MoboReader> Fantasy > FALL - Universe of Four Gods Series - Book 3

   Chapter 41 NO.41

FALL - Universe of Four Gods Series - Book 3 By charmaineglorymae Characters: 10038

Updated: 2018-01-31 20:29


Snow's POV

Halos ni hindi na ako makagalaw sa aking kinatatayuan. Parang huminto ang aking utak sa pagtakbo. Naguguluhan ako masyado. Ano ba ang mangyayari? Why Hera is standing with the demons? Di ba myembro siya ng Elites? Bakit nandoon siya? Ang yung mga ngiti niya it was not giving any good dahil naghuhumiyaw ito ng kasamaan.

"Hera, what are you doing there? Nahuli ka ba ng mga demons?" Nagtatakang tanong ni Avis rito.

Humalakhak naman ng malakas si Hera at iwinagayway pa ang dalang pamaypay nito. "I never knew that there could be as stupid as you, Avis dear. Can't you see? Do I look like I was captured?" She was asking with mockery. "No, I am here to finish you all."

Her confirmation was like a bomb. Hindi na ako nagulat pero bakit masakit? Masakit dahil trinaydor niya kami. And hindi man lang namin alam na nagpapasok na pala kami ng kaaway. Pero anong sabi niya? Tatapusin niya kami? Nagpapatawa ba siya? Ano feeling niya sobrang lakas niya para mapatay kami?

"You witch! He is not stupid! He is just slow!" Asim naman ni Luna. Hindi na ito pinansin ni Hera.

Her eyes raked all of us until she found mine. Her stare turned into glare. Kung nakakamatay lang ang tingin, malamang double dead na ako dahil inilang ulit akong saksakin ng mga tingin nito. I don't know why she is particularly hating me. Dahil ba kay Yuan? So feeling niya magugustuhan siya ni Yuan ngayong kampon pala siya ng dilim? Baka si Yuan pa nga ang papatay sa kanya.

"There you are princess. The apple of everyone's eyes. Ang swerte mo no? Na sayo na ang lahat. Maganda, matalino, magaling, makapangyarihan.... Pati sa lalaki, ikaw pinag-aagawan. Hahaha. Hindi ko alam kung anong meron sa iyo kung bakit pinag-aagawan ka nila. But the only thing that I hate you the most is having Yuan beside you, how lucky are you." Saad nito na halatang punong puno ng inggit. So up until now, ito ang issue niya.

"Hera, how can you say na maswerte ako? Na nasa akin na ang lahat? Ni hindi mo nga alam ang nakaraan ko. I had a miserable life, unknown identity and I don't even know who may parents are. Kina-iinggitan mo ako? Hindi mo alam kung gaano ko hiniling na sana ipinanganak na lang akong bilang ibang tao. Yung normal. Tapos naiinggit ka sa akin? Wala akong makitang dahilan para kainggitan mo ako." Sagot ko rito. Mahinahon lang yun pero may bigat.

Tumawa naman ito ng pagak. "Bakit ba napaka-epokrita mo? Walang bagay na dapat kong kainggitan sayo? Sinasabi mo ba na ni minsan ay hindi ka naging masaya sa buhay mo? How about them? How about Yuan? Naging miserable ba ang buhay mo ng dahil sa kanila? Hindi di ba? Kaya ngayon mo sabihin kung dapat wala akong kainggitan sa iyo! Alam mo na mahal ko si Yuan at sayo nga siya bumagsak. Malamang dahil sa ikaw ang una niyang nakilala, kaya sayo siya nagkagusto, pero paano kaya kung ako ang una niyang nakilala imbes na ikaw? Ikaw pa rin ba kaya ang gugustuhin niya?-"

"Shut up you wench! Even I met you when I was a child I will never fall for some

daman ko na naman ang sobrang lakas na kapangyarihan at nakakapangilabot. Napalingon ako at biglang lumutang sa ere si Hera and she was surrounded by dark force.

Then in split second, another herd of demons appeared but this time they are bigger and fiercer. Naagaw ng pansin ko ang isang napakalaking spider na may napakatulis nga paa na tila nga kuko yun lahat.

Pero ang mas ipinanginig ng pagkatao ko ay ang makita ang isang taong nakalutang sa ere. He is wearing dark kimono at ang lahat sa kanya ang pamilyar sa akin. He was Clad but this get up, I've seen him before na pilit hinahalukay ng ala-ala ko.

He was the one that I saw. From my dreams long before. Yung lalaking may magandang mga mata at tapos hinalikan ako? The surrounding was burning and it was devastating. Yun ang panaginip ko. At ngayon ay naalala ko na dahil sa suot nito. It was the exact the same get up.

"Clad...." Usal bulong na saad ko. Don't tell me, he is also a traitor? Pero kahit hindi ito magsalita ay alam ko na. He is with this demons. And how come na sa kanya nanggagaling ang sobrang lakas na kapangyarihan na yun.

"Bow before me Human!" Parang dagundong na saad nito at lahat kami parang may pwersa na humatak sa amin at napaluhod kami and we bowed.

Tumatanggi ang isipan ko pero walang magawa ang katawan ko. We are forced to bow down. Kinilabutan ako. How could he do this? Sino ba siya? Paanong nakokontrol niya kaming lahat?

"Clad, stop this insolence!" Asik din ni Yuan. Malamang galit ito dahil napaluhod din ito. He is a prince and he bows to no one.

Clad smiled darkly. "Filthy human. Don't raise your voice in front of your God!" Parang dagundong na saad ni Clad.

Nanlaki naman ang aking mga mata. God? He is? Then Clad is the God of Darkness? Then our enemy before us is a God? Bigla akong natakot. In just one snap of his fingers, he can kill us all.

?????????????????

Thank you so much for patronizing FALL. The ending is near so sit back and relax.

Vote and comment.

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares