MoboReader> Literature > Les alegres comares de Windsor

   Chapter 22 EL PARC DE WINDSOR No.22

Les alegres comares de Windsor By William Shakespeare Characters: 247

Updated: 2017-11-30 00:04


Entren EVANS y FADES

EVANS Tresqueu, menudalla, fades xiroies; endavant, y recordeuvos del vostre paper. Sobretot, coratg

e. Seguiume cap al xaragall, y quan us digui el mot d'avís, feu lo que ja sabeu. Avant, tresqueu, avant, feu vía.

Exeunt

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares