MoboReader > Literature > Les alegres comares de Windsor

   Chapter 5 DAVANT DE CAN PAGE

Les alegres comares de Windsor By William Shakespeare Characters: 12298

Updated: 2017-11-30 00:04


Entra la SENYORA PAGE ab una lletra a la mà

SENYORA PAGE Còm! en els dies esplendorosos de ma beutat poguí escapar a les lletres d'amor, y ara hi fóra exposada! Veiam. Llegeix ?No em demaneu la raó del amor que sento per vós, que encara que l'amor pugui demanar el seny per director, no el pren mai per conceller. Vós no sóu una joveneta, jo no sóc tampoc un jovenet; heus-aquí que la simpatía comen?a. Vós sóu alegra, jo també. Je, je! un altre grau de simpatía que'ns lliga. A vós us plau el ví d'Espanya, y a mí igualment. Se pot arribar a una major simpatía? Que et basti, senyora Page, -si la amor d'un soldat pot bastarte,- el saber que jo t'estimo. No diré: Apiàdat de mi; no es aquest l'estil d'un soldat. Te diré: Estimem. Signat: Ton cavaller abnegat, per tu a batres disposat ab tot un coratge ardit, sigui de dia o de nit, o ab qualsevol claretat. JOAN FALSTAFF.? Quin Herodes abominable! Oh, món de pecat y de cràpula! Un home que no's pot tenir de vell, y encara vol passar per un galàn primicer! Quina malehida imprudencia pot haver trobat en el meu comportament aquest flamenc embriagat, que gosi empendrem d'aquesta manera? Oh, y ni tres vegades l'he atalaiat! Què hauré pogut dirli? Vaig tenir esment de contenir la meva alegría, Déu me valgui! En bona fe, vui presentar una moció al parlament futur per la repressió dels homes. Com podré venjarme d'ell? perque tinc fretura de venjarme, tant cert com que el séu dintre es tot farcit de pudings.

Entra la SENYORA FORD

SENYORA FORD

Senyora Page, me podeu ben creure.

Men anava a casa vostra.

SENYORA PAGE També jo anava a casa vostra; paraula d'honor. Feu una cara tota malicosa.

SENYORA FORD

Vet-aquí una afirmació que no es rebedora.

Us puc ensenyar la prova de que es al inrevés.

SENYORA PAGE N'estic contenta, però jo us veia d'aquesta manera.

SENYORA FORD No, si no dic que no. Lo que dic es que podría ensenyarvos la prova de que es al inrevés. Oh, senyora Page, aconcelleume.

SENYORA PAGE

De què's tracta, veína?

SENYORA FORD Oh, veína, si no fos per la petita bagatela d'un escrúpol, podría arribar a un seti d'honor.

SENYORA PAGE Que's faci penjar la bagatela, veína, y prengueu l'honor. Còm es això? Rieuvos de les bagateles. Què os ha passat?

SENYORA FORD Si volgués anar al infern no més que per una petita eternitat, o cosa pareguda, tot d'una podría ingresar en l'ordre de cavallería.

SENYORA PAGE Estàs de verbes, sir Alicia Ford! Vetaquí un cavaller estanti?, ma benvolguda; jo et responc de que no ompliríes gaire lloc en el llibre de la cavallería.

SENYORA FORD Estem perdent el temps. Llegiu això,llegiu. Aquí veureu com podría guanyarme un títol. Heusem decidida a malparlar dels homes grossos, mentres me quedin ulls capa?os de distingir el volum de les persones. Y això que aquest no flastomava, y llohava la modestia en les dònes, y enraonava ab tanta sabiduría y gentilesa contra les coses inconvenients, que un hom hauría jurat que sos sentiments se concertaven ab les seves paraules, però ja conec que no tenen res que veure y no s'els pot lligar per cap banda; venen a esser, com si diguessim, el salm número cent ab la musica de la can?ó de les gonelles verdes Per amor de Déu, quina tempesta ha llen?at damunt les platges de Windsor aquesta ballena que té la ventresca plena de tonelades d'oli? Quin venjan?a serà bona de fer? Me penso que el mellor acudit fóra divertirlo ab esperances, fins y tant que'l foc malehit de la concupiscencia l'hagi fos en el séu propri llard. Heu vist jamai una cosa com aquesta?

SENYORA PAGE L'he vista lletra per lletra, sinó que el nom de Page està a contes del nom de Ford. Per con?olarte plenament d'aquest misteri insultant, aquí tens la germana bessona de la teva lletra; però la teva pot quedarse ab l'hereuatge, perque t'asseguro que la meva no hi preten gota. Juraría que'n té un miler de cartes d'aquesta mena, ja escrites y ab un blanc per posarhi el nom. Y de noms, ja en deu haver posat més de mil, y nosaltres no tenim sinó les escurrialles. Séns dubte les farà imprimir totes plegades, perque tant se li endóna l'una com l'altre. Però ab mí que no hi pensi; m'estimaría més esser una geganta colgada sota el mont Pelion. Ah! vint tórtores luxurioses se poden assolir, abans que un home honest!

SENYORA FORD Oidà, tot es igual; la mateixa lletra, la mateixa mà, els mateixos mots. Què s'ha pensat de nosaltres?

SENYORA PAGE Jo què sé! Gairebé estic tentada de barallarme ab la meva virtut, y de tractarme a mi mateixa com a una inconeguda. Per for?a ha d'haver notat en mi alguna cosa reprensible; no essent així no hauría pas anat al abordatge ab aquesta insolencia.

SENYORA FORD Al abordatge dieu? Oh! ja us prometo que no passarà del pont.

SENYORA PAGE Y jo també. Si arriba a atenyer les escotilles, en ma vida em torno a posar a la vela. Venjèmnosen; demli cadescuna una cita; fem veure que encoratgem la seva persecució amorosa; femlo trescar enginyosament de promesa en promesa, fins que sos caballs restin com a penyora a cal hostaler de la Lligacama.

SENYORA FORD Jo aniré a mitges ab vós en totes les maleses que no comprometin la subtilitat del nostre honor. Ah! si el meu marit veia aquesta lletra! fóra un aliment inacabable per la seva gelosía!

SENYORA PAGE Guaiteulo; precisament ara arriba, y mon bon marit també. El meu està tant lluny de la gelosía, com jo estic lluny de donarn'hi motiu; y me sembla que la distancia es immensa.

SENYORA FORD

Vós sóu la ditxosa.

SENYORA PAGE Anem a conspirar totes dues contra el gros cavaller.

Se retiren a un costat

Entren FORD, PISTOLA, PAGE Y NYM

FORD

Espero que no passarà res de tot això.

PISTOLA

En certs negocis l'esperan?a es un gosset

sense dalit que's deixa endur la presa.

Sir Joan cobeja la teva muller.

FORD Bah, estimat senyor, la meva dòna no es jove.

PISTOLA Totes les emprén, la rica y la pobre, la jove y la vella, y l'una y l'altra a l'ensemps. Creume, vol menjar del teu plat. Ford, obre l'ull.

FORD

Qu'ell estima la meva dòna?

PISTOLA

Ab una gran rohentor de les seves entramenes.

Aixeribiuse o resigneuv

os al paper de sir

Aclew, de testa frondosa. No volgueu que'ns

donguin un nom odiós.

FORD

Quin nom, senyor?

PISTOLA Testa enramada, senyor. Adéu, vigila; no acluquis l'ull; mira que els lladres arriben de nit. Ford, deixóndet, abans que s'acosti el bon temps, que aleshores el cucut cerca son consonant. Veniu, senyor Nym, caporal. Creièuvosel, senyor Page, lo que'ns digui es veritat.

Exit Pistola

FORD No esvalotaré, y tindré cura d'estar al corrent.

NYM Aquesta es la veritat. No tinc el deixonces de mentir. Ell m'ha ofès en moltes deixonces. Volía que deixonces la seva lletra, però jo cenyeixo espasa, y l'espasa me conquerirà la vianda en cas de fretura. Estima la vostra muller; això es la qüestió y el deixonces. Jo sóc conegut per Nym, el caporal; jo enraono, y sostinc les coses que dic; aquesta es la veritat; sóc conegut per Nym, y en Falstaff estima la vostra muller. Adeusiau; no tinc el deixonces de vèndrem a base de pa y formatge; vet-aquí el deixonces.

Exit Nym

PAGE, apart Vet-aquí el deixonces, ha dit. Aquest mestre te un gran talent per posar els deixonces de la manera que puguin perjudicar més el sentit comú.

FORD, apart

Tinc ganes de trobar en Falstaff.

PAGE, apart En ma vida se m'ha fet coneixedor un tanoca tant afectat y ab una semblant can?ó del enfadós.

FORD, apart Descubreixo quelcom, n'armarà una de bona.

PAGE, apart No creuría de res un trapella com aquest, maldament el rector del poble respongués de la seva paraula.

FORD, apart Me sembla que es una persona com cal y un home de seny. Ja veurem.

PAGE, a sa muller

Ah! ets aquí, Guida?

SENYORA FAGE

Aont aneu, Jordi? Escóltem.

SENYORA FORD, al séu marit Què passa, Frank estimat? A què vé aquesta malinconía?

FORD Jo malinconía? No tinc cap mena de malinconía. Tornen a casa, aneu.

SENYORA FORD Oh! de segur que teniu algun nuvolot que us enquimera. Veniu, senyora Page?

SENYORA PAGE Us vaig en seguiment. Tornareu a l'hora de dinar, Jordi? Baix a la senyora Ford Escolteu, veieu aquesta dòna que ve cap aquí? Serà la nostra missatgera envers l'indigne cavaller.

Entra la senyora QUICKLY

SENYORA FORD, a la senyora Page Jo ho pensava també, us ho prometo; es una dama que ens ve com l'anell al dit.

SENYORA PAGE

Aneu a veure ma filla Anna?

QUICKLY Ja es segur! y què tal, còm està la benvolguda senyoreta Anna?

SENYORA PAGE Entreu ab nosaltres y la veureu. Hem de parlarvos.

_Exeunt la senyora Page,

la senyora Ford y Quickly

PAGE

Què són aquestes novetats, senyor Ford?

FORD No heu sentit lo que m'ha dit aquell home? No l'heu sentit?

PAGE Y vós no heu sentit lo que m'ha dit el séu company?

FORD

Creieu que han parlat ab el cor a la mà!

PAGE Que sen vagin als corbs aqueixos trapacers! No penso que el cavaller tingui cap pensament d'aquesta mena; ha despedit aqueixos criats, y ells han vingut a acusarlo de volernos fer un tort. Ara, havent deixat el séu servei, ja no són més que dos brigants que corren per aquests móns a la bona de Déu.

FORD

Estaven al séu servei?

PAGE

Es clar.

FORD Això no treu cap valor a l'advertencia que ens donen. Sir Joan s'està a la Lligacama?

PAGE Sí que s'hi està. Si es veritat que cerca la meva muller, ja li abandono coralment, y veurem si en pot assolir cap més cosa que una rebufada.

FORD No dubto pas de la virtut de la meva muller; però tantmateix no m'agradaría veure l'un al costat del altre. Ve un moment que la confian?a es excessiva; no vull esser un dormilega, y ningú em podrà llevar certes inquietuts.

PAGE Aquí teníu l'hostaler de la Lligacama qui s'acosta parlant en alta veu; per fer una cara tant alegre ha de tenir ví a la testa o diners a la butxaca. Déu us guard, hostaler.

Entra l'HOSTALER y SHALLOW

HOSTALER Oidà, no faltaría més! Un gentilhome com tú, una autoritat de la justicia!

SHALLOW Us segueixo, hostaler, us segueixo. Déu us guard vint camins, senyor Page. Senyor Page, voleu esser dels nostres? Ens divertirem en gran.

L'HOSTALER Dígali de que's tracta, autoritat de la justicia; dígali, mon brau minyò.

SHALLOW D'un combat a mort, senyor, un duel entre sir Huc, el capellà galès, y Caius, el metge gavatx.

FORD Benvolgut hostaler de la Lligacama, haig de dirvos un mot.

L'HOSTALER

Què vols, mon brau minyò?

S'enraonen apart

SHALLOW, a Page Volen venir ab nosaltres a veureho? El xiroi hostaler està encarregat de mesurar llurs espases, Y crec que els ha citat a bandes diferentes, perque diuen, y es ben cert, que el capellà no està de verbes. Escolteume; vaig a contarvos la contarella.

L'HOSTALER No heu pas de tenir algun embolic judicial ab el meu hoste, ab el meu galàn escullit?

FORD Gens ni mica; però us donaré un gerro de ví d'Espanya tot rohent si m'hi presenteu, dientli que m'anomeno Brook. Tot plegat es per una facecia.

L'HOSTALER Vinga la mà, mon brau minyò. Podràs fer la teva entrada, y les teves giragonces -es això?- y el teu nom serà Brook. Ah, es un cavaller ben joiós. Veniu? Anem, ànimes de ma vida.

SHALLOW

Sóc ab vós, l'hostaler.

PAGE He sentit dir que el francès manejava l'espasa admirablement.

SHALLOW Bah, bah, hi ha alguna cosa mellor que aquests artificis, senyor. Avui armeu una gran bunior ab els vostres intervals, els vostres passos, les vostres estocades y que se jo quanta cosa. L'ànima, senyor Page, l'ànima; això es lo que cal. Jo he passat una temporada en que, a tots quatre, tant ben plantats com sóu, us hauría enfilat com a rates.

L'HOSTALER

Veniu, fillets, veniu. Hi anem?

PAGE Us seguim. M'agradaría més veure com s'enfurismen que com se baten.

Exeunt Page, Shallow y l'Hostaler

FORD Si en Page vol aquietarse com un beneit, y descansar tranquilament en la virtut de la seva fràgil meitat, jo no'n sé tant de gomboldar la testa ab el llen?ol. Ahir a can Page, la meva dòna, va veure en Falstaff; lo que va passar no ho sé. Ui, ui, ui! s'ha d'escatir lo que hi ha en el fons de tot això; la meva disfre?a me servirà pel sondeig den Falstaff. Si la trobo fidel, no hauré perdut el meu treball; y si no m'ho es, hauré fet santament.

Exit

(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares