MoboReader> Literature > Les alegres comares de Windsor

   Chapter 18 UNA ALTRA CAMBRA AL HOSTAL DE LA LLIGACAMA

Les alegres comares de Windsor By William Shakespeare Characters: 2768

Updated: 2017-11-30 00:04


Entren FENTON y l'HOSTALER

L'HOSTALER Senyor Fenton, no'm digueu una sola paraula; els disgustos m'acaben la vida; que sen vagi tot a rodar.

FENTON Vúlgasme parar atenció; favoreix el meu dalè, y assoliràs, a fe de gentilhome, cent lliures d'or a més a més de lo que hagis perdut.

L'HOSTALER Us escolto, senyor Fenton, y al menys us prometo conservaros el secret.

FENTON Us he parlat manta vegada de mon dol? amor per la gentil Anna Page. Ella, per la seva part, ha correspost al meu afecte tant com jo pogués desitjar. Porto una lletra seva, y us meravellaríen les coses que hi diu. Els detalls de la facecia que m'innova, estàn de tal manera barrejats ab lo que a mí m'interessa, que no us podría contar cada cosa separadament y sense posarvos al corrent de tot. El gros Falstaff ha de jugar un gran paper en tot això. Aquí veureu Li mostra la lletra tot el plà de l'escena; escolteume bé, hostaler de ma vida. La dol?a Anneta cap a la mitja nit sen té d'anar al roure d'Herne per representarhi la Regina de les Fades; ja trobareu aquí per qual motiu. Son pare li ha recomanat que mentres cadescú estigui enfeinat ab el séu paper, s'escapi, disfre?ada com anirà, ab Slender, y sen vagin a Eton per casarse immediatament. Ella ha fet veure que consentía. Al mateix temps sa mare, qui sempre ha sigut oposada a aquest matrimoni y es romasa fidel a Caius, son protegit, ha

donat també consigna al doctor perque se l'emmeni a l'hora en que cadescú s'ocupi de la seva figuració, y la dugui al decanat, aont un capellà estarà avisat per casarlos tot d'una; y Anna, sotmesa en apariencia als progectes de sa mare, ha promès al doctor que cumpliría. Ara, doncs, oiu l'acabament; el pare conta que sa filla anirà vestida de blanc, y que Slender, en el moment oportú, regoneixentla pel vestit, li pendrà la mà, li dirà que'l segueixi, y ella sen anirà ab ell; per sa banda la mare, volent designarla bé al doctor, ja que tothom anirà ab màscares y disfreces, conta vestirla d'una faisó ben singular, ab unes teles verdes y vaporoses, cintes penjants, y bonics de gran fulguran?a al volt de la testa. Quant el doctor pensi que el moment es vingut, ha de cop?arli la mà, y la noia ha promès que seguiría quan li fessin aquesta senyal.

L'HOSTALER Y ella qui pensa enganyar, son pare o sa mare?

FENTON Hostaler, pensa enganyarlos tots dos, per anarsen ab mí. Lo que jo us demano es que comprometeu el vicari perque m'esperi a l'esglesia entre mitja nit y la una, perque ab el lla? d'un llegítim matrimoni junyeixi nostres cors.

L'HOSTALER Molt bé, arrangeu les vostres coses; jo men vaig a cercar el vicari; porteu la donzella, el capellà no ha de mancarvos.

FENTON Ten seré eternament lligat, sense contar ab el guesardó que't donaré tot seguit.

Exeunt

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares