MoboReader > Literature > Les alegres comares de Windsor

   Chapter 4 UNA CAMBRA DEL DOCTOR CAIUS

Les alegres comares de Windsor By William Shakespeare Characters: 7966

Updated: 2017-11-30 00:04


Entren la senyora QUICKLY, SIMPLE y RUGBY

QUICKLY Me sents, Joan Rugby? Joan Rugby! puja al graner, si et plau, y mira si veus arribar nostramo, el senyor Doctor Caius. Si tornés y trobés algú a casa, el sentiríem, com de costum, ofendre la paciencia de Déu y l'anglès de llei.

RUGBY

Vaig a posarme al aguait.

Sen va Rugby

QUICKLY Vés, y jo et prometo que aquesta nit, pel treball, menjarem un bon petit àpat a la darrera claror del carbó de terra. -Es un brau minyò, servicial, lo més plaent que pugui esser un criat en una casa; y, jo us en responc, no fa l'espieta ni provoca renyines. Son major defecte es el de resar a tothora; d'aquest cantó es una mica testaferm, però cadascú te son defecte. Deixemho corre. Dieu que Pere Simple es vostre nom?

SIMPLE

Sí, a falta d'un de mellor.

QUICKLY

Y senyor Slender es el nom del vostre amo?

SIMPLE

Justament.

QUICKLY No dú una barba?a rodona com el coltell d'un guanter?

SIMPLE No, certament; te una careta petita y una petita barbeta groga, una barba del color de Caín.

QUICKLY

Un home de dol? temperament, no es això?

SIMPLE Sí, no hi ha dubte, però que sab bellugar les mans tant bé com qualsevol que trobessiu d'aquí aon estèu fins allà aont es. S'es batut ab un guardabosc.

QUICKLY Què dieu! Ah, ja ho crec que'l conec; no posa el cap així, y no va tot encartronat quan camina?

SIMPLE

Sí, justament, es tal com dieu.

QUICKLY Aneu, aneu; tant-de-bo que Nostre Senyor no enviés pitjor sòrt a Anna Page. Digueu al senyor Rector Evans, que faré tot lo que pugui pel vostre senyor: Anna es una bona noia, y desitjo…

torna RUGBY

RUGBY

Fugiu! Ai, que torna el senyor!

QUICKLY Aqui ha arribat la nostra última hora. Correu a aquella porta, jove, entreu al despatx. Hi tanca en Simple No es deurà quedar gaire estona. Ep, Joan Rugby! Ep! Joan! Aont ets, Joan? Vina, corre! Vés, Joan; guaita que li passa al amo; tinc por de que estigui malalt; veig que no entra. Canta Tra, la, la, la…

Entra el doctor CAIUS

CAIUS Què diable canteu? No m'agraden les criaturades. Aneu, si us plau, a cercar en mon despatx una cap?a verda, un cofre verd, verd.

QUICKLY

Ja ho sento, ja; us la duc desseguida.

Quina sòrt que no hagi entrat ell mateix

a cercarla. Si hagués trobat el jovencell!

La sang li hauria pujat al cap.

CAIUS

Uf! uf! per mon nom, fa molta xafegor.

Men vaig al pati. Aont es el bergant de

Rugby?

QUICKLY

Ep! Joan Rugby, Joan!

RUGBY

Aquí estic, senyor.

CAIUS Sóu en Jan Rugby; volia dirvos que sóu un Jan, Rugby. Avant, prengueu l'espasa y aneu darrera meu cap al pati.

RUGBY

Allà està a punt, senyor, darrera la porta.

CAIUS Per ma fe, trigo massa. Què hi oblidat? Ah, algunes herbes remeieres que són al meu despatx; per tot un realme no voldría havérmeles deixades.

QUICKLY Ai, pobre de mí! Ara trobarà el jovencell, y es posarà com una furia.

CAIUS Oh, diable, diable! Què hi ha dintre el meu despatx? Traició! lladres! Rugby, portem l'espasa gran.

Empeny Simple cap a fóra

QUICKLY

Mon bon senyor, calmeuvos!

CAIUS

Y per què haig de calmarme!

QUICKLY

El jovencell es un home de bé.

CAIUS Què hi fa aquest home de bé en el meu despatx? No hi vui homes de bé en el meu despatx.

QUICKLY Per amor de Déu, no sigueu tant flemàtic; escolteu el què de la cosa. Ha vingut ab un encàrrec del rector Evans.

CAIUS

Bé.

SIMPLE

Si, es veritat, senyor, per pregarli…

QUICKLY, a Simple

Quietut, si us plau.

CAIUS, a Quickly

Deseu la llengua, vós.

A Simple

Vós, conteume lo esdevingut.

SIMPLE Per pregar an aquesta dama de bé, servidora vostra, que digués alguna parauleta á la senyoreta Anna Page, en favor de mon amo, qui s'hi voldría casar.

QUICKLY Això es, y no altra cosa; això y res més; però el que es jo no tinc cap fretura de llevar les castanyes del foc.

CAIUS Sir Huc Evans us ha fet venir? Hajeume un full de paper, Rugby. A Simple Vós, es

pereuvos un moment. Escriu

QUICKLY, baix, a Simple Es una gran benhauran?a que estigui tant tranquil. Si se li hagués acudit posarse com una furia, haurieu vist quin espetec y quina melancolía! Mes, a pesar d'això, donzell, faré tot lo que pugui pel vostre senyor, perque lo que hi ha, al capdevall, es que el doctor francès, mon amo… puc ben anomenarlo mon amo perque, sabeu, li guardo la casa, li rento el blancatge, li faig les trafiques de la cervesa, pasto el pa, estarrejo, disposo el menjar y el beure; vaja, tot ho enllesteixo.

SIMPLE Es una tasca ben feixuga haver de maldar d'aquesta manera.

QUICKLY Veritat? Ah, ja us ho prometo, oidà, que es ben feixuga! Y llevarse d'hora, y colgarse qui sab quan! Bé, tant mateix us ho diré a l'orella, però no en digueu ni una paraula d'això; el meu amo també està enamorat de la senyoreta Anna, però tantseval, conec el cor d'Anna. No està a casa vostra ni a casa nostra.

CAlUS, a Simple Vós, estaquirot, entregueu aquest bitllet a sir Huc. Mal llamp! es un repte per un duel; li tallaré la gorja en el parc, y ensenyaré an aquest estaquirot de capellà a ficarse en les coses. Fareu bé d'anàrvosen; no fóra bò que us quedessiu. Mal llamp! li tallaré les dugues orelles. Mal llamp! no li deixaré un sol òs que ell pugui llen?ar en acabat al séu go?.

Sen va Simple

QUICKLY Per amor de Déu! Ell no parlava sinó pel séu amic.

CAIUS Tant-se-mendóna per qui parlés. No em prometéreu que Anna Page fóra mía? Mal llamp! Mataré aquest clergue jana?; esculleixo l'hostaler de la Lligacama per mesurar les nostres espases. Mal llamp! Vull que Anna Page sigui per mí!

QUICKLY Senyor, la donzella us estima, y tot anirà bé. Deixeu que la gent faci el séu parloteig. Bah! Tant mateix…

CAIUS Rugby, veniu al pati ab mí. Mal llamp! si no puc haver Anna Page, anireu al carrer. Vingueume al darrera, Rugby.

Caius sen va ab Rugby

QUICKLY Lo que haureu es un cap de carba?a. No; jo sé lo que pensa Anna sobre aquest punt. No hi ha una dòna a Windsor que conegui el pensament d'Anna mellor que jo, y que tingui damunt d'ella l'influencia que jo tinc, gracia a Déu.

FENTON, desde fóra

Hi ha algú? Déu vos guard.

QUICKLY Quí pot venir? Això m'intriga. Acosteuvos a la casa, si us plau.

Entra FENTON

FENTON

Que tal, bona dòna, què hi ha? Còm te trobes?

QUICKLY Molt bé quan sa Senyoría me fa la mercè de preguntarmho.

FENTON Quines noves tenim? Còm està la gentil senyoreta Anna?

QUICKLY Sí, per ma fe, senyor, ella es ben gentil, y ben conforme, y ben dol?a, y ben amiga vostra; us ho puc ben dir, gracia a Déu!

FENTON

Te penses que'm pugui reheixir l'aventura?

No perdré pas les meves fadigues?

QUICKLY Si haig de dir veritat, tot està en el voler de les potencies celestials; però així mateix, senyor Fenton, juraría damunt l'Evangeli que sóu estimat. No té, vostra senyoría, una verrugueta damunt del ull?

FENTON Sí, certament, n'hi tinc una, però què té que veure…?

QUICKLY Ah, senyor Fenton, es tota una historia! Anna es una criatura tant xalesta! Però, us ho prometo, es la mellor noia, que mengi pa. Ahir parlàrem tota una hora d'aquesta verruga. Mai faré tantes rialles com a la vora d'aquesta noia. Però si haig de parlar ab franquesa, la veig massa inclinada a la melangía, al embadaliment; jo crec que això es un bon averany. He acabat; continueu.

FENTON Magnífic. La veuré avui. Té, aquí tens diners per tu. Parla a favor meu, y si la veus abans que jo, dónali comanacións.

QUICKLY Ja ho crec que sí. Nò'n mancaría d'altre! Sí, en nom de Déu, li parlarèm, y al primer instant en que reprenguèm la nostra confidencia, li contaré a Vostra Senyoría més coses de la verruga, y dels altres enamorats.

FENTON

Molt bé, adéu; ara porto pressa.

QUICKLY Saludo Vostra Senyoría. Sen va Fenton Es, de bò de bò, un gentilhome lleal, però Anna no l'estima. Jo conec els senti- ments d'Anna mellor que ningú. Vaja, entrèm. M'he deixat quelcom y no sé què deu esser.

(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares