MoboReader> Literature > Les alegres comares de Windsor

   Chapter 10 UNA CAMBRA A CAN FORD

Les alegres comares de Windsor By William Shakespeare Characters: 12033

Updated: 2017-11-30 00:04


Entren la SENYORA FORD Y la SENYORA

PAGE

SENYORA FORD

Veniu, Joan, Robert.

SENYORA PAGE

Cuiteu! Y el cove de la bugada?

SENYORA FORD

No tingueu por, Robí, depressa.

Entren CRIATS ab un cove

SENYORA PAGE

Correu, veniu, veniu.

SENYORA FORD

Deixeulo allà.

SENYORA PAGE Doneu vostres comandaments als criats; ja queda poca estona.

SENYORA FORD Recordeuvos bé de lo que us he manat, Joan, y vós també, Robert. Estigueu apunt allà dins, a la porta de la cambra de la cervesa, y quan me sentiu que crido a correcuita, veniu totseguit; us carregarèu a les espatlles aquest cove, sense vacilar, sense repós; y aleshores us el endueu al rentador, vers la prada de Datchet; us el endueu y el vuideu en la fossa llotosa que hi ha a la ribera del Tàmessis.

SENYORA PAGE

Ho fareu puntualment?

SENYORA FORD Els ho he dit y repetit; saben la lli?ó de memoria. Sortiu, y veniu apenes us cridi.

Exeunt els Criats

SENYORA PAGE

Ah! veus-aquí el petit Robí!

Entra Robí

Què tal, espieta? Quines noves dueu?

ROBí Sir Joan, mon amo, es a la porta del darrera. Senyora Ford, desitja la vostra companyía.

SENYORA PAGE Mireume, gentil ninotet, ens guardareu fidelitat?

ROBí Sí, us ho juro; el meu senyor ignora que sigueu aquí. Adhuc m'ha fet l'amena?a d'una llibertat per sempre més si us deia les noves; car m'ha assegurat que'm daría comiat per tota la vida.

SENYORA PAGE Ets un bon minyò. La teva discreció et vestirà; aquest pas ha de valdret unes calces y un perpunt; però vaig a amagarme.

SENYORA FORD Aneu. Tú, ves a dir al teu senyor que estic sola. Senyora Page, recordeuvos del vostre paper.

Exit Robí

SENYORA PAGE

T'ho prometo. Si el desgracio, xiulam.

Exit la Senyora Page

SENYORA FORD Aneu, aneu. Ja corretgirem aquestes males humors, aquesta grossa esponja amarada. Cal ensenyarli a distingir les tórtores de les gralles.

Entra FALSTAFF

FALSTAFF Joia divina, t'he assolida? Ara podré morir sense recan?a. Ja he viscut prou. Aquest era el terme de mon ambició. Oh, moment de benaventuran?a!

SENYORA FORD

Oh, sir Joan estimat!

FALSTAFF Senyora Ford, jo no sé mentir, jo no sé afalagar. Oh, senyora Ford; vaig a cometre un pecat per un desig que sem'escapa; voldría que el vostre marit fos mort y enterrat! T'ho dic davant del senyor dels senyors, te faría missenyora.

SENYORA FORD Jo, vostra missenyora, sir Joan? Per amor de Déu, seria una missenyora ben escarrancida.

FALSTAFF . Que la cort de Fran?a en presenti una que se't pugui comparar. Des d'aquí oviro com ton ull iguala l'esclat del diamant; tens les celles enarcades de la manera precisa que cal per sostenir la cofadura que s'estila en els retrats, la cofadura ab vels, tota mena de cofadura de punt de Venecia.

SENYORA FORD Un senzill mocador, sir Joan; aquesta es la sola cofadura que'm vagi bé a la cara, y no us penseu que molt.

FALSTAFF Uses traidoría quan parles així. Series una perfecta dama de la cort, poses el peu ab una fermesa que't daría un caminar perfecte si duies un verdugat ab semicercles. Jo conec ben bé lo que seríes, si no s'hi hagués atravessat la fortuna enemiga. Però natura es amiga teva; vaja, cal que ho reconeguis.

SENYORA FORD Creieume, no hi ha en mí res de lo que dieu.

FALSTAFF Què es, doncs, lo que m'obligà a estimarte? Dèixam convèncert de que hi ha en tú quelcom extraordinari. Té; jo no puc dir floreta per ací, floreta per allà, com aquestos domicells ensucrats qui tenen tot l'aire de donetes disfre?ades d'home, y que exhalen més perfums que una botiga d'herbolari en la tongada de les herbes fresques. No, no puc; però t'estimo, no estimo sinó a tú, y t'ho mereixes.

SENYORA FORD Ah! no'm traiu, sir Joan! Tinc por de que estimeu la senyora Page.

FALSTAFF Tant se valdría que diguessiu que m'agrada passejarme per davant de la porta d'un acreedor, banda més odiosa per mí que la gola d'un jorn de caló.

SENYORA FORD Sí, es veritat, ja sab el cel com us estimo, y un día o altre us en adonareu.

FALSTAFF Persevera en aquestos bons propòsits, qué jo men faré mereixedor.

SENYORA FORD Y jo us dic que vós els mereixeu, perque si no jo no els hauría forjats.

ROBí, darrera el teatre Senyora Ford! Senyora Ford! Veus-aquí la senyora Page tota roja, tota pantejant, ab la mirada tèrbola, que voldría parlarvos immediatament.

FALSTAFF Cal que no em vegi; m'amagaré darrera el cortinatge.

SENYORA FORD Sí, per caritat; aquesta dòna es la malicia personificada. En Falstaff s'amaga Entren la SENYORA PAGE y en ROBí Què hi ha? Què passa?

SENYORA PAGE Oh, senyora Ford! Què heu fet? Esteu deshonrada, perduda, perduda sense salvació.

SENYORA FORD

Però, què es això, estimada senyora Page?

SENYORA PAGE

Oh, bon Jesús! Es possible, senyora Ford!

Tenint un marit tant honrat y cabal,

donarli un semblant motiu de sospita!

SENYORA FORD

Quín motiu de sospita?

SENYORA PAGE

Quín motiu de sospita! Feu memoria.

Còm m'heu enganyada!

SENYORA FORD Còm s'enten! Per amor de Déu, aont aneu a parar!

SENYORA PAGE Dòna, el vostre marit arribarà tot d'una, ab tota la justicia de Windsor a la recerca d'un gentilhome, que segóns ell diu, està a casa seva en aquests moments (sense que vós hi feu cap oposició) per aprofitar son ausencia d'una faisó criminal. Esteu perduda!

SENYORA FORT, apart

Parleu més alt.

En alta veu

Espero que això no serà.

SENYORA PAGE Plagués al cel que no fos veritat que tinguessiu un home aquí! Lo que es ben cert, almenys, es que el vostre marit ve a cercarlo, acompanyat de mitja població. Jo m'he aven?at per dàrvosen l'avís; si us judiqueu innoscenta, n'estic ben joiosa. Però si de fet teniu algun amic a casa vostra, que surti, que surti lo més d'hora possible. No us quedeu encantada; feu que us tornin els sentits, defenseu el vostre nom, o deu comiat per sempre més a tota satisfacció en vostra vida.

SENYORA FORD Què haig de fer, amiga estimada! Hi ha un gentilhome a casa meva, y m'espahordeix, més

que la meva deshonra, el perill que l'amena?a. Donaria mil lliures perque estigués fora de casa.

SENYORA PAGE Oh! per ma fe, deixeu corre vostre donaría, donaría; veus-aquí el vostre marit qui s'acosta. Sabeu alguna manera de ferlo escapar? No l'amagueu dintre de casa, de cap manera! Còm m'heu duta enganyada! Però allà veig un cove. Si es d'una mida aposta, l'hi podem ficar. El taparem ab roba bruta, com si l'enviessiu a la bugada. Precisament ara es quan se fan aquestes feines; envieulo per medi de vostra gent a la prada Datchet.

SENYORA FORD Es massa gros per entrarhi. Qué serà de mí?

Entra FALSTAFF

FALSTAFF Deixeumho provar; deixeumho provar; una probatura! Sí que hi cabré, sí. Seguiu el concell de vostra amiga. Hi cabré.

SENYORA PAGE Com! Sir Joan Falstaff! Cavaller, així compliu lo que deia vostra lletra!

FALSTAFF T'estimo, no t'estimo sinó a tú; ajúdam a sortir d'aquí, deixa que'm fiqui aquí dintre… Mai…

Entra en el cove, s'hi aclofa y el tapen de roba bruta

SENYORA PAGE

Robí, ajudeunos a tapar el vostre senyor.

Crideu els vostres servents, senyora Ford.

Ah! cavaller traidor!

SENYORA FORD Ei, Joan! Robert, Joan! Exit Robí Entren els dos SERVENTS Teniu; enduéuvosen aquesta roba bruta; passeu una perxa per les dues nances; Déu meu, que sóu calmosos! Porteulo a la bugadera, a la prada Datchet; depressa, correu!

Entren FORD, PAGE, CAIUS, sir EVANS

FORD Acosteuvos, si us plau. Si he sospitat nesciament, us regonec el dret a burlarvos de mí; no m'estalvieu, si així fos, les ralleríes, que les hauré merescudes. Atureuvos! Aon porteu aixó?

ROBERT

Ai ai; a la ribera.

SENYORA FORD Bé! quina necessitat teniu de saber aont ho duen? Són aquestos vostres afers? No faltaría sinó que us ocupessiu de la bugada!

FORD Ho dueu a rentar! Si jo pogués rentar igualment la taca del meu nom! Enramat, enramat, un verdader enramat, jo us en responc; y adhuc enramat novell, d'aquesta temporada. Exeunt els criats enduentse el cove Senyors, aquesta nit he somniat; ja us contaré mon somni. Comencem per buscar les meves claus; aquí estàn. Pujeu, aneu d'una banda a l'altra, visiteu mes cambres, oloreu per tot; nostra guineu es al parany, n'estic segur; deixeu que clogui aquesta sortida, Y ara deu una batuda pel enclòs.

PAGE Benvolgut senyor Ford, calmeuvos; us feu injuria a vós mateix; això ja es massa.

FORD

Tant me fa, senyor Page, tant me fa.

Pugem, senyors; us divertireu. Seguiume,

senyors.

EVANS Tot aixó són visions, y gelosíes fantasmagòriques.

CAIUS

Mala negada! no es aquesta la moda de

Fran?a; a Fran?a no hi ha pas gelosos

per un sant remei.

PAGE Seguimlo, senyors, ja que ell ho vol; guaitem el resultat de les seves inquisicións.

Evans, Page y Caius, exeunt

SENYORA PAGE No us sembla la comedia doblement riallera?

SENYORA FORD No sé a quin dels dos estic més contenta d'haver atrapat, si a mon marit o a sir Joan.

SENYORA PAGE Quines angoixes havía de passar quan el senyor Ford ha demanat que hi havía en el cove!

SENYORA FORD Tinc por de que no calgui rentarlo an ell també. Li haurem fet un servei, enviantlo a pendre un bany.

SENYORA PAGE Que'l pengin, a aquest bergant que no més pensa en disbauxes; voldría veure tota la gent de sa ni?aga passant aquestes agoníes.

SENYORA FORD Cal que mon marit hagi tingut qualque raó singular de sospitar que sir Joan era aquí. Mai l'he vist ab una gelosia tant desaforada.

SENYORA PAGE Ja trobaré manera de saberho: mes encara ens hem de divertir a despeses de Falstaff. La seva febre de llibertinatge no's gorirà ab aquest sol remei.

SENYORA FORD Li enviarem la senyora Quickly, aquesta imbècil xarxona, per excusarnos de que l'hagin llen?at a l'aigua, y darli una nova esperan?a que li serà motiu d'una altra correcció.

SENYORA PAGE Ben pensat. Demli una cita, demà a les vuit, perque vingui a rebre una compensació.

Tornen entrar FORD, PAGE, CAIUS y sir Huc EVANS

FORD S'ha fet fonedi?. Potser el bajoc s'ha vantat de coses que estaven més enllà de son albir.

SENYORA PAGE

Sentiu?

SENYORA FORD Sí, sí, calleu. Senyor Ford, me tracteu d'una gentil manera, no es veritat?

FORD

Sí, sí senyora.

SENYORA FORD Déu faci que les vostres accións siguin mellors que els vostres pensaments.

FORD

Aneu.

SENYORA PAGE

Senyor Ford, us heu fet un flac servei.

FORD

Bé, bé, jo sóc qui en porto la pena.

EVANS Si hi ha algú dintre la casa, a les cambres, als cofres, als armaris, que el cel no'm perdoni mos pecats el dia del Judici Final.

CAIUS

Mala negada! Jo dic igual. No hi ni una rata.

PAGE Vaja, vaja, senyor Ford! No us en doneu vergonya? Quin mal esperit, quin dimoni us ha ficat a la testa semblants acudits? No voldría incorre en una malaltía d'aquesta mena per tots els tresors del castell de Windsor.

FORD He sigut culpable, senyor Page; y pago la pena.

EVANS Esteu malalt de tenir una mala conciencia. La vostra muller es una dòna tant honrada que se la pot escullir entre cinc mil, y adhuc entre cinc centes.

CAIUS Mala negada! té tot el tirat d'una dòna que s'estima.

FORD Mellor que així siga. Senyors, us he promés un dinar. Veniu; mentrestant darem una volta pel parc; perdoneume, si us plau. Ja us contaré perque fiu tot això. Anem, dòna meva; anem, senyora Page; perdoneume, si us plau. Us ho prego ab tot el cor, perdoneume.

PAGE Anem, senyors, entrem. Més, per ma fe, el posarem com un Sant Llàtzer. Jo, per ma banda, us invito a esmorzar demà, a casa meva, y després a ca?ar aucells. Tinc un falcò admirable per anar pel bosc. Entesos?

FORD

Completament.

EVANS

Si n'hi va un, jo seré el segón de la colla.

CAIUS

Si n'hi ha un o dos, jo seré el tercer.

FORD

Senyor Page, veniu, feume la mercé.

Exeunt. Evans y Caius romanen sols

EVANS Y vós, feume la mercé de recordarvos d'aquest putiner belitre de la Lligacama.

CAIUS

Sí, sí, de tot mon cor.

EVANS Aquest putiner belitre de les riotes y les facecies.

Exeunt

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares