MoboReader> Literature > Les alegres comares de Windsor

   Chapter 21 CARRER MAJOR DE WINDSOR No.21

Les alegres comares de Windsor By William Shakespeare Characters: 1281

Updated: 2017-11-30 00:04


Entren les senyores PAGE, FORD y el doctor CAIUS

SENYORA PAGE Senyor doctor, la meva filla anirà vestida de verd. Doneuli el bra? tant aviat com us llegui, enduéusela al decanat, y apresseu la cerimonia. Aneu al parc; nosaltres dues hem d'entrarhi plegades.

CAIUS

Ja sé lo que'm pertoca fer. Adéu.

SENYORA PAGE Bona sòrt, doctor. Exit el doctor Caius El meu marit tindrà més rabia pel casament d'Anneta ab el doctor, que joia per la facecia que preparem a Falstaff. Tantseval. Més m'estimo el reny d'una hora, que una engunia per tota la vida.

SENYORA FORD Aont es en Joan ab el séu exèrcit de semaniots? y l'Huc, nostre dimo

ni galès?

SENYORA PAGE Estàn aclofats dintre d'un xaragall que hi ha a la vora del roure d'Herne, ab els llums amagats. Tot d'una que Falstaff comparegui y séns acosti, els faràn resplandir ensems en mig de les tenebres.

SENYORA FORD

Es impossible que no s'esporugueixi.

SENYORA PAGE Si no s'esporugueix, almenys serà avergonyit, y si s'esporugueix, la vergonya serà major.

SENYORA FORD L'anem conduhint al parany ab for?a gentilesa.

SENYORA PAGE Per castigar llibertíns d'aqueixa mena, y les innobles cobejances llurs, un parany no es una traició.

SENYORA FORD L'hora s'atan?a. Cap a l'alzina, cap a l'alzina.

Exeunt

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares