MoboReader> Literature > Les alegres comares de Windsor

   Chapter 17 UNA CAMBRA AL HOSTAL DE LA LLIGACAMA No.17

Les alegres comares de Windsor By William Shakespeare Characters: 6462

Updated: 2017-11-30 00:04


Entren l'HOSTALER Y SIMPLE

L'HOSTALER

Què cerques, bajoc, testa de suro? Què hi ha?

Digues, parla, respón, aviat, prompte, ab

llestesa y a corre cuita.

SIMPLE Senyor l'Hostaler, en bona fe, jo voldría parlar a sir Joan Falstaff de part del senyor Slender.

L'HOSTALER Heus-aquí sa cambra, son casal, son castell, el séu llit y el de son cambrer. A la pared hi es pintada de nou y de fresc l'historia del Fill pròdig. Aneu, tusteu, crideu; ell us contestarà com un antropofàgic. Tusteu, repeteixo.

SIMPLE Una dòna vella, una dona?a pujà a la seva cambra. Senyor, jo pendré la llibertat de romandre fins y tant que devalli; a dir veritat,es ella a qui jo voldría veure.

L'HOSTALER Ah! una dona?a! Podría raptarnos el cavaller. Vaig a cridarlo. Ep, mon gros cavaller, sir Joan groixut, pàrlans desde la profunditat de tos pulmóns belicosos. Ets aquí? Es ton hostaler, ton Efesià qui et demana.

FALSTAFF, desde dalt

Què passa, l'hostaler!

L'HOSTALER Veus-aquí un tartarès de la Bohemia qui espera que la dona?a devalli; déixala devallar, déixala devallar, mon gros amic. La meva casa es honrada. Ex! entrevistotes, ex!

Entra FALSTAFF

FALSTAFF L'Hostaler, fa una estona que hi havía dins una cambra una dona?a vella; però ja es partida.

SIMPLE Senyor, feume la mercè de dir si no era pas la endevinaire de Brentford!

FALSTAFF

Doncs bé, sòpita criatura, sí, ho era.

Què li voleu?

SIMPLE El meu amo, senyor, el meu amo, el senyor Slender, m'ha enviat a sa requesta al véurela pel carrer, desitjant escatir si un tal senyor Nym que li ha emblat una cadena, té o no la cadena.

FALSTAFF Ja he parlat a la vella sobre aquest particular.

SIMPLE

Digueume, si us plau, la seva resposta.

FALSTAFF Me digué, per mon nom, que l'home qui s'ha endut la cadena del senyor Slender es exactament l'home que li ha presa.

SIMPLE Hauria volgut enraonar jo mateix ab aquesta dòna. Encara li havía de preguntar altres coses.

FALSTAFF

Quines coses? Digueu.

L'HOSTALER

Sí, hala, desseguida.

SIMPLE

No us les puc dissimular.

FALSTAFF Si no les dissimules, ja't poden cantar les absoltes.

SIMPLE Doncs, senyor, no era altra cosa sinó demanar una cosa referent a la senyoreta Anna Page: que es saber si la planeta de mon senyor voldrà que l'assoleixi o no la assoleixi.

FALSTAFF

Sí, aquesta es sa planeta.

SIMPLE

Quina, senyor?

FALSTAFF Assolirla, o no assolirla. Aneu, feuli avinent que així m'ho ha dit la vella.

SIMPLE Me puc pendre la llibertat de dirli així mateix, senyor?

FALSTAFF

Sí, betzol, preneuvos aquesta gran llibertat.

SIMPLE Dóno mercès a Vostra Senyoría. Mon senyor estarà ben content d'aquestes noves.

Exit Simple

L'HOSTALER Ets un sabi, un gran sabi, sir Joan. De bò de bò hi havía en ta cambra una endevinadora?

FALSTAFF Sí, n'hi havía una, l'hostaler, una que m'ha ensenyat més coses que totes les que havía apreses durant la meva vida, y no he pagat res per saberles; al contrari, m'han pegat a mí.

Entra BARDOLF

BARDOLF Ai de nosaltres! pietat, senyor! ens han estafat, estafat ab tota conciencia!

L'HOSTALER Aon són mos cavalls! Ja cal que men duguis noves detallades, bergant.

BARDOLF Han escapat a

b els traidors. Tot d'una que havíem deixat Eton, estant jo a la gropa darrera un d'ells, m'han agafat, y em llen?àren dins una fossa plena de llot; tots tres punyíren els corcers, y desapareguéren com tres diables alemanys, tres doctors Fost.

L'HOSTALER Són eixits al encontre de llur duc, bergant; no diguis que fugíren, els Alemanys són gent de bé.

Entra sir Huc EVANS

EVANS

Aont es nostre hostaler?

L'HOSTALER

Què maneu, senyor?

EVANS No podeu aclucar l'ull. Un amic meu qui arriba de la ciutat me conta que hi havía tres Alemanys qui estafàren tots els hostalers de Readings, de Maidenhead y de Colebrook. Us aviso, perque us porto llei, ja veieu. Sóu un home de seny, un home tot ple de sarcasmes y de riotes que fan riure; no estaría bé que us enganyessin. Adéu.

Exit

Entra CAIUS

CAIUS

Aont es, l'hostaler de la Lligacama?

L'HOSTALER Aquí, senyor doctor, aquí, y tot cavilós, y ficat en un dilema ben terrible.

CAIUS No sé quin serà; més algú m'ha innovat que fèieu grans preparatius per un duc de Germania. Per ma fe, a la Cort ningú sab que vingui un duc d'aquesta mena. Us dic això perque us tinc apreci. Adéu.

Exit

L'HOSTALER

Auxili! Assistencia! Corre, mala pècora.

Assistiume, cavaller! Quedo sense una malla!

Corre, en nom de Déu! Crida assistencia,

crida. Perdició! Ni una malla!

Exeunt l'Hostaler y Bardolf

FALSTAFF, tot sol Voldría que tot el món fos enganyat, ja que a mí m'enganyàren, y a més a més me batéren. Si a la Cort arribaven a saber com he sigut matamorfosejat, y com en aquesta metamòrfossi em banyàren y em bastonejàren, gota a gota faríen fondre el meu greix per untarne les botes dels pescadors. Els cortesàns me perseguiríen ab llurs acudits fins que quedés remollit com una pèra macada. Mai més he tingut fortuna d'en?à del dia que vaig fer trampa en el jóc de cartes. Si tenía prou alè per dir les pregaries, faría penitencia. Entra QUICKLY Ah! vós aquí? D'aon veniu?

QUICKLY

Per comanda de totes dues, en bona fe.

FALSTAFF Que el diable sen dugui l'una y la diablesa l'altra; totes dues estaràn ben aparellades. Per amor d'elles he soportat més angoixes de lo que permet la malhaurada inconstancia del cor humà.

QUICKLY Com si elles no haguessin sofert! De bò de bò, us en responc. Una d'elles, sobretot la senyora Ford, pobri?ona, està tota blava y morada dels vituperis, y en tot el séu cos no hi ha un reconet de blanc.

FALSTAFF Què'm parles de blau y de morat! Jo porto tots els colors del arc de Sant Martí, a causa de la gran batuda. Fins he estat apunt de que m'empresonessin pensantse que era la fatillera de Brentford. Si no fos estada la tra?a admirable ab que he pres l'aspecte d'una vella pacífica, el poca pena del constable m'enviava al cep en qualitat de fatillera, al cep de la gent mal nascuda.

QUICKLY Permeteu, sir Joan, que us parli dins la vostra cambra; sabreu com marxen els afers, y us responc de que no posareu mala cara; veus-aquí alguna lletra que us innovarà alguna cosa d'això. Pobre gent! quines angoixes per conjuminar una cita! Segurament algú de vosaltres no va ab prou dalit pel camí del cel; bé ho fan coneixedor aquestes malaventures.

FALSTAFF

Pugeu a ma cambra.

Exeunt

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares