MoboReader> Fantasy > FALL - Universe of Four Gods Series - Book 3

   Chapter 42 NO.42

FALL - Universe of Four Gods Series - Book 3 By charmaineglorymae Characters: 11139

Updated: 2018-01-31 20:30


Clad's POV

I felt devastated when I saw Snow and Yuan embracing. I should be the one on his place. I should be the one consoling her. I should be the one loving her and I should be the one she's in love with. My world fell down when I saw Snow and Yuan in the forest kissing. Walang pagsidlan ang sakit kaya nga hindi ko na natapos ang camping na yun at umalis na ako at hindi na bumalik pa sa Academy. Seeing Snow hurts me more and seeing that human Prince reminds me why I was hurting.

All I want is her. Kaya kong isakripisyo ang lahat. I can give up on destroying the world, I can give human peace. I can remove the dark continent in universe just to have her. I can even surrender my godliness just to be with her. Destroying the world makes me remember how lonely I am. She is the only thing that I want nothing else, why is destiny is too cruel with my life?

"It's been a long time. I missed you Snow." Saad ko at ang buong tingin ko ay kay Snow lang nakapukol. She's very beautiful kahit ano pa ang itsura nito. Even kneeling down, it doesn't make her look low.

"What do you want?" Tanong nito sa akin. Her voice is like a music to my ears. Even her voice is almost breaking into cry, I wanted to console her but I can't.

"Snow, I only wan't one thing in this world." Panimulang saad ko. "The love of my life, who was taken away from me." Saad ko. I know they are listening, maybe it is already time for them to know the real history, how the dark god fell into the darkest pit of hell. "Thousand of years ago, I loved a woman, who was also a God. She was the most beautiful creation. She was my everything but they took her away from me. She was killed by my brother and I was devastated. They took the only woman I loved because of some forbidden love. I fell into misery and I embraced the darkness. I decided to have my vengeance by destroying the things that the Gods loved the most, and it was their creation, The Universe. But they loved this world so much and they are protecting it to the point of sharing their powers to all of you. Thousand of years passed and I thought I will be in forever misery, but the fragment of the girl that I loved was being sent to this world and was born as a human. A God, a powerful one was sent and turned into human because of the selfishness of the Gods. They made her their pawn to destroy the darkness. I came back in this world, to take away what was originally mine. The reincarnation of my beloved Calypso is in front of me."

???

Snow's POV

Parang may bikig sa aking lalamunan ng marinig ko ang mga sinabi ni Clad. Naglalaro aking isipan ang mga sinabi nito. A God born as a human. Ako lang yun di ba? Wala ng ibang God na ipinanganak na maging tao. Pero mas lalong hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko. I was a reincarnation? I had a past life and I was freaking God. Pero wala akong maalala so it is useless. Pero ito na ba yun ang sinasabi ni Hera na may isang tao pa na nahuhumaling sa akin? Si Clad? Paanong hindi ko napansin yun? I thought, he was just being friendly. I never thought na mahal pala niya ako. Chos ang kapal ko pero yun naman ang totoo.

Then, ako ba ang dahilan kung bakit nangyayari ito lahat? Ako amg puno't dulo? No, it was the Gods and I was even sent to kill Clad. Nakakatawa, the Gods must be crazy, ako ang ginamit nila know

od ang balat nito. They are slowly healing and the wounds was getting smaller and smaller until it was gone. Ang namumutlang mga labi ni Yuki kanina ay ngayon bumalik na ang pamumula.

Then suddenly para siyang nagising sa isang napakasamang bangungot at isang malakas na hinga ang pinakawalan niya ng biglaang pagbangon niya.

"Oh my God! I swear to god I just died!" Agad na saad ni Yuki. "I saw myself earlier lying and dead." Napalunok na sabi nito. "But why am I alive?" Nagtatakang tanong nito.

Napalunok naman ako. Paano ko ba ipapaliwanag dito ang mga nangyari? Lahat ng mga mata nila ay nakatingin sa akin. Alam na nila ang buong katotohanan and they are throwing me curious looks.

"Ah bes, baka naman kasi hinimatay ka lang at nabangungot ka. Natamaan ka kasi ng monster kanina at hinimatay." Saad ko na lang. Hindi ko pa kasi alam kung paano ipapaliwanag. Knowing Yuki, magiging nonstop ang tanong nito.

"Talaga? Akala ko talaga nabutas na yung dibdib ko eh." Nakahingang saad naman nito.

"Uhm, bes, nabutas nga dibdib mo, sira na bra mo oh." Namumulang turo ko.

Agad na iniba ang direksyon ng tingin ni Jin while Avis was looking down at si Yuan was looking elsewhere. Boys.

Agad naman na napahiya si Yuki at nagtakit ito ng dibdib. Hindi naman kita lahat, pero kamuntikan lang na mag dumungaw. Agad naman na binigay ni Jin ang kanyang coat dito para ipasuot kay Yuki. Si Violet naman ay napataas kaagad ng kilay pero hindi na nagsalita.

"We should now leave the Academy." Saad ni Headmaster. "Well take care of the Core."

"Then where are we going?" Tanong ko naman.

"To the palace." Agad na saad ni Yuan na ngayon lang ulit nagsalita. He was looking me with a void expression first time since we got into our relationship.

"Then what are we waiting for? I need to refuel my energy. That got a lot of work." Komento naman ni Avis. I know he was trying to lessen the tension but still it won't erase the fact about the truth of my being.

Yuan held my hand but he was not looking at me. I felt a small pain in my heart as my eyes started to get cloudy.

?????????????????

This is the end of the book 3. But there will be a bonus Epilogue next to this.

Vote and Comment!

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares