MoboReader> Literature > Les alegres comares de Windsor

   Chapter 9 CARRER MAJOR DE WINDSOR

Les alegres comares de Windsor By William Shakespeare Characters: 4712

Updated: 2017-11-30 00:04


Entren la SENYORA PAGE Y ROBí

SENYORA PAGE Endavant, endavant, homenet xiroi; us havíen dada tasca de seguidor, però us heu tornat guia. Què us estimeu més, ensenyarme la via a mí, o guaitar els talons de vostre senyor?

ROBí M'estimo més, a fe mía, servirvos com un home que no pas seguirlo com un menudall.

SENYORA PAGE Oh! sóu un petit adulador; ja ho veig, ab el temps sereu un cortesà.

Entra en FORD

FORD

Feli? encontre, senyora Page! Aont aneu?

SENYORA PAGE Oh, senyor! anava a veure la vostra muller. Es a casa?

FORD Sí, Y tant desenfeinada que us podría servir de parella en les ganes de passar l'estona. Me penso que si els vostres marits finaven, us casarieu totes dues.

SENYORA PAGE

Sí, ab dos marits; esteune segur.

FORD

Aont us heu firat d'aquest domicell?

SENYORA PAGE No em puc recordar el malehit nom de qui el dongué a mon marit. Com s'anomena vostre senyor, xiquet?

ROBí

Sir Joan Falstaff.

FORD

Sir Joan Falstaff!

SENYORA PAGE Ell mateix, en persona; mai me puc recordar com se diu. Mon marit y ell s'han fet tant amics… La vostra dòna, dieu, es a casa seva?

FORD

Sí, ja us he dit que hi es.

SENYORA PAGE Permeteu, senyor, m'emmalalteixo quan no la tinc davant.

Exit la senyora Page y Robí

FORD Té el cap ben sencer en Page? Té ulls per mirar? Té un ombra de seny natural? De segur que tot això ho té en vaga, res li serveix. Valgam Déu! Aquest brivall duría una carta a vint llegues, ab la mateixa facilitat ab que un canó encerta a vint passes. En Page serveix les combinacións de sa muller, dóna tentacións y ocasions a sa follia. Y ara, teniu, ella sen va cap a casa, duent el criadet den Falstaff. No es difícil d'endavinar l'imminencia d'una tempesta. El criat de Falstaff ab ella! Oh, les conspiracións ben urdides! Tot està apunt, y les nostres dònes revoltades se condemnen juntes. Molt bé, jo't sorpendré. Jo suministraré en acabat la tortura a la meva dòna; esqueixaré el vel de virtut de la senyora Page, proclamaré que en Page es un Acteón de bona geia y de bon grat, y tots els veíns, testimonis de la meva ira exclamaràn: Això es un home! Sona el rellotge El rellotge me dóna la senyal; la seguretat en que estic de la cosa, justifica les meves enquestes. Quan hagi trobat en Falstaff me adre?aràn més lloances que verbes; y tant cert com la terra es sòli

da, en Falstaff es a casa meva. Anemhi.

Entren PAGE, SHALLOW, SLENDER, l'HOSTALER, sir Huc EVANS, CAIUS Y RUGBY.

SHALLOW

Encantats de trobarvos, senyor Ford.

FORD Molt bé; excelent companyia, per mon nom. A casa m'espera un àpat excelent; veniu tots a dinar ab mi, si us plau.

SHALLOW Lo que es a mí, m'haureu de dispensar, si us plau, senyor Ford.

SLENDER Caldrà quem'excuseu també a mí. Hem quedat en que dinaríem ab la senyoreta Anna, y no hi faltaría per més diners dels que pugui dir.

SHALLOW

Intentem un casament de la senyoreta

Anna Page y mon cosí Slender, y avui

han de darnos la resposta.

SLENDER

Espero que m'afavorireu, pare Page.

PAGE Completament, senyor Slender; me declaro vostre afavoridor. Però la meva dòna, senyor doctor Caius, està absolutament a favor vostra.

CAIUS Si, mala negada, y la noia m'estima; la meva majordona Quickly m'ha enterat de tot això.

L'HOSTALER Ep, y que'm dieu del jove senyor Fenton, qui dan?a, gambadeja, te una joventut esplèndida, fa versos, diu paraules boniques y està embaumat de totes les olors d'abril y maig? Tantseval, ell es qui l'haurà; la sòrt està de la seva banda; ell es qui l'haurà.

PAGE Mai ab el meu consentiment, us ho prometo. Aquest donzell no té una malla; pertanyé a la colla del príncep calavera y den Poins; es d'una esfera massa elevada, sab massa. No; no es valdrà dels meus dits per enganxar l'una ab l'altre les miques de la seva fortuna. Si pren la meva filla, que la prengui sense dot. Els meus diners esperen el meu consentiment, y el meu consentiment no està per ell.

FORD Almenys que vinguin alguns de vosaltres a dinar ab mí. Sense contar ab el bon àpat, us divertireu. Vui ensenyarvos un monstre; heu d'esser dels nostres, senyor Page; vós també en sereu, estimat doctor; y vós igualment, sir Huc.

SHALLOW

Doncs adéussiau; for?a divertiment.

D'aquesta manera festejarem mellor a

casa del senyor Page.

Exeunt Shallow y Slender

CAIUS Joan Rugby, tornèuvosen a casa; aviat tornaré.

Exeunt Rugby

L'HOSTALER Adéussiau, corets estimats; men vaig a trobar mon noble cavaller Falstaff, y a beure, en sa companyía, vi de Canaries.

Exit l'Hostaler

FORD, apart Me sembla que jo abans li serviré una ampolla que'l farà dan?ar. Veniu, estimats senyors?

EVANS

Anem ab vós a veure el monstre.

Exeunt

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares