MoboReader> Literature > Les alegres comares de Windsor

   Chapter 16 CAMBRA A CAN FORD

Les alegres comares de Windsor By William Shakespeare Characters: 4613

Updated: 2017-11-30 00:04


Entren PAGE, FORD, SENYORA PAGE, SENYORA FORD y Sir HUC EVANS

EVANS Es el mellor acudit de testa femenina que hagi mai sentit a dir!

PAGE

Y us envià les dues lletres ensemps?

SENYORA PAGE

Al mateix quart d'hora.

FORD Muller, perdònam. D'ara en endavant, fes lo que't plagui; primer sospitaria el sol de fredor que no pas tú d'esser lleugera. Tu feres que tornés a la meva ànima heretge una fe incontrastable en la teua virtut.

PAGE Molt bé, molt bé; s'ha acabat. No sigueu tant extremós en la reparació com ho fóreu en l'atac; més val que'ns ocupem pel nostre afer. Cal doncs, per disposar una gauban?a pública, que nostres mullers donguin encara una cita an aquest vell berganta?, y allà el sorpendrèm y quedarà aclaparat.

FORD

No se m'acut idea més bona que la llur.

PAGE Què? Ferli dir que a mitja nit l'esperen al parc? Per amor de Déu; no s'ho creurà jamai.

EVANS Heu dit que fou llen?at a l'aigua, y el capolàren quan duia el vestit de la vella? Me sembla que tindrà temences que no el deixaràn venir. Me penso que sa carn està mortificada; a hores d'ara ja son desig deu esser consumit.

PAGE

Jo bé ho conto.

SENYORA FORD Bah! cavileu no més la jugada que li podrieu fer, y nosaltres ja cavilarem els medis de ferli anar.

SENYORA PAGE Hi ha una antiga rondalla d'Herne, el ca?ador, qui era estat guarda de les boscuries de Windsor, y qui, mentres dura l'hivern, cada nit retorna al punt de la mitja nit a giravoltar al entorn d'un roure, ab unes grans banyes de cérvol damunt la testa. En sa carrera llampa l'arbre, encisa el bestiar, trasmuda en sang la llet de les vaques, y arrocega una cadena qui fa un renou esglaiador. Vosaltres heu sentit parlar d'aquesta aparició y sabeu que nostres avis ignocents y supersticiosos recullíren y ens trasmeteren, com a veritable, l'historia d'Herne, el ca?ador.

PAGE Y tal! encara hi ha gent que no gosaria passar de nit vora del roure d'Herne. Però a què ve l'historia?

SENYORA FORD Figureuvos! es el fonament del nostre plà. Convé que Falstaff vingui a trobarvos al peu del roure disfre?at d'Herne, ab unes grans banyaces damunt del cap.

PAGE Bé, suposem que hi vagi. Y, disfre?at així, de què us servirà? Quin es el plà que se us acut?

SENYORA PAGE L'hem meditat, y es aquest. Disfre?arem Anneta Pag

e, ma filla, y mon xiquet, y també tres o quatre infants de llur mida, que vindràn a esser follets, fades, semaniots, habillats de blanc y de verd, ab corones de bugíes enceses damunt la testa, y ab campanetes a les mans. Els amagarem en qualque fossa de l'encontrada; y al moment que trobessim Falstaff les dues amigues, ells eixiríen sobtadament, deixant oir canturies singulars. Al ovirarlos, fugiríem totes dugues esparverades, ells l'envoltaríen, y, segons l'habitut fadesca, pessigaríen l'impur cavaller demanantli com es que a l'hora de les màgiques folgances gosa penetrar en llur domini sagrat sota un agen?ament profà.

SENYORA FORD Y fins que hagi confessat la veritat, nostres genis enganyosos el pessigaràn de valent y el cremaràn ab llurs bugíes.

SENYORA PAGE Quan tot ho hagi confessat, compareixerem tots plegats, arreba?arèm les banyes al esperit y el conduhirem a Windsor, fentne riota.

FORD Si la minyonía no està ben ensinestrada, no jugaràn bé llur paper.

EVANS Jo ensenyaré als infants lo que han de fer, y també hi vull esser, com un d'aquests diablets, a cremar el cavaller ab la meva atxa.

FORD Serà una gran facecia! m'encarrego de comprar les màscares.

SENYORA PAGE La meva Anneta serà la regina de les fades; la disfre?aré gentilment ab un vestit blanc.

PAGE Vaig a comprar l'estofa. Apart Y a dir en secret a Slender que robi la meva Anneta, per casarshi a Eton. Alt Anem, envieu desseguida el missatge a can Falstaff.

FORD

Y jo tornaré a vèurel sota el meu nom

de Brook, perque'm digui sos projectes.

Estic segur de que hi anirà.

SENYORA PAGE Séns dubte. Aneu y cuideuvos de fernos a mans tota la disfre?a dels semaniots, ab tots els accessoris.

EVANS Cuitem; serà una gauban?a admirable, y una facecia molt virtuosa.

Exeunt Ford, Page y Evans

SENYORA PAGE Senyora Ford, encarregueuvos d'enviar Quickly a sir Joan per escatir lo que pensa. Exit senyora Ford Jo, men vaig cap a cal doctor; ell es el meu predilecte. No consentiré que un altre esdevingui el marit d'Anneta Page. Slender té molts cabals, però es un bajoc. Mon marit el prefereix, però el doctor té una pila de diners y bones amistats a la cort. Ell assolirà ma filla; ell es qui l'assolirà, maldament vinguessin mil pretendents de més valúa que ell a demanarla.

Exit

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares