MoboReader> Literature > Les alegres comares de Windsor

   Chapter 7 EN EL PARC DE WINDSOR

Les alegres comares de Windsor By William Shakespeare Characters: 4580

Updated: 2017-11-30 00:04


Entren CAIUS y RUGBY

CAIUS

Jack Rugby!

RUGBY

Senyor?

CAIUS

Quina hora es, Jack?

RUGBY Ja es més de l'hora, senyor, a que el senyor Huc havía promès que vindría.

CAIUS

Mala negada! Ha salvat la seva ànima

no venint aquí. Mala negada! Jack

Rugby, si arriba a venir es home mort.

RUGBY

Es un home prudent, senyor; savía que

Vostra Senyoría el matava si ell comparegués.

CAIUS Mala negada, no es tant mort un bacallà com ho fóra ell si jo arribava a matarlo. Rugby, preneu la vostra espasa; vull dirvos com el mataría.

RUGBY

Per amor de Déu! No sé jugar les armes, senyor.

CAIUS

Bergant, preneu la vostra espasa.

RUGBY

Aquieteuse; ve gent.

Entren l'HOSTALER, SHALLOW, SLENDER

Y PAGE

L'HOSTALER

Déu t'ajudi, mon brau doctor.

SHALLOW

Dén us guard, senyor doctor Caius.

PAGE

Que tal, mon bon senyor doctor.

SLENDER

Bon dia y bona hora, senyor.

CAIUS Per quina raó sóu vinguts aquí un, dos, tres y quatre?

L'HOSTALER Per veure com te bats, com pares, com li ripostes, com vas d'ací d'allà, com picas ab la punta y el cantell, com fas tes passades, com dónes estocades en ter?a y en quarta, y finalment la flanconada. Ha mort, guerrer de l'Etiopía? Ha mort, Francisquet? Ah valent! Què diu mon Escolapi, mon Galeno? Oh, cor de saúc! Ah! l'has rematat, valent de mena, l'has rematat?

CAIUS Mala negada! aquest capellà es el més espantadi? de la terra; no gosa treure el nas.

L'HOSTALER

Tu ets un rei castellà, un don Pedro, un

Rector de Grecia, mon brau donzell.

CAIUS Jo us ho prego; sigueu testimonis de com l'he esperat sol, cinc o sis, o dues o tres hores, y no es vingut.

SHALLOW Demostra tenir més seny que vós, senyor doctor. Ell es el metge de les ànimes y vós el dels cossos, y si us batíeu aniríeu sorollosament contra l'esperit de les vostres dues professións. Veritat, senyor Page?

PAGE Senyor Shallow, vós heu sigut, vós mateix, un famós espatotxí, maldament ara sigueu un home de pau.

SHALLOW En nom de Déu! senyor Page, vell y tot com ara sóc, y jutge de pau, no puc veure una espasa sense que els dits me formiguegin. Ja podem esdevenir jutges y doctors y capellàns, senyor Page, sempre conservem algun regust de la nostra jovenesa. Tots hem nascut de dòna, sen

yor Page.

PAGE

Es una gran veritat, senyor Shallow.

SHALLOW Els fets ho confirmen, senyor Page. Senyor doctor Caius, vinc per emmenarvos a casa vostra; sóc jutge de pau. Vós heu mostrat esser un metge saberut, y el senyor Evans ha demostrat esser un eclesiàstic pacífic y saberut. Cal que us porti a casa vostra y que vós m'acompanyeu, senyor doctor.

L'HOSTALER

Un instant, senyor jutge.

_a Caius-

Una paraula, senyor menja-criatures.

CAIUS

Menja-criatures! Y això què vol dir!

L'HOSTALER Es un nom que nosaltres donem a la gent valenta, mon brau companyò.

CAIUS Mala negada! Jo menjo més criatures que no pas l'Anglès! A aquest dimoni d'enredaire de clergue li tallaré les orelles!

L'HOSTALER

Mon brau companyò te farà una testa nova.

CAIUS

Una testa nova? Que vol dir això?

L'HOSTALER

Vol dir que't demanarà perdò.

CAIUS Mala negada! Sí, senyor, me farà una testa nova, y ben nova! Jo ho vull!

L'HOSTALER Jo l'obligaré a que ho faci, y si no que sen vagi allà aon no hi plou.

CAIUS

Grans mercès.

L'HOSTALER Y ademés,mon brau…Però, permeteu… Apart, als demés Vós, mon convidat, y el senyor Page, y vós també, cavaller Slender, anèuvosen tots a Frogmore, passant per la ciutat.

PAGE

Sir Huc està allí, veritat?

L'HOSTALER Sí. Ja veureu de quin humor el trobareu, jo aniré camps através, y us duré el doctor. Està bé així?

SHALLOW

Anemhi.

TOTS, a Caius

Adéussiau, mon bon senyor doctor.

Exeunt Page, Shallow y Slender

CAIUS Mala negada! Vui occir el capellà, ja que vol parlar a Anna Page, el bergant.

L'HOSTALER Que mori, però ara com ara enveina la teva impaciencia. Llen?a aigua freda damunt la teva furia y vina a Fregmore pel camí dels camps. Te menaré a una masía aon la senyoreta Anna està invitada a un àpat y allà podràs festejar; m'explico, mon galàn?

CAIUS Mala negada! Us dóno mercès per tot això. Mala negada! Us porto llei. Us faré una bona clientela, tots els comtes, els cavallers, els lords, els gentilhomes que jo goreixo.

L'HOSTALER

Com de ma banda jo prometo esser el

teu antagonista aprop de la senyoreta

Anna. Es això?

CAIUS

Mala negada! Molt ben dit, com un llibre.

L'HOSTALER

Veniu doncs.

CAIUS

Vingueume al darrera, Jack Rugby.

Exeunt

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares