MoboReader > Literature > Les alegres comares de Windsor

   Chapter 3 UNA CAMBRA AL HOSTAL DE LA LLIGACAMA

Les alegres comares de Windsor By William Shakespeare Characters: 3724

Updated: 2017-11-30 00:04


Entren FALSTAFF, l'HoSTALER, BARDOLF,

NYM, PISTOLA Y ROBí

FALSTAFF

Hostaler de la Lligacama!

HOSTALER Què diu el gros monument? Vés de parlar d'una manera acien?ada y entenimentada.

FALSTAFF Francament, hostaler, convé que reformi algun de mos servents.

HOSTALER Despedeixlos, oh formidable Hèrculi; que deambulin, que prenguin la fresca. Al?a, al?a.

FALSTAFF Vivint ací, despesaré deu lliures per setmana, si fa o no fa.

HOSTALER Ets un Cèsar, un Kaiser, un emperador, un empaperador, com vulgui. Pendré en Bardolf a mon servei; obrirà les botes y farà caure el ví. He parlat com cal, Hector gegantí?

FALSTAFF

Sí, feuho, car hostaler.

HOSTALER He dit; ja pot seguirme. A Bardolf Te vull veure fent escumejar la cervesa y arranjant el ví. No tinc més que una paraula; segueixme.

Sen va l'Hostaler

PISTOLA

Y altres tants dimonis al séu encal?.

Vaja, cal dir: minyò, aconseguiula.

NYM

El deixonces m'agrada! Va bé, va bé.

Aquests angelics faràn el meu fet.

FALSTAFF Veus-aquí una lletra que li he escrita ab tots els ets y uts; y després, una altra per la dòna den Page, qui ara mateix acaba d'adre?arme dolces miradetes, y de recorre el meu cos ab una mirada inteligent. El fulgor de sos ulls venía a daurar tant aviat la meva cama com el meu abdòmen majestuós.

PISTOLA

Com el sol brilla damunt del femer.

NYM

L'imatge està meravellosament.

FALSTAFF Oh, ha passat revista als meus encisos exteriors ab una expressió d'aviditat tant gran, que la roentor de ses mirades me encenía com un mirall ardent. Heus-aquí una lletra per ella. També ella s'encarrega de la bossa; es una veritable Guyana, terra d'or y de munificencia. Jo seré el cobrador d'impostos de totes dugues, y elles seràn les meves pagadores; seràn les meves Indies Orientals y Occidentals, y jo mercadejaré ab els dos paíssos.

Tu vés, porta aquesta lletra a la senyora Page, y tu, aquesta, a la senyora Ford. Serem poderosos, fillada meva, serem poderosos.

PISTOLA Jo, que cenyeixo espasa, haig de convertirme en un Mercuri, un Pandaro de Troia? Si això esdevingués, que el diable s'en ho endugui tot plegat!

NYM No vull macularme ab la baixesa del deixonces; quedeuvos la lletra. Vull mantenir la conducta d'un home de bona conducta.

FALSTAFF, a Robí Té, brivall, porta aviat aquestos missatges; vola, com la meva barqueta, eap a la ribera d'or. Als dos altres Vosaltres, bergants, fòra d'aquí; correu, desaparegueu com borrallóns de neu. Hala, aculliuvos a un altre banda, gireume les espatlles. Cerqueu un racer, arreplegueu els fatos. Perque Falstaff vol seguir la dèria del sigle, guanyar fortuna com un francès, dobles bergants, y ho farà ell tot sol, no més ab son patge galonejat.

Sen van Falstaff y Robí

PISTOLA Que els voltors recargolin tos budells! Ab una ampolla, y ab daus fal·laciosos, arreu arreu someteré l'acabalat y el pobre. Jo vui que la butxaca me dringui, y que tú, ensemps, te trobis mancat de tota cosa, turc miserable de la Frigia.

NYM En ma testa s'hi conjuminen operacións que ens donaràn venjan?a.

PISTOLA

Vols assolir venjan?a?

NYM

Sí, pel cel y son estel!

PISTOLA

Ab la llengua o el glavi?

NYM Jo? Ab totes dugues coses. Vull descobrir an en Page el deixonces d'aquest amor.

PISTOLA Y jo, igualment, tinc ganes de contar an en Ford que Falstaff, àvol criatura, se resol a amanyagar sa coloma, pendre son or, y sollar el tàlam estimat.

NYM No deixaré refredar el deixonces. Excitaré la còlera den Page a que ampri les metzines. Li donaré l'ictericia; aquest cambi de color dú afectes perillosos. Veus-aquí el verdader deixonces.

PISTOLA Ets el déu Mart dels descontents; jo t'ajudaré; passa endavant.

Sen van

(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares