MoboReader> Fantasy > FALL - Universe of Four Gods Series - Book 3

   Chapter 32 NO.32

FALL - Universe of Four Gods Series - Book 3 By charmaineglorymae Characters: 6411

Updated: 2018-01-31 20:23


Snow's POV

Parang sasabog na ang puso ko sa mga sandaling ito. Kinakabahan kasi ako sa favor na sinasabi nito. Alam mo yung ang dami kung naiisip na posibilidad. Bakit ba kasi may ganito-ganito pa itong nalalaman eh.

"Snow." Halos anas na saad nito.

Parang may bikig naman sa aking lalamunan na halos di na ako makapagsalita sa kaba. "Hmm?" Yun na lang ang tanging lumabas, hindi na kakayanin ng puso ko na magsalita pa ano mang oras, feeling ko sasabog na amg puso ko. Naglakad ulit ito without breaking his stare on me. Suddenly, I felt a hard object on my back, only to find it was a tree bark at dito ako isinandal ni Yuan. I was caged between him and the tree. Crap yung posisyon namin, nadedemonyo na utak ko ??

"You know I love you." Saad ni Yuan sa akin. Hindi ko alam kung tatango ako o hindi. Ni hindi nga ako sigurado kung tanong ito o hindi. "I can no longer wait, for another time to pass." Saad ulit nito. Wala ng pagsidlan yung kaba at tuwa sa dibdib ko pero hindi pa rin ako nagsalita. "I love you so much that it hurts me so much every time I see you talking with another guy other than me. It hurts me when I longed to touch you but I cannot since I have no right to do it. It pains me so much when I am aching to kiss you again and again, but I am afraid that you will hate me. I love you so much, that I rather choose to be with you than anyone else. Please baby..... Be mine." Sumamo nito sa akin without breaking his warm stare. The cold Yuan was gone. I no longer trace his coldness.

Jusko po! Syeeeet! Kung nakakamatay lang ang kilig, nangisay na ako dito ngayon. Putcha, hindi ko talaga inasahan ang mga ganito kay Yuan! And first time ko din na may nagtapat sa akin. Shemay! Tulong! Nahihirapan akong huminga sa kilig!

Napalunok ako. I stared into his eyes. I know within myself, I love him. No, I love him so much that I hate sharing him with any other woman. I love all of him,

ayo ako at humingal talaga ako dahil halos mawalan na ako ng hangin dito pero hindi pa ako nakakarecover, he claimed my lips again and this time I can feel my back pressing with this hard tree bark. His hand was moving and squeezing my waist. Dito na ako naalarma, I like what he was doing pero not here! Jusko po! "Y-yuan." I tried to break the kiss but he held my nape and he kissed me back like he was too thirsty for my kiss. "N-not here." Naisaad ko.

Napatigil naman din si Yuan. He was breathing heavily and I can feel his burning passion towards me. "God, your making me crazy baby." Usal nito then he showered me with light kisses all over my face.

Napatawa naman ako pero yung totoo gusto ko ng mamatay sa kilig. "We still do have our task, Yuan." Mahinang usal ko. "Put me down now."

He grunted. Halatang ayaw niya akong ibaba pero napilitan lang dahil nga sa task namin sa camping. But after he put me down, he kissed me again, long and hugged me before be break off the kiss. "I love you so much, don't forget that." And he whispered it like it was a music to my ears.

?????????????????

I don't know if I am good with this area dahil first time ko na magsulat ng medyo heavy ang romance hahaha. Pakisabi na lang kung vain mashado.

Vote and comment!

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares