MoboReader> Literature > Unwritten Literature of Hawaii / The Sacred Songs of the Hula

   Chapter 1 No.1

Unwritten Literature of Hawaii / The Sacred Songs of the Hula By Nathaniel Bright Emerson Characters: 560

Updated: 2017-12-01 00:03


Ku, oe ko'u wahi ohelo nei la, auwe, auwe!

Maka'u au i kau mea nui wali-wali, wali-wali!

Ke hoolewa nei, a lewa la, a lewa nei!

Minomino, enaena ka ia la kapuani, kapuahi!

5 Nenea i ka la'i o Kona, o Kona, a o Kona!

Ponu malino i ke kai hawana-wana, hawana-wana!

He makau na ka lawaia nui, a nui e, a nui la!

Ke o-é nei ke aho o ka ipu-holoholona, holoholona!

Naná, i ka opua makai e, makai la!

10 Maikai ka hana a Mali'o e, a Mali'o la!

Kohu pono ka inu ana i ka wai, a wai e!

Auwe, ku oe ko'u wahi ohelo nei la, ohelo nei la!

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares