MoboReader > Literature > Les alegres comares de Windsor

   Chapter 1 A WINDSOR

Les alegres comares de Windsor By William Shakespeare Characters: 15400

Updated: 2017-11-30 00:04


DAVANT DE CAN PAGE

Entren el jutge SHALLOW, SLENDER y Sir Huc EVANS

SHALLOW Es debades, sir Huc, no feu per manera de convèncem. Duré la cosa a la cambra estel·lada. Maldament ell s'anomenés vint vegades sir Joan Falstaff, no es riuría de mi, Robert Shallow, escuder.

SLENDER Escuder del comtat de Glocester, jutge de pau, y coram.

SHALLOW

Sí, cosí Slender, y també Cust-alorum.

SLENDER Sí, del ratolorum! gentilhome de naixen?a, senyor Clergue, qui signa armigero en tota mena d'escriptures, cambials, rebuts, citacions y contractes; armigero a tot arreu.

SHALLOW Sí, així es com firmem, y així hem firmat, sense interrupció, de tres sigles en?à.

SLENDER Ho feren abans que ell tots els séus descendents, y després d'ell ho faràn tots els séus avant-passats; y tots junts us mostraràn damunt de llur casaca una dotzena de bestioles blanques.

SHALLOW

Es una casaca del any de la picor.

EVANS Damunt d'una vella casaca s'hi poden molt ben trobar bestioles blanques que facin picor. L'una cosa lliga molt bé ab l'altra; aquests animals són habituals al home y esdevenen un símbol de tendresa.

SHALLOW Les besties de que us parlavem no són sino llu?os de riu; lo més salat de la cosa es que la casaca sigui vella.

SLENDER

Cosí, podría llevarvos algun quarter?

SHALLOW

Certament, si us casaveu.

EVANS Si vol quarter, acabarà per malmetre la casaca.

SHALLOW

Gens ni mica.

EVANS Per nostra Dòna! si us lleva un quarter de la casaca, us l'haurà d'esquarterar, y no us en quedaràn més que bocins. Però tantseval, deixemho corre; no es això lo que ens interessa. Si el cavaller Falstaff ha comesa alguna dolentía contra vós, jo, membre de l'Esglesia, m'ocuparé ab tota l'ànima de posar entre vosaltres dos arranjaments y concerts.

SHALLOW No; n'ha d'haver esment el tribunal; hi ha hagut un cas de violencia.

EVANS No convé pas que el Concell judiqui casos de violencia; actes semblants no testimoníen oblit del temor de Déu; el tribunal, tingueuho present, judica les contravencións aont es notori l'oblit del temor de Déu, y no pas els cassos de violencia; entengueuho bé.

SHALLOW Ah, pel meu nom! si jo encara fos jove, aixó s'acabaría a la punta de l'espasa.

EVANS Més val que els vostres amics esdevinguin espasa y acabin aquest negoci; y ademés, que jo covo en el meu cervell un projecte que podría resultar d'una saviesa excelent. Hi ha una certa Anna Page, filla del senyor Jordi Page, que es una flor virginal de certa gentilesa.

SLENDER La senyoreta Anna Page? té la cabellera bruna, y parla ab una dol?or femenina.

EVANS Justament; y es el mellor partit que's pugui desitjar, y son avi (que Déu el cridi a la resurrecció dels benaventurats!) li dongué en el llit de mort setcentes lliures de bona casta, d'or y argent, perque ella en gaudeixi totduna que arribi als disset anys. Fóra una bona ocurrencia que arreconant les vostres quimeretes anessiu a demanar la no?a del senyor Abraham y la senyoreta Anna Page.

SLENDER

Son avi li deixà setcentes lliures?

EVANS Sí, y son pare es home per darli un cabal més gran.

SHALLOW Conec la jove damisel·la, y m'apar dotada sortosament de les gracies de natura.

EVANS Setcentes lliures y les esperances; d'això sí que sen diu estar ben dotada.

SHALLOW

Vaja, anem tot d'una a veure l'honrat senyor

Page. En Falstaff es a la casa?

EVANS Per qué enganyarvos? Desprecío el mentider, com si es tractés d'un home fals o d'un home que no digués veritat. El cavaller, sir Joan, es a can Page; us prego que us deixeu menar pels qui us volen bé. Vaig a tustar a la porta per demanar el senyor Page. Tusta Ep! ep! Déu benehesca la vostra casa!

Entra en PAGE

PAGE

Qui hi ha?

EVANS Una benedicció de Déu, y un amic vostre, y el jutge Shallow, y heus-aquí el jove senyor Slender qui tal volta us podrà contar una novella historia, si fossiu avinent a la cosa.

PAGE Estic content de veure Vostres Senyories en perfecta salut. Senyor Shallow, moltes mercès pel botí de la cacera que m'heu enviat.

SHALLOW Senyor Page, estic content de veureus; mil benediccións per vostre cor magnànim! Hauria volgut que fos mellor el fruit de la cacera, però l'assolírem contra llei. Cóm està la bona senyoreta Page? Ara y sempre us estimo de tot cor, oidà, de tot cor.

PAGE

Senyor, grans mercès.

SHALLOW Jo sóc qui us remercía; que us plagui o no, jo sóc qui us remercía.

PAGE Estic contentíssim de vèureus, mon bon senyor Slender.

SHALLOW

Senyor, cóm està el vostre llebrer selvatgí?

He sentit dir que l'han ven?ut a les

corregudes de Cotsale.

PAGE

No s'ha pogut escatir bé la cosa senyor.

SLENDER

Es clar; què direu vós, què heu de dir!

SHALLOW Què ha de dir ell, es clar! Fou per culpa vostra, per culpa vostra. Es un cà admirable.

PAGE

No, senyor, es un go? peter.

SHALLOW

Senyor, es un bon cà y un cà bonic; no

es pot dir més, es bó y bonic! Es aquí sir

Joan Falstaff?

PAGE Sí, senyor, es a casa y voldría interposar els bons oficis de la meva amistat entre vosaltres.

EVANS

Això es dir lo que pertoca a un cristià.

SHALLOW

M'ha ofès, senyor Page.

PAGE

Si fa o no fa, ja ve a confessarho, senyor.

SHALLOW Una cosa es confessar y un altra reparar, no es això, senyor Page? M'ha ofès, sí, m'ha ofès, per mon nom; en una paraula, m'ha feta una ofensa. Creieume: Robert Shallow, escuder, assegura que està ofès.

Entren sir JOAN FALSTAFF, BARDOLF,

NYM Y PISTOLA

PAGE

Heus-aquí sir Joan.

FALSTAFF Vaja, senyor Shallow, voleu, doncs, acudir al rei en queixa contra mí?

SHALLOW Cavaller, heu batut mos servents, occit mon isart, y enfonzat la porta de la caseta del guarda.

FALSTAFF

Però no he besat la seva filla.

SHALLOW No es tracta d'això. Haureu de respondre d'aquests estropicis.

FALSTAFF

Desseguida; jo els he fet, aquests estropicis.

Heus-aquí ma resposta.

SHALLOW

El tribunal resoldrà la qüestió.

FALSTAFF Us convindría mellor que ningú sen enterés; se riuràn de vós.

EVANS Paucaverba, sir Joan, y estigueu a tò.

FALSTAFF Bones paraules? Lo que calgui. Slender; us he abonyegat la testa; quin tort alegueu contra mí?

SLENDER En bona veritat, el duc a la meva testa el tort que'm féreu, y així mateix, el que'm féren els bergants estafadors a vostre servei, que's diuen Pistola, Nym y Bardolf. Me menaren a la taverna, m'embriagaren, y em prengueren, al cap-de-vall, tot lo que duia a les butxaques.

BARDOLF

Què! Si era formatge de Bambury!

SLENDER

Bé, bé, ara no en parlem d'això.

FALSTAFF

Com s'enten, Mefistòfil!

SLENDER Com volgueu, però ara no parlem d'això.

NYM Tot plegat, miseria. Com si diguessim, pauca, pauca. Miseria, vetho-aquí.

SLENDER Oh! Aont es Simple, mon criat? Ho sabeu, cosí?

EVANS Quietut, per amor de Déu. Mirem d'entendrens. Si no m'enganyo, hi ha tres àrbitres en aquest negoci, o sia: hi ha el senyor Page, videlicet, senyor Page; hi sóc jo, videlicet jo; y finalment y darrerament hi ha el tercer, l'hostaler de la Lligacama.

PAGE Som tres per entendre en l'afer, y redactar una concordia entre ells.

EVANS Perfectament; jo escriuré damunt les meves tauletes una exposició de l'afer. Y totseguit treballarem per resoldre la qüestió ab la major prudencia que s'ens ocorri.

FALSTAFF

Pistola?

PISTOLA

Us escolto ab tota l'orella.

EVANS Pel diable y son avia! Quina mena de parlar es aquesta: ?Escolto ab tota l'orella.? Això es estil enfàtic.

FALSTAFF

Pistola, prenguereu la bossa del senyor

Slender?

SLENDER Sí, ho juro per mos guants, me l'ha presa, y si no fós veritat això que dic, que mai més me arraceri la meva cambra espaiosa! Y m

'ha pres set groats en pesses de sis pence, y sis carolus de llautó, y dos schillings del rei Eduard, comprats a raó de dos schillings y dos pence cadescú a Jacob, el moliner. Sí, per mos guants.

FALSTAFF Pistola, el fet està fonamentat en la veritat sincera?

EVANS Està fonamentat en l'engany, ja que consisteix en robar una bossa.

PISTOLA -a Evans_ Silenci, fill de les serres galeses! A Falstaff Senyor, siguim concedit lluitar contra aquesta espasa de ferro colat. Afirmo que tu has mentit per la barba; que mentires, oh, ninot de neu, que has dit mentida.

SLENDER Aleshores, per mos guants, ha sigut aquest altre.

Senyala Nym

NYM Tingueu cura, senyor, y acabeu les vèrbes. Si us enganxeu ab mí, jo no cauré pas tot sol en el parany! Vet-aquí tot lo que'm pertoca dirvos.

SLENDER Per mon capell, es aquest, doncs; aquest de la encesor de la cara. Maldement no'm pugui recordar de lo que esdevingué quan fúi embriagat, tantmateix no sóc un ase, sabeu.

FALSTAFF, a Bardolf

Què responeu, home de porpra?

BARDOLF Quí, jo, senyor? Dic que el galàn senyor s'embriagà fins a perdre els cinc sentiments de natura.

EVANS

Calia dir els cinc sentits! Ah, Déu meu!

Lo que fa l'ignorancia!

BARDOLF Y que estant embriac, senyor, l'hauràn, com se sol dir, ennavegat; y així,a la fí del capdevall, s'haurà jugat el joc.

SLENDER Sí, el día de la feta també parlàveu llatí. Però es igual; després de lo que m'ha passat, no'm vull embriagar mai més sinó ab persones honrades, polides y religioses. Si m'embriago serà ab gent que tingui el temor de Déu y no ab vils ubriacs.

EVANS Així; Déu me jutgi, d'aixó sen diu una intenció virtuosa.

FALSTAFF Ja heu sentit, senyors, que tot fou negat. Ja heu sentit.

La senyoreta ANNA PAGE entra,duent ví. La senyora PAGE y la senyora FORD la segueixen.

PAGE No, filla meva, emporteuvosen el ví, ja beurem allà dins.

Anna Page sen va

SLENDER

Oh, cel! es la senyoreta Anna Page!

PAGE

Còm! són vós, senyora Ford.

FALSTAFF A fe mía, senyora Ford, sóu admirablement benvinguda. Permeteu, volguda senyora…

La besa

PAGE Muller, doneu la benvinguda als senyors. Vingueu, senyors, menjareu cadescú una part d'un pastell de cassa, ben calent. Anemhi, m'apar que ofegarèm totes les renyines en el got.

Exeunt omnes, salvant Shallow, Evans y Slender

SLENDER Donaría quaranta schitlings per tenir a mà el meu llibre de sonets y can?ons. Entra SIMPLE Simple, vós aquí? D'aon veniu? Anant per aquest camí, valdrà més que'm serveixi jo mateix, fà? Vós no teniu tampoc al damunt vostre el llibre d'enigmes? El teniu?

SIMPLE El llibre d'enigmes? Còm s'enten? No us l'emmanllevà Alicia Shortcake a la darrera diada de Totsants, abans de San Miquel?

SHALLOW Veniu, cosí; avanceu, mon cosí. Us esperem. Haig de dirvos lo seguent, mon cosí. Hi ha, com si diguessim, una proposició, una mena de proposició feta d'una manera vaga per sir Huc que estava aquí. M'enteneu?

SLENDER Sí, sí; me portaré d'una manera raonable, y si la cosa també ho es, faré lo que demana la raó.

SHALLOW

Sí, però feu per manera de capirme.

SLENDER

Es lo que faig, senyor.

EVANS Atengueu bé les advertencies que us faci, senyor Slender. Jo us esplicaría la cosa, si fossiu capa? de quedar bé.

SLENDER

No; vull fer lo que'm digui el cosí Shallow.

Excuseume, per favor; com que ell es jutge de

pau de l'encontrada, y això que jo no sóc res!

EVANS Però no es aquest el càs; la qüestió està en el vostre casament.

SHALLOW

Aquest es el punt, amiguet.

EVANS Casarvos, aquest es el punt, y casarvos ab la senyoreta Anna Page.

SLENDER Bé, si aixó es així, consenteixo en casarmhi, ab totes les clàusules que siguin de raó.

EVANS Però, podeu estimar aquesta dòna? Feunòsho saber ab la vostra boca o els vostres llavis, car un filosof sosté que els llavis són una part de la boca; consecuentment parleu clar y net. Us sentiu una corrent amorosa envers la donzella?

SHALLOW

Cosí Abraham Slender, podreu estimarla?

SLENDER Així ho conto, senyor; jo faré tot lo que pertany a un home qui vol conduhirse raonablement.

EVANS No es això! Per les ànimes benaventurades del paradís! Heu de respondre de lo que pogueu. Podeu decantar el vostre desig envers ella?

SHALLOW Això es lo que ens heu de dir: si té un bon dot, us hi voldreu casar?

SLENDER Coses més grans faría si m'ho aconcellaveu, mon cosí, en quan no contravinguessiu el fur de la raó.

SHALLOW

Per amor de Déu! Concebiume, comprengueume,

estimat cosí; lo que faig es pel vostre bé.

?Us sentiu capa? d'estimar la donzella?

SLENDER M'hi casaré, senyor, perque m'ho recomaneu. Si l'amor no es gran al comen?ament, el cel ja el faré decrèixer quan ens coneguem mellor, quan siguem casats y tinguem forces ocasións de conèixens l'un a l'altre. Espero que la familiaritat engendrarà el despreci. Mes si m'ho dieu: ?caseuvoshi?, m'hi casaré; en això hi estic dissolut, y d'una manera molt dissoluta.

EVANS D'això sen diu respondre acien?adament, si s'exceptúa l'erro que hi ha en la paraula dissolut. La seva intenció era bona.

SHALLOW Sí, me sembla que'l meu parent duia bona intenció.

SLENDER

Així era, o sinó que'm pengin, vès!

Torna Anna Page

SHALLOW

Veus-aquí, Anna, la gentil damisela.

Voldria tornarme jove per amor de vós,

senyoreta Anna.

ANNA El dinar es a taula; mon pare desitja que li feu honor ab vostra companyía.

SLENDER No'm moro pas de gana; us dóno les gracies, en veritat. A Simple Aneu, amic; al capdevall sóu el meu criat; aneu a servir mon cosí Shallow. Simple sen va Un jutge de pau pot tenir devegades fretura del servent d'un conegut séu, quí ho dubta? No disposo més que de tres criats y d'un brivall, y això durarà fins que la mare sigui morta, però, què hi fa? Ara per ara visc a la faisó d'un pobre gentilhome.

ANNA No tornaré entrar sense vós, senyor; no s'asseuràn a taula mentres no hi sigueu arribat.

SLENDER Per mon honor, no menjaré pas. Us remercío igual, igual, que si menjés.

ANNA

Entreu senyor, jo us ho preg.

SLENDER Més m'estimaria deambular per aquí. -Tantes gracies.- L'altre dia fent exercici d'armes ab un mestre d'esgrima me vaig fer un set a la barba; ferem tres passades d'arma per un guisat de prunes cuites; d'en?à d'aleshores que no puc soportar el baf de la vianda calenta. -Per què lladren així els vostres cans? Roden óssos per la ciutat?

ANNA Me penso que sí, senyor; n'he sentit dir alguna cosa.

SLENDER Es un divertiment que m'agrada for?a, però tinc un genit més prompte que cap criatura nada a l'Anglaterra. Us ve temen?a quan veieu un ós en llibertat, fà?

ANNA

Sí, certament, senyor.

SLENDER Oh, jo hi estic avesat, y de quina manera! Vint vegades he vist el Sackerson en llibertat, y l'he agafat per la cadena. Però les dònes -mireu, us ho prometo- quan el veien, aixordaven a crits y a clapits; les dònes, a fe a fe, no els poden sofrir; es clar també que són unes bestiaces ben lletges.

Torna PAGE

PAGE Veniu, car senyor Slender, veniu; us estem esperant.

SLENDER

No vull pas menjar; grans mercès, senyor.

PAGE Per tots els sants, no heu de complir la vostra voluntat; veniu, home, veniu. Empenyentlo per ferlo aven?ar

SLENDER

No, no, per favor; mostreume el camí.

PAGE

Passeu doncs, senyor.

SLENDER Sóu vós, senyoreta Anna, qui ha de passar primera.

ANNA Gens ni mica, senyor; passeu, jo us ho preg.

SLENDER Jo no passaré davant, es ben cert; no, a fe a fe, no; no cometeré aquesta impolidesa.

ANNA

Senyor, jo us ho preg.

SLENDER

Més m'estimo esser incivil que pesat.

Sóu vós mateixa la qui fa tort a polidesa,

a fe a fe.

Sen van

(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares