MoboReader> Literature > Les alegres comares de Windsor

   Chapter 8 CAMP A LA VORA DE FROGMORE

Les alegres comares de Windsor By William Shakespeare Characters: 5786

Updated: 2017-11-30 00:04


Entren sir Huc, EVANS y SIMPLE

EVANS Amic Simple, bon servidor del senyor Slender, digueume, si us plau, en quins indrets cercàreu el senyor Caius, qui es fa passar per doctor en medecina?

SIMPLE A fe, senyor, l'he cercat pel costat de Londres, per la banda del parc, per tot arreu, pel cantó del antic Windsor; per tot arreu, certament; si no es pel cantó de la ciutat…

EVANS Us prego ardentment que cerqueu així mateix per aquest indret.

SIMPLE

Me n'hi vaig, senyor.

Exit Simple

EVANS

Déu me benehesca! Estic enfurismat, y

tot el meu esperit trontolla. Si s'ha rigut

de mí, quin encís! Tot ho veig negre! Li

badaría el cap ab la seva ampolla

d'orins, si es presentés una avinentesa.

Déu me benehesca.

CANTA

Vora de l'aigua profonda

que s'escola tot sentint

els madrigals armoniosos

de l'aucella del matí,

hi faríem llits de roses

y setis a nostre albir.

Vora de…

Misericordia! Més aviat sento ganes de

plorar.

CANTA

Madrigals melodiosos

cantaven els aucellics,

jo era aprop de Babilonia

escoltant llur cant diví

y hi havien llits de roses

a la vora de…

SIMPLE Heusel-aquí, senyor; ve per aquella banda.

EVANS Benvingut. CANTA Vora de l'aigua profonda… Déu faci prosperar el mellor dret! Quines armes du?

SIMPLE No du armes, senyor; veus-aquí també el meu senyor y el senyor Shallow que venen del cantó de Frogmore ab un altre senyor. Ara davallen per la costa.

EVANS Deume el vestit si us plau, o mellor, guardeulo en vostres bra?os.

PAGE, SHALLOW, Y SLENDER entren y fenyen sorpresa de veure Evans apunt pel duel.

SHALLOW Qui havía de dir que fossiu aquí, senyor rector! Bon dia, bon dia, sir Huc. No hi ha cosa més estranya que ensopegar ab un jugador sense daus y un doctor sense llibres.

SLENDER

Ah! dol?a Anna Page!

PAGE El cel us guardi de tot mal averany, estimat sir Huc!

EVANS Que Déu, en sa misericordia, us dongui a tots vosaltres la seva benedicció.

SHALLOW Qué veig? La ciencia y l'espasa? Es que les estudieu totes dues alhora, senyor rector?

PAGE

Y sempre tant deixondit, sir Evans!

Mireu que no dur més el perpunt en

aquest dia tant humit y malcarat!

EVANS

Hi ha causes y motius per això.

PAGE Som vinguts a cercarvos, senyor rector, per fer una bona obra.

EVANS

Molt bé; quina bona obra?

PAGE Allà baix hem deixat un personatge molt respectable, qui havent rebut indubtablement un agravi d'algú, envía a rodar tota resignació y tota gravetat fins a un extrem que no podeu imaginarvos.

SHALLOW En vuitanta anys de vida, y més y tot, no trobí mai un home del séu estat, de la seva gravetat y la seva saviesa que oblidi així tot lo que's deu an ell mateix.

EVANS

Quí es?

PAGE

Conto que'l coneixeu; es el senyor doctor

Caius, nostre célebre metge francès.

EVANS Per la voluntat de Déu y la ira de mon esp

erit, m'estimaría més mil vegades que'm parlessiu d'un plat de bullit.

PAGE

Per què?

EVANS Tot lo que ell sàpiga d'Hipòcrates y de Galeno… y ademés es un imbècil. Us asseguro que es l'imbècil més cobart que pogueu tenir ganes de conèixer.

PAGE Aposto qualsevol cosa que es ell qui s'havia de batre ab el doctor.

SLENDER

Ah, dol?a Anna Page!

SHALLOW

Certament; les seves armes ho indiquen.

Aguanteulos tots dos. Aquí està el doctor

Caius.

PAGE Vaja, excelent senyor Rector, enveineu la vostra espasa.

SHALLOW

Y vós la vostra, estimat senyor doctor.

L'HOSTALER Desarmemlos, Y després que's barallin si volen. Que conservin llurs membres, y desgraciin l'idioma anglès.

CAIUS, baix, a son enemic Deixeu que us digui un mot a cau d'orella, si us plau: Per què no'm vinguereu a trobar?

EVANS, baix

Tingueu paciencia, si us plau.

En veu alta

Hi ha més dies que fatics.

CAIUS Mala negada! sóu un cobart, un tanoca y un tabal!

EVANS, en veu baixa No donguem motiu de riota an aqueixos senyors, si us plau. En veu alta Jo badaré el vòstre cap de mesquí ab l'estre dels orins, per ensenyarvos a no comparèixer a la cita que'm doneu.

CAIUS Com s'enten, diable! Joan Rugby, y vós, l'hostaler de la Lligacama, ?no l'he esperat per exterminarlo, no l'he esperat en el lloc que havía dit?

EVANS Tant cert com que tinc una ànima cristiana, aquesta era la banda que estava indicada. Prenc per testimoni l'hostaler de la Lligacama.

L HOSTALER

Apaibagueuvos l'un y l'altre, Galès y

Gàlic! doctor de les Galies y capellà de

Gales, metge de l'ànima y metge del cos.

CAIUS Ah, vet-aquí una bonica historia! molt bé, molt bé!

L'HOSTALER Quietut he dit! escolteu l'hostaler de la Lligacama. Tinc política? Tinc subtilesa? Sóc un maquiavel? Haig de perdre el meu doctor? No, que'm dóna doctrina y medecina. Haig de perdre el meu rector? No, que m'alli?ona ab paraules y paràboles. Dónem ta mà, doctor terrenal; molt bé. Dónem ta mà, doctor celestial; molt bé. Fills de la saviesa, us he enganyat, l'un y l'altre; us he fet anar a dues bandes diferentes. Els vostres cors són altívols, la vostra pell està salvada; que una ampolla de ví de Canaries acabi tot això; veniu, deixeu les vostres espases en penyora. Segueixme, home de pau; veniu, veniu, veniu.

SLENDER

Oh dol?a Anna Page!

Exeunt Shallow, Slender, Page

i l'Hostaler

CAIUS Ah, ja veig lo que es estat. Us penseu que som dos ximples! Ah, ah!

EVANS Qué us sembla! Ens ha fet servir de joguina. Desitjo que siguem un parell de bons amics, y ens arrambem una mica les testes per venjarnos d'aquest tinyós, d'aquest estrafalari, del vil hostaler de ta Lligacama.

CAIUS

Mala negada! de bon grat. M'ha promès

que'm duría al indret aont està Anna

Page. Mala negada! s'ha rigut massa de mí.

EVANS

Li badaré el cap. Seguiume, si us plau.

Exeunt

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares