MoboReader> Fantasy > FALL - Universe of Four Gods Series - Book 3

   Chapter 39 NO.39

FALL - Universe of Four Gods Series - Book 3 By charmaineglorymae Characters: 10955

Updated: 2018-01-31 20:28


Snow's POV

Nakalabas na kami ng building and we are still hunting down each demon. I saw how Yuan killed every single demons comes on his path. He is merciless, malamang sobrang laki ng galit nito sa mga demons. And he was even grinning while killing which really scary.

"Elites!" Biglang tawag naman ni Headmaster sa amin and he was even rushing towards us. "What the hell are you doing here? It was clearly instructed to leave the vicinity!" Galit na saad nito.

Nakikipaglaban pa ang iba pero konting demon na lang talaga ang natira kaya lumapit kami kay Headmaster para magpaliwanag.

"We are about to leave Headmaster, but the herd of demons landed before we made the escape." Paliwanag ni Luna. Kasama rin ako pero hindi na ako nagsalita.

"And you really choose to go killing demons?" Nababaghang saad ni Headmaster.

"We don't have a choice Headmaster, if we did not do that, demons will reach the portal or we might be dead right now." Sagot ko naman. Kasi kahit anong gawing isip ko, wala akong makitang dahilan para magalit ito. Hindi na kasi ito mission, it was an abrupt attack and in this situation you can use anything just to save yourself no matter what rank is. Sa mga ganitong sitwasyon, hindi mo na kailangan isipin kung qualified ka bang lumaban o hindi dahil iisa lang ang dapat gawin, kundi ang iligtas amg sarili mo.

"But-"

"Headmaster, in this near death situation, you can't ever say that we must escape. If we did that demons will be able to breach the portal and worst kill all the students. Don't give us the reason that we are still students, we know we are student but because in this situation no one is a student in the eyes of the demons. We are all their prey and all we can do is to protect ourselves." Saad ko rito. Umandar na naman kasi ang pagiging over protective nito sa amin.

"I understand.... But you Snow, you know how important you are... Demons must not know about you." Saad nito na nalulungkot. Naiintindihan ko na prinoprotektahan lang kami nito pero hindi na kami mga bata. We can defend ourselves.

"No Headmaster, I was purposely attacked before so basically, demons already knew about me, before me knowing about my identity." Saad ko rito. Sigurado na ako sa bagay na yun. Naalala ko pa kasi yung nakalaban kung demon sa ranking. He said something cryptic at that time na hindi ko naintindihan dahil hindi ko pa naman din alam kung ano ang totoo. Now, I am sure, they want me dead.

"How sure are you with that?" Nakakunot noong tanong ni Headmaster sa akin.

"The demon that I killed at the ranking, it was purposely sent to kill me." Diretsang sagot ko nito.

"Gods...." Naisambit na lanng ni Headmaster.

Napansin ko na rin ang pagdating ng mga Knights at agad na tumulong sa pagpatay sa mga demons na natitira. If their reinforcement was sent earlier, it would be fun. Bakit ganito laging nahuhuli ng dating ang reinforcement? Hindi naman ito pelikula ah.

"This is not good. Now that you mention it, your life is in grave danger! They will not stop not until you are....... Gods, this can't be." Tinubuan na ng takot si Headmaster dahil sa mga nalaman.

"Headmaster, we are here to protect and help Snow." Saad ni Luna pagkatapos ay tumingin ito sa mga nagbabakbakan. "Especially that guy.

cause pero hindi ko talaga alam kung ano ang cause na yun. Wala akong maisip na pwedeng maging dahilan but wait... There is one thing na kami lang ni Yuan ang nakakaalam. The secret mission. Hindi kaya ito na yun?

"Yuan....." Naisaad ko at napatingin ako sa kanya.

His eyes glint with lights at tumango ito and he grabbed my hand and we sprinted faster than them.

"We must reach the tower first before them!" Yuan released a low growl. His eyes were filled with killing intent.

"Then, they are here to get the Core?" Pagkokompirma ko.

"Yes." Isang malutong na sagot ang binitawan nito.

Mas bumilis pa ang takbo namin hanggang sa naungusan na namin ang mga demon na akala mo ay nasa fun run. Then we are able to sight the abandoned tower. Hindi pa ako nakakarating dito kahit kailan, pero bakit dito? Dito ba nakatago ang Core? We teleported at agad kaming nakarating sa abandoned tower.

"Barrier!" Diin ni Yuan.

Hindi na ako nagpatumpik tumpik pa at tumulong ako sa paggawa ng barrier na para lang sa abandoned tower. This barrier is more powerful and in split second ay natapos kaagad namin ang barrier and we stayed inside.

The demons was rushing and as soon as they hit the barrier ay nakuryente ang mga ito at nasunog. Napangiti ako. The barrier we put is not just a simple shield. This barrier contains a negative effect to souls that are corrupted with darkness. Hindi ako makakapayag na makuha nila ang Core. Hindi ko hahayaan na mas lalo pa silang magtagumpay.

The demons were growling as they stepped back dahil sa barrier. If they don't wish to die, then they can't cross. Agad na nakapasok ang ibang kasamahan pa namin but the Knights were surrounding the demons.

A light smirk crept down on my lips. If they think it is easy to get what they want then, mali ang akala nila. If the maze challenge was hard when I was the final boss, I'll make sure that this time, I'll make it more harder for them. There is no maze but for me, this is the hunt game. And all of us are the final bosses.

?????????????????

I am crying. Few pages to go at end na ng book three.

I hope you will find the satisfaction on this chapter.

Vote and comment.

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares