MoboReader> Literature > Les alegres comares de Windsor

   Chapter 14 UNA CAMBRA A CAN FORD No.14

Les alegres comares de Windsor By William Shakespeare Characters: 11614

Updated: 2017-11-30 00:04


Entren la senyora FORD y FALSTAFF

FALSTAFF Senyora Ford, el greu que sentiu, esvaheix el que jo sentía. Veig que l'amor que'm dueu sab bé les consideracións que'm són degudes; jo prometo complir ab vós acuradament, y aixó no ja, senyora Ford, en lo que pertoca al simple dever amatori, sinó en tots els séus encontorns, dependencies y cerimonies. Però avui esteu assegurada contra les irrupcións del marit?

SENYORA FORD Sen es anat a la ca?a d'aucells, tendre sir Joan.

La senyora Page, dins

SENYORA PAGE

Déu us guard, senyora Ford.

SENYORA FORD

Entreu a la meva cambra, sir Joan.

Exit Falstaft

Entra la senyora PAGE

SENYORA PAGE Bon dia, cara de rosa. Digueume, teniu algú a casa?

SENYORA FORD

Jo? Ningú, si no es els meus criats.

SENYORA PAGE

Men puc refiar?

SENYORA FORD

Ningú, es ben cert.

Baix

Enraoneu més alt.

SENYORA PAGE Molt bé; estic contentíssima de que no hi hagi ningú.

SENYORA FORD

Per què?

SENYORA PAGE Per què, veína? Sapigueu que vostra marit es recaigut en ses primeres follies. L'hauríeu de sentir allà abaix, ab el meu marit, com s'encaterina, com s'enrogalla de parlar contra tots els casats, com maleheix la descendencia d'Eva, de qualsevol color que sía; l'haurieu de veure copejantse el front y clamant: -Eixiu, oh branques!- De manera que qualsevol frenesí que jo hagi vist en aquest món, ara m'apar dolcesa, moderació y apaibagament si el comparo ab la seva febre. Us ben felicito de tot cor de no tenir el cavaller a casa.

SENYORA FORD

Còm! Tal volta enraona d'ell?

SENYORA PAGE No parla d'altra cosa, y declara ab juraments que mentres ahir el cercava, ell fou endut en un cove; assegura an el meu marit que el cavaller es aquí a pesar de tot; y li ha fet abandonar la cacera tant an ell com a tots els demés per demostralse la justicia de les seves sospites.

SENYORA FORD

Què encara són lluny, senyora Page?

SENYORA PAGE Cà, molt aprop, al capdevall del carrer; desseguida arribaràn.

SENYORA FORD

Estic perduda; el cavaller es aquí.

SENYORA PAGE Ah! doncs esteu perduda, no hi ha remei; y el cavaller es pot donar per mort. ?Quina mena de dòna sóu? Feulo eixir, feulo eixir. Val més una mica d'empaguehiment que no pas l'assessinat.

SENYORA FORD

Y per aont eixirà? Aon podrem escondirlo?

No el podem pas ficar dintre un cove.

Entra FALSTAFF

FALSTAFF No, no'm vull posar un altre camí dins el cove; però no'm puc escapar abans de de què arribi?

SENYORA PA GE En nom de Déu! tres germàns del senyor Ford, ab pistoles a les mans guarden la porta perque ningú no ixi; si no fos per ells, us podríeu escapar abans de que comparegués. Però què feu? Y ara!

FALSTAFF

Què faig? Vaig a enfilarme per la xemeneia.

SENYORA FORD Desgraciat! es aon tothom descarrega els fusells al arribar de la cacera. Devalleu al forn.

FALSTAFF

Aont es?

SENYORA FORD Allà y tot us cercaríen, a fe a fe. No hi ha a casa un armari, un cofre, una caixeta, un forat, un pou, una volta que ell no hagi detallat en un inventari que té per escrit, y que li serveix per fer memoria; tot ho repassa ab l'inventari a la mà. No veig manera d'amagarvos dintre de casa.

FALSTAFF

Aleshores cal eixir?

SENYORA PAGE Si eixiu ab vostra mateixa figura, sóu mort. Potser si eixisseu disfre?at…

SENYORA FORD

Còm el podríem disfre?ar?

SENYORA PAGE Déu meu, no ho sé, en bona veritat. No hi ha cap roba de dòna prou ample per ell; que si n'hi hagués, ab un capell de dòna, una màscara y una cofia, no el deuríen pas regonèixer.

FALSTAFF Amigues caríssimes, que se us acudeixi alguna cosa, qualsevol cosa, abans de permetre que passi una desgracia.

SENYORA FORD

La tia de ma criada, aquella dona?a de

Brentford, va deixar un vestit a dalt.

SENYORA PAGE

A fe que es això lo que ens convenía.

Es tant grossa ella com ell. També tindreu

son capell de frisa, y sa màscara.

Pugeu a dalt sense perdre temps, sir Joan.

SENYORA FORD Munteu, munteu, estimat sir Joan, mentres la senyora Page y jo us cerquem alguna cofia que us escaigui.

SENYORA PAGE

Correu, correu; desseguida estareu arreglat.

Poseuvos el vestit.

Exit Falstaff

SENYORA FORD Voldría de tot cor que mon marit el trobés fet un carnestoltes. No pot sofrir la vella de Brentford, la té per bruixa, li ha proibit que vingués a casa, y l'ha amena?ada ab pegarli una palli?a.

SENYORA PAGE Pugui conduirlo el cel fins al bastó del teu marit, y en acabat que el diable mogui el bastó!

SENYORA FORD

Però es de debò que ve el meu marit?

SENYORA PAGE Ja ho crec si es de debò! Fins y tot parla del cove. Cal que n'hagi olorat alguna cosa, no puc atinar com.

SENYORA FORD No trigarem a saberho. Diré als meus criats que's tornin a endur el cove, y així el trobarà a la porta com l'altra vegada.

SENYORA PAGE Bé, però tingueu estés que arribarà d'un moment al altre. Pensem en l'agen?ament de la bruixa de Brentford.

SENYORA FORD

Deixeu que primer de tot dongui les

meves ordres als servents per lo del cove,

Pugeu; ja us daré una cofia.

SENYORA PAGE Tant-de-bo acabi en una forca, el miserable disbauxat! mai l'haurem malmenat com ell se mereix! En nostra tasca s'hi veurà la demostració de que les dònes poden esser joioses y virtuoses ensemps. Nosaltres, que riem y joguinegem tothora, no fem tort a ningú. Bé ha dit el refrany: Guàrdat del gat que no miola.

Exit Entren els CRIATS

SENYORA FORD Hala, vosaltres aneu a posarvos altre cop el cove damunt les espatlles; vostre senyor es gairebé a la porta; si us ordena que el deixeu a terra, obeiulo. Hala, depressa.

Exit

PRIMER CRIAT

Vina, tú, y aixequem el tumbol.

SEGON CRIAT

Déu vulgui que no l'ompli encara un cavaller!

PRIMER CRIAT Me sembla que no. Tant m'estimaría portar el

mateix cove carregat de plom.

Entren FORD, PAGE, SHALLOW, CAIUS y EVANS

FORD Com volgueu, senyor Page. Però si la cosa se demostra, sabríeu algun remei per obtenir que jo no fos un ximple? A terra el cove, grandíssims. Crideu la meva dòna. Hala, galàn donzell, eixiu del cove! Sóu els sustentàculs de l'infamia, oh bergants! Hi ha una coalició, una lliga, un complot, una conspiració en contra meu; però tot se girarà contra el malehit dimoni. Ep! muller! eixiu, comparegueu, comparegueu; comparegueu quan us demano; ara sabrem quina roba honestíssima envieu a la bugadera.

PAGE

Francament, això ja es massa, senyor

Ford; no se us pot deixar en llibertat per

més estona; us haurem de tancar.

EVANS Això es follia, està tant foll com un cà rabiós.

Entra la senyora FORD

SHALLOW Això no es bonic, senyor Ford, creieume, no es gens bonic.

FORD Aquesta es precisament la meva opinió. Atanceuvos, senyora Ford, senyora Ford, dòna com cal, dòna com cal, esposa modesta, criatura virtuosíssima que té per marit un gelós trastocat; atanceuvos. La meva sospita es bajoca, veritat, senyora?

SENYORA FORD El cel es testimoni de que obreu injusticia si sospiteu que he comés cap turpitut.

FORD Molt ben dit, oh front altívol! manteniu aquest tò. Hala, bergant, eixiu.

Llen?a la roba fóra del paner

PAGE

Això passa de ratlla.

SENYORA FORD

No us cau la cara de vergonya? Deixeu la roba.

FORD

Us llevaré la careta.

EVANS

Això es no tenir ombra de seny. Ara

voleu atacar la roba de la vostra muller?

Vaja, deixeuho corre.

FORD

Us dic que buideu el cove!

SENYORA FORD

Com s'entén, senyor, còm s'entén?

FORD Senyor Page, tant cert com ara es de dia, ahir un home fou tret de casa meva ficat dins el cove. Per què no hi podria esser avui? Tinc la certesa de que es dintre de casa. Tinc claricies que no menten; la meva gelosía te bon fonament. Lleveu tota aquesta roba.

SENYORA FORD Si trobeu aquí dins un home a qui matar, caldrà que sigui del tamany de les mosques.

PAGE

No hi ha cap home aquí.

SHALLOW Per la meva ànima lleal! això no està gota bé, senyor Ford; us esteu perjudicant.

EVANS

Senyor Ford, acudiu a la pregaria, y

no seguiu les inclinacións del vostre cor.

Tot això es passió de gelosía.

FORD

Ho regonec. El que jo cerco no es aquí dins.

PAGE No es en cap altra banda més que en vostre cervell.

FORD Ajudeume a capgirarho tot, aquesta sola vegada. Si no trobo res, us dispenso d'excusar ma follia; que jo sigui qui rebi en les verbes del dinar; digueu de mí ?gelós com en Ford qui cercava el galant de sa muller dins una esclofolla de nou?. Però volgueume assistir encara una vegada; una vegada y prou.

SENYORA FORD Ei, senyora Page! baixeu ab la vella, que el meu marit vol pujar a la cambra.

FORD

La vella? Quina vella?

SENYORA FORD

La vella de Brentford, la tia de la criada.

FORD Ella! Aquesta bruixa, aquesta malenada, aquesta desvergonyida criatura? No li he dit que no tornés a posar els peus a casa? Ja ho estic veient, deu esser vinguda a portar algun missatge. Nosaltres, simples mortals, no podem imaginar tot lo que passa per la destra d'una fatillera que diu la bonaventura. Ella es val d'encisos, de xifres, de ninots y altres embusteríes de la mateixa casta. Tot això està fòra de la nostra inteligencia; no'n podem atènyer res. Devalleu, bruixa, gitana de cent anys, devalleu, que jo us ho mano.

SENYORA FORD No, no, maridet meu estimat. Senyors benvolguts, impediuli que bati aquesta vella.

Entra FALSTAFF disfre?at de dòna,

menat per la senyora PAGE

SENYORA PAGE

Veniu. Na Xerrameca; veniu, deume la mà.

FORD Ah! bona xerrameca te donaré jo! Fòra de casa, bruixa! El bat Espectoració, infamia, perdició, pecat! Ah, jo un faré un bell conjur; jo us diré la bonaventura!

Exit Falstaff

SENYORA PAGE No us en deu pena? Juraría que heu matat aquesta pobre dòna.

SENYORA FORD Podría ben esser, en bona fe. Vaus-aquí una gesta que us honora.

FORD

Voldría vèurela penjada aquesta bruixa.

EVANS Si haig de dir les coses tal com són, me temo que aquesta dòna ho sigui, de bruixa. No m'agrada que una dòna tingui el pel ufanós, y he vist tota una boscuria devall la seva màscara.

FORD Senyors, me voleu seguir? Us ho prego, veniume en seguiment; sereu testimoni del resultat de les meves sospites. Si us dóno una pista falsa, no'm cregueu mai més quan faci el lladruc.

PAGE

Anem, obeím encara les seves fantasíes.

Veniu, senyors.

Exeunt Page, Ford, Shallow y Evans

SENYORA PAGE Us responc de que l'ha batut d'una manera llastimosa.

SENYORA FORD

Al contrari, sense cap llàstima.

SENYORA PAGE Soc de parer de que el bastò ha d'esser benehit y penjat al altar; ha servit per una tasca meritoria.

SENYORA FORD Conteu que, autorisades com estem per la nostra dignitat de mullers y el testimoni de la nostra conciencia podem portar més enllà la nostra venjan?a? .

SENYORA PAGE Me sembla verament que l'esperit llibertí està ben alli?onat a hores d'ara; y que, de no haverse compromés ab el diable per un pacte fet davant de notari, no tindrà més ganes d'atentar a la nostra virtut.

SENYORA FORD Direm als nostres marits les facecies que li hem jugades?

SENYORA PAGE Certament, encara que no més fos per llevar del esperit del vostre les cavilacións ab que s'atormenta. Si ells judiquessin en llur prudencia que aquest infeli? bergant, el gros cavaller, mereix encara una lli?ó, nosaltres continuarèm essent els ministres de la venjan?a.

SENYORA FORD Us garanteixo que'l voldràn avergonyir davant de tothom. Jo, francament, trobo que l'escarni no fóra complert si no s'acabava ab una vergonya ben sonada.

SENYORA PAGE Anem desseguida a posar el ferro al foc; no acabés refredantse.

Exeunt

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares