MoboReader> Literature > Les alegres comares de Windsor

   Chapter 19 UNA CAMBRA DEL HOSTAL DE LA LLIGACAMA

Les alegres comares de Windsor By William Shakespeare Characters: 1791

Updated: 2017-11-30 00:04


Entren FALSTAFF y la senyora QUICKLY

FALSTAFF Estronca d'una vegada el parloteig. Adéu; hi aniré. Aqnesta serà la tercera probatura; el nombre impar me darà benastrugan?a. Prou, vésten. Diuen que els nombres impars contenen una virtut divinal, tant si sels aplica a la naixen?a, com a la fortuna, com a la mort. Adéu.

QUICKLY Us tindré apunt una cadena, y faré mans y mànegues perque no us faltin un parell de banyes.

FALSTAFF Adéu, d'una vegada. El temps se pert. Ala, dreceu el cap, comenceu a fer samaniat. Exit la senyora Quickly Entra FORD Ah, senyor Brook, ditxosos ulls! Senyor Brook; aquesta nit s'ha d'aclarir tot això, aquesta nit o mai de la vida. Sigueu al parc a mitja nit, a la vora del roure d'Herne; hi veureu coses meravelloses.

FORD Mes no acudíreu air, senyor, a la cita que us donguéren?

FALSTAFF Hi aní, tal com me veieu, senyor Brook, fet un pobre vell, y en

vaig retornar fet una pobra vella; el marit, el belitre den Ford, té en el cos el més prodigiós, el més estrafalari dimoni de gelosía que mai s'hagi ficat a governar, senyor Brook, estrafalaris d'aquesta guisa. Sapigueu que m'ha cruelment batut sota la meva apariencia de jaia; ah, en mon aspecte d'home no tindría temen?a d'un Goliath que vingués ab una llen?adora a la mà, perque al capdevall, què es la vida sinó una llen?adora? Porto pressa; veniu ab mí; us ho contaré per peces menudes, senyor Brook. D'en?à del temps en que plomava les oques vives, feia campana y jugava a la baldufa, no havía sabut fins avui que cosa era una bona palli?a. Seguiume, y us diré coses ben singulars d'aquest belitre de Ford. Aquesta nit seré venjat, y us faré a mans la seva dòna. Tenim l'aventura apunt; m'he ficat en Ford a la butxaca. Veniu, coses misterioses se colombren; veniu, senyor Brook.

Exeunt

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares