MoboReader> Literature > Les alegres comares de Windsor

   Chapter 13 CARRER MAJOR DE WINDSOR No.13

Les alegres comares de Windsor By William Shakespeare Characters: 3567

Updated: 2017-11-30 00:04


Entren la senyora PAGE, la senyora

QUICKLY y WILLIAM

SENYORA PAGE

Te penses que ja es a ca la senyora Ford?

QUICKLY De segur que hi deu esser, o està a frec a frec d'arribarhi; però us ben asseguro que està enutjat de mala manera perque el remullàreu. La senyora Ford us prega que vingueu tot d'una.

SENYORA PAGE D'aquí un segón estic per ella; no'm cal altra cosa sinó acompanyar a l'escola mon homenic. Però calla, aquí ve son mestre. Me jugaria qualsevol cosa que avui fan festa. Entra EVANS Còm es això, sir Huc, què no hi ha escola avui?

EVANS No; el senyor Slender vol que deixem jugar els infants.

QUICKLY

Benehit sigui el séu bon cor!

SENYORA PAGE Sir Huc, diu el meu marit que el noi no lleva gaira profit dels séus estudis. Feuli algunes preguntes, si us plau, sobre el séu rudiment.

EVANS

William, acòstat; aixeca la testa, vaja.

SENYORA PAGE Vina, fillet meu, aixeca la testa, respón al senyor mestre. No t'esporugueixis.

EVANS Veiam, digueume quantes són les menes de nombres del sustantiu.

WILLIAM

Dues.

QUICKLY Ai, ai! jo haguera dit que de nombra no n'hi havía més que una, per que la gent sempre enrahona només que de la nombra.

EVANS Deixeuvos de parlotejar. Còm se diu infant en llatí?

WILLIAM Puer.

QUICKLY Ai, senyor, ja es una bona veritat que la quitxalleta són unes pues!

EVANS Sóu la dòna més bajoca de la terra; calleu, per amor de Déu. Què es lapis, xiquet?

WILLIAM

Una pedra.

EVANS

Y la pedra, què es?

WILLIAM

Un roc.

EVANS No, home, no; una pedra es lapis. Fícatho bé al cap, fesme el favor.

WILLIAM Lapis.

EVANS

Molt bé. William, d'aont ixen els articles?

WILLIAM Del pronom, y es declinen així: Singulariter nominativo, hic haec hoc.

EVANS Nominativo, hic h

aec hoc. Posahi els cinc sentits, fixati bé. Genitivo, hujus. Doncs bé, quin es l'acusatiu?

WILLIAM Accusativo, hunc.

EVANS Per favor, mira de fer memoria, xiquet. Accusativo, hunc, hanc, hoc.

QUICKLY

Un cranc coc. Vet-aquí un llatí de cuina.

EVANS Dòna, abandoneu la xerrameca. Com fa el cas vocatiu, William?

WILLIAM _O! vocativo, o!.

EVANS William, el vocatiu es caret, recordeusen bé.

QUICKLY Ara veieu! Tantes vegades que ho dic jo això de carat!

EVANS

Acabeu d'un cop, mestressa.

SENYORA PAGE

Vaja, vaja, quietut.

EVANS A veure, William, digueu el cas genitiu en plural.

WILLIAM

El cas genitiu?

EVANS

Sí.

WILLIAM

Genitiu: horum, harum, horum.

QUICKLY Què diables li conta del tiu de Jenny? L'oncle de Jenny es un trapella, y la seva vida no li pot servir de cap exemple al infantó.

EVANS

Bona dòna, sóu una descarada.

QUICKLY Maldament ho fós! Vés ara que li conta al xiquet! A què vé esplicarli tot això del hic, y del coure crancs, y ferli saber les histories dels perduts de la ciutat! Es una manera ben lletja de quedar!

EVANS Oh, dòna, jo penso que tens el cap esquerdat. No comprens la natura dels casos, dels genres y dels nombres? Ets una criatura tant estulta com un hom pugui desitjar.

SENYORA PAGE

Silenci, per amor de Déu.

EVANS Ara, William, digueume alguna declinació pronominal.

WILLIAM

Les he oblidades; en bona refé.

EVANS Hic, haec, hoc. Si oblideu els hics, els haecs_ y els hocs, us castigaré ab el fuet. Y ara, aneu a jugar si voleu. Aneu.

SENYORA PAGE

Està més entrenat del que'm pensava.

EVANS

Te la memoria desperta. Adéu, senyora Page.

SENYORA PAGE Adéu, benvolgut sir Huc. Exit sir Huc Cap a casa, minyonet; no podem perdre ni un minut.

Exeunt

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares