MoboReader> Literature > Les alegres comares de Windsor

   Chapter 12 UNA CAMBRA AL HOSTAL DE LA LLIGACAMA.

Les alegres comares de Windsor By William Shakespeare Characters: 7628

Updated: 2017-11-30 00:04


Entren FALSTAFF y BARDOLF

FALSTAFF

Bardolf!

BARDOLF

Al vostre servei.

FALSTAFF Vesme a cercar un gerro de ví d'Espanya; y fícamhi una torrada. Exit Bardolf He viscut tantes anyades per veurem a la fí portat dins un cove com un munt d'escombraríes y per esser llen?at al Tàmessis? Molt bé, molt bé! Si m'exposo mai més a semblant aventura que prenguin el meu cervell per ferne bunyols, y el donguin a un cà per estrenes de principi d'any. Els lladres m'han vessat en el canal ab tant poc remordiment com si haguessin ofegat un rengle de cadellets encara cegos; Y per les meves dimensións se pot imaginar si em capbu?o ab gaira velocitat. Maldament el fons hagués sigut al capdevall del infern, hi arribaría. Afortunadament l'aigua no era molta, y en aquella banda estava plena de sorra. M'hauría ofegat; es una mort que aborreixo, perque l'aigua diuen que va inflant, y vés quina fila hauria fet quan estés inflat; una vera montanya de carn passada.

Torna BARDOLF ab el ví

BARDOLF Hi ha la senyora Quickly, senyor, Y us vol parlar.

FALSTAFF Ah, ah. Posem primerament un xic de ví d'Espanya a l'aigua del Tàmessis. Tinc el ventre tant gelat com si hagués pres mandonguilles de neu a manera de píndoles per refrescarme els ronyons. Dígali que vingui.

BARDOLFF

Entreu, bona dòna.

Entra QUICKLY

QUICKLY Ab el vostre permís. Excuseume. Bon jorn, Senyoría.

FALSTAFF Treume totes aquestes copes; prepàrem un bol de ví d'Espanya ab sucre.

BARDOLF

Y ab ous, senyor?

FALSTAFF No; sol y natural. No vui semen?a de pollet dins la meva beguda. Exit Bardolf Què tením?

QUICKLY

En bona fe, senyor, vinc a trobar Vostra

Senyoría de part de la senyora Ford.

FALSTAFF La senyora Ford? N'estic fortament ressentit; quin aigarell; tinc els dintres inondats.

QUICKLY Per amor de Déu! Ai, senyor! no hi té culpa la pobre senyora; han sigut els séus criats, que han equivocat les seves ordres.

FALSTAFF Jo també m'he equivocat al fiarme de la folla promesa d'una dòna.

QUICKLY Ah, senyor! està feta una mar de plors; si la veiau se us partiría el cor. Son marit va aquest mati a ca?ar aucells; ella us prega que aneu una altra vegada a casa seva entre nou y dèu. M'ha encomanat que us ho faci saber a correcuita; jo us prometo que us con?olarà de la vostra malaventura.

FALSTAFF Bé, consenteixo a ferli una altra visita. Dieuli que reflexioni bé, que un home no té preu. Que consideri la seva fragilitat, y judiqui la meva excelencia.

QUICKLY

Li diré, senyor.

FALSTAFF No us en oblideu. Entre vuit i nou, no es això?

QUICKLY

Entre vuit y nou, senyoría.

FALSTAFF

Està bé, marxeu; sen pot refiar.

QUICKLY

La pau sigui ab vós, senyor.

FALSTAFF Me maravella que no comparegui el senyor Brook; m'havía pregat que l'esperés aquí; el séu diner me té el cor robat. Ah! aquí el tenim.

Entra FORD

FORD

Déu vos guard, senyor.

FALSTAFF

Què tal, senyor Brook! veniu sens dubte per

escatir lo que ha passat entre jo i la senyora

Ford.

FORD

Aquest es l'objecte de ma visita, certament.

FALSTAFF Senyor Brook, no us vull enganyar; sóc anat a casa seva a l'hora senyalada.

FORD

Bé, senyor, y còm us hi rebéren?

FALSTAFF

Senyor Brook, d'una manera molt desagradable.

FORD Còm es? Tal vegada hi hagué trasmudan?a en el cor d'ella?

FALSTAFF No, senyor Brook, però son marit, de testa enramada, a qui la gelosía manté en un esverament sense treva ni sosseg, arribà durant l'entrevista, al instant en que s'acabaven les besades, afalags y mútues protestes ab que hem entrat en materia. Portava una colla d'amics séus que en son neguit havía escalfat de cap, excitantlos a cercarme dintre la casa.

FORD

Y ara! Mentres vós ereu allí?

FALSTAFF

Mentres jo hi era.

FORD

Y en Ford us ha cercat sens

e poder trobarvos?

FALSTAFF Escolteu. Per benhauran?a meva, comparegué a bon temps una tal senyora Page; aquesta ens avisà l'arribada den Ford; la dòna den Ford no savía lo que's pescava, però al capdevall me feren sortir dins el cove de la bugada.

FORD

Dins el cove de la bugada?

FALSTAFF Sí, atzar fatal, dins el cove de la bugada; me comprimiren fins a ofegarme sota un caramull de camises, de faldilles brutes, de mitjons, de toballóns greixosos; tot lo qual formava, senyor Brook, el concert més pudent de flaires inaguantables que mai hagi descon?olat el nas humà.

FORD

Hi estiguereu molt de temps?

FALSTAFF Ara sentireu, senyor Brook, tot lo que he sofert per posar aquesta dòna malèfica al vostre servei! Quan vaig quedar apilotat d'aquesta manera dintre el cove, dos bergants, qui serveixen a can Ford, arribaren; y com que llur mestressa els ordenà que'm duguessin a la prada de Datchet en qualitat de roba bruta, me agafaren damunt de llurs espatlles. Trobaren a la porta llur senyor indignadíssim, y gelós com un brau; y els demanà una o dues vegades quina cosa portaven dins el cove. Jo tremolava com la fulla al arbre, tement que aquell boig rematat no hi volgués dar una mirada; però el destí que l'ha guarnit de branques, deturà sa destra; vaig respirar. Ell entrà per continuar les seves recerques, y jo vaig sortir com a pilot de roba. Però fixèuvoshi bé, senyor Brook; me calgué sofrir les agoníes de tres morts diferentes; primer l'esglai inconcebible de vèurem descobert pel gelós, vilíssim capripède; després de veurem tor?at com una bona fulla d'acer espanyol dins la circunferencia d'un receptàcul, ab els punys tocant la punta dels peus, y el cap entre els talóns; y finalment d'esser empresonat com un cos en disolució dintre de robes pudentes qui fermentaven de llur mateixa bruticia. Imagineuvos; un home de la meva ni?aga! Un home com jo que tem la calor com si fos de mantega; un home que constantment està amarat com si es fongués; es un verdader miracle que no hagi mort ofegat. Y imagineuvos que quan això ja no podía durar, quan ja estava mig cuit en mon propri llard, fet una mena de guisat holandès, m'han llen?at al Tàmessis, m'han refrescat dins l'aigua viva a tall de ferradura que ja està rohenta! Digueume si això no es espaventable, senyor Brook!

FORD Certament, senyor, estic descon?olat de que hagueu sofert totes aquestes passades per amor de mí. Veus-aquí mes esperances fallides; ja no podreu fer cap més probatura.

FALSTAFF Senyor Brook, abans que declararme ven?ut d'aquesta manera, preferiria esser llen?at al Etna com ho fúi al Tàmessis. Aquesta matinada el marit va a ca?ar aucells, y ella m'ha anunciat una nova cita. M'espera de vuit a nou, senyor Brook.

FORD

Ja són les vuit tocades, senyor.

FALSTAFF Què dieu! Doncs men vaig a la cita. Torneume a veure quan us plagui; sabreu com marxen les coses; ella ha d'esser vostra; aixi remataré la meva obra. Adeussiau, adeussiau, serà vostra, senyor Brook. Senyor Brook, vós enramareu en Ford.

Exit

FORD Oh! Déu meu! es un engany! es un somni! Deixondiuvos, senyor Ford; deixondiuvos, deixondiuvos, senyor Ford; vet-aquí, senyor Ford, que us malmeten vostre mellor perpunt. Veus-aquí les funestes consequencies del matrimoni y de tenir roba y coves de bugada. Molt bé! proclamaré ma situació; agafaré aquest home de disbauxes; serà a casa, no sem podrà escapar; estic segur de que no sem pot escapar. No's pot ficar dins una butxaca, ni lliscar adins del calaixet del pebre: però, de temen?a de que el dimoni que el guía no li presti socors, vull regirar les bandes aon serà impossible que estigui. Ja que no puc evitar d'esser lo que sóc, la certesa que en tinc no em darà cap mica de conformitat; si estic embrancat, ai dels que s'embranquin en les meves branques!

Exit

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares