MoboReader > Literature > Les alegres comares de Windsor

   Chapter 2 AL MATEIX INDRET

Les alegres comares de Windsor By William Shakespeare Characters: 638

Updated: 2017-11-30 00:04


Entren sir Huc EVANS Y SIMPLE

EVANS Aneu endavant, tot dret, y demaneu pel camí qui mena a la casa del doctor Caius. Allà trobaràs una senyora Quickly que hi serveix en qualitat de dida, o de criada, o de cuinera, o de planxadora, o de bugadera, o de repassadora.

SIMPLE

Bé, senyor.

EVANS Atúrat; encara hi

ha quelcom de més important; dónali aquesta lletra. Es una dòna molt íntima de la senyoreta Anna Page. Aquesta lletra es per demanarli y pregarli que serveixi les pretensións de vostre senyor davant de la senyoreta Anna. Aneuhi corrents, si us plau. Vaig a acabar de dinar; ara duràn el formatge y les pomes.

Sen van

(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares