MoboReader> Literature > Les alegres comares de Windsor

   Chapter 15 UNA CAMBRA AL HOSTAL DE LA LLIGACAMA No.15

Les alegres comares de Windsor By William Shakespeare Characters: 665

Updated: 2017-11-30 00:04


Entren l'HOSTALER y BARDOLF

BARDOLF Senyor, els alemanys preguen que els hi dèu tres cavalls. Demà llur duc, en persona, arriba a la cort, y ells l'hi han d'eixir al encontre.

L'HOSTALER Y ara! Qui es aquest duc que viatja tant secretament? No he sentit pas dir que vingués a la cort. Fes per manera de que enraoni ab aquests

estrangers. Parlen anglès?

BARDOLF

Si, senyor; us els enviaré tot seguit.

L'HOSTALER Tindràn els cavalls, però els pagaràn; els hi costaràn un ull de la cara. Fa vuit dies que comanden a casa meva, y per culpa d'ells he hagut de dar comiat als hostes que hi havía. Cal que paguin, ja es poden preparar. Anem, vina.

Exeunt

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares