MoboReader> Fantasy > FALL - Universe of Four Gods Series - Book 3

   Chapter 26 NO.26

FALL - Universe of Four Gods Series - Book 3 By charmaineglorymae Characters: 10117

Updated: 2018-01-31 20:20


Snow's POV

Inumaga na ako ay nakadilat pa rin ako. Hindi ako natahimik sa nabasa ko and worse marami pang blankong pahina ang natitira. Yung libro para siyang history book ng propesiya and even my name was written and clearly stated that I am the Child of God. Parang ang hirap paniwalaan. I live a life thinking that I was just a normal kid dreaming to be like the gifted people. Then natupad nga ang lahat pero parang sumobra naman yung binigay.

Hindi naman yan pwedeng prank book lang dahil paanong makikilala nito ang pangalan ng papa ko at ako. And now..... I just found my real mother is no longer alive, and ang pangalan din pala ng adoptive mother ko is Pearl, na hindi man lang sinabi ni Papa sa akin. I know na namatay na rin si Mama pero yung dahilan ni Papa ay namatay daw sa panganganak, now I wonder what is the real reason why my adoptive mother died.

Hindi ko alam kung matutuwa ako o hindi. Knowing now my identity naiisip ko tuloy kung forever ba ako dito sa mundo o baka mawala ako pagkatapos ng mission ko. Just thinking about it worries me too much. A God. I am a freaking God at hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin ko pagkatapos ng lahat lahat. How I wish na sana simpleng tao na lang ako.

Pero parang pinangungunahan ko naman ang lahat di ba? I was born as a human naman di ba? Not as immortal, kaya siguro I can live like a human naman din gaya ngayon. I feel nothing special about myself, I still feel so me.

Naisip ko kaagad si Yuan. I remembered he told me to tell him everything. Napalunok ako, kung may taong pinagkakatiwalaan man ako ngayon, yun ay si Yuan. Hindi naman sa wala akong tiwala sa iba, pero iba si Yuan dahil zipped ang bibig nito kung may alam man ito.

Napabangon na lang ako dahil hindi matatahimik ang kaluluwa ko sa mga nalaman ko at hindi ko rin kayang kimkimin ito. Alam ko na napakalaking balita ito, then the mystery of my life was already been uncovered.

Silvan was still sleeping soundly on his little sleeping couch so I tip toed para hindi ito magising hanggang sa makalabas ako ng kuwarto. Agad ko na tinalunton ang hagdanan. Tahimik pa ang dorm, dahil mukhang hindi pa naman din lumalabas ang ibang myembro. Agad aking nakarating sa second floor kung saan ang buong floor ay kay Yuan. Agad akong tumakbo patungo sa pintuan nito. Pero nagdadalawang isip naman ako kung kakatok na ako o babalik na lang sa kuwarto. May parte din kasi sa akin na nahihiya siyang harapin pero sa mga pagkakataon na ganito dapat alisin ko muna ang hiya ko. Kakapalan ko na ang mukha. Humigpit ang pagkakahawak ko sa libro sa aking kaliwang kamay at akmang kakatok na ako.

"Why are you hesitating?" Biglang saan ni Yuan na nasa likuran ko pala ito!

Aga akong napaikot para tingnan ito at kamuntikan naman akong nabunggo sa dibdib nito dahil sobrang lapit nito. Grabe, namimihasa na ito sa pasulpot sulpot ah. Kahapon lang ginulat ako nito tapos ngayon na naman.

"You scared me." Naisaad ko habang humigpit pa lalo anb kapit ko sa libro. Ba't ang gwapo niya kahit ka

"The story will continue, when the next owner of the book dies. Masusulat ang lahat ng pangyayari sa libro hanggang sa kamatayan ng may-ari." Sagot naman nito.

Napalunok naman ako. Ang creepy lang kasi eh. Hindi ko inaasahan na maging ganun yun. Parang winiwish ko na lang talaga na sana hindi na marecord yung talambuhay ko rito.

"Then, I have to die to continue the story?" Naitanong ko.

Biglang tumiim naman ang mga bagang ni Yuan dahil sa sinabi ko. Halatang hindi nito nagustuhan ang usaping mamamatay ako. "No. But if that to happen, make sure it reach your old age." Saad naman nito.

Napangiti naman ako rito. So it means, ayaw niya na mawala ako. Gusto niya tumanda muna ako at mamuhay ng matagal. Medyo mahaba pa naman ang life span ng mga may mga abilidad. Our youth is like immortality dahil hindi tumatanda ang mga itsura namin. The aging will only start after our ability starts to wear off. Pero sobrang tagal pa yun.

"Then, what should I do?" Naitanong ko na lang. Sa totoo lang hindi ko na alam ang gagawin. Naiisip ko rin si Hera kung sino ba talaga siya, paanong kaya din niyang kontrolin ang iba pang elemento.

"It would be better to keep it as a secret for now. In this matter, I can feel that the enemy is already within the Academy." Biglang saad ni Yuan.

"W-what? What are you saying?" Naguguluhang tanong ko sa kanya.

"I can feel they are already here." Saad nito Yuan na parang may mas malalim pa itong iniisip.

"Then, are we now all in danger?" Kinakabahang tanong ko.

"From the very beginning, we are already in danger. But I won't let them hurt you. I will protect you no matter what." Saad nito at bigla na lang akong niyapos nito ng mahigpit. I felt the heat of this body calming my shaking nerves and his silent heart beating was reverberating in my system.

?????????????????

The update is here! I don't know if you will like the update since it is just a lite update and not too heavy. Pinaghahandaan ko pa ang mga mangyayari.

Vote and comment.

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares