MoboReader> Literature > Les alegres comares de Windsor

   Chapter 20 EL PARC DE WINDSOR

Les alegres comares de Windsor By William Shakespeare Characters: 897

Updated: 2017-11-30 00:04


Entren PAGE, SHALLOW Y SLENDER

PAGE Atanceuvos, atanceuvos. Ens hem d'ajocar dins aquestes fosses del castell fins y tant que les atxes de nostres follets donguin la senyal. Slender, fill meu, recordeuvos de la meva filla.

SLENDER Sí, en bona refè; hi he parlat, y hem convingut en la paraula d'avís per regonèixens l'un a l'altre. Jo aniré vers ella, que durà un vestit blanc; li diré psit! y ella me dirà titit; y d'aquesta manera, ja veieu

, ens farem coneixedors l'un de l'altre.

SHALLOW Bé està, però no us calen el vostre psit y el séu titit. Tant mateix el color blanc l'anunciarà y us la farà conèixer. Han sonat dèu hores.

PAGE La nit es ombrívola. Els semaniots, les llumenetes hi faràn d'allò més bonic. Que el cel protegeixi aquest divertiment! Ningú de nosaltres cavila cap iniquitat si no es el diable, y an aquest el reconeixerem per les banyes. Anem, seguiume.

Exeunt

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares