MoboReader> Fantasy > FALL - Universe of Four Gods Series - Book 3

   Chapter 11 NO.11

FALL - Universe of Four Gods Series - Book 3 By charmaineglorymae Characters: 7081

Updated: 2018-01-31 20:09


Three people caught in a love triangle. Kanino kayo boto?

Snow's POV

Pupungas pungas akong bumangon. Nagpaalarm ako ng 11:30 pm at sa totoo lang gustong gusto konpang bumalik sa pagtulog. My bed is calling and begging me to sleep again. Pero wala akong magagawa dahil aalis na kami in 30 minutes. Naligo na ako kanina bago matulog kaya nagbihis nanlang ako ng isang tank top at leather pants at pinatungan ko ito ng black coat na hanggang tuhod ko ang haba.

Lumabas na ako sa aking kuwarto na dala ang usual backpack ko kung aalis kami para sa isang mission. Lintik naman kasi talaga pumili ng oras itong si Yuan eh. Bumaba na ako sa hagdanan at nadatnan ko na rin ang lahat na tila ako na lang ang hinihintay.

Clad was looking at me intently at gumagod pa ang tingin nito mula ulo hanggang paa then he smiled seems like contented with my appearance. Yuan is also looking at me but with a blank expression and as usual hindi ko mabasa kung ano man ang iniisip nito.

"Tara naaaaa!" Agad na sigaw ni Avis.

"Ang ingay mo. Gusto mo bang bulabugin mga multo dito?" Sita naman ni Luna.

"A-anong multo?" Para naman akong binuhusan ng malamig na tubig at nawala ang antok ko.

"She's just kidding Snow." Agad naman na bawi ni Avis.

Pa naman nabunutan ako ng tinik sa narinig. Alam nilang matatakutin ako sa multo bumabanggit pa talaga ng multo eh.

"Baba na bes! Malelate na tayo." Tawag naman sa akin ni Luna.

Napailing iling na lang ako. My eyes shifted to Hera. She's not looking at me but she was staring at Yuan. May Yuan syndrome na ata ang babaeng ito. Wala na bang mas ihahalata pa dyan te? Ligawan mo na lang kaya?

"Oo dito na baba na." Sagot ko na lang at tinalunton ko na ang hagdanan pababa.

"Let's go!" Hiyaw ni Yuan.

"Sabing wag sisigaw eh!" Batok ni Luna kay Avis at napaaray naman si Avis.

Nagsimula na kaming maglakad papunta ulit kaming flower bed garden dahil ang golden tree ang pakay namin since nag-iisang portal yun sa Academy. The night is quite cold and I am really thankful that I wore my coat.

I was walking absentmindedly and I did not give a damn on my surr

rito dahil hindi man lang ito nagulat at parang wala lang sa mga ito kung gaano ka ganda ang tanawin.

"Nice place Avis." Puna din ni Hera.

"Great." Ani Clad.

"Don't just stand here guys. They are already waiting to meet my new friends!" Excited na saad ni Avis.

"They know were here?" Nagtatakang tanong ko naman rito.

"Yes! I already told them yesterday to prepare a feast." Saad naman ni Avis.

"Oh, you really don't have to do it. Nakakahiya sa mga magulang mo Avis." Saad ko naman rito. Nakakahiya sa totoo lang, parang paimportante naman kami masyado diba?

"Oh no. Its really not a bother. Since our Prince is here, we can't let create just a small feast." Nakabungisngis naman na saad ni Yuan.

"Don't drag me you dimwit." Sita naman ni Yuan na tila hindi nagustuhan na siya ang ginawang dahilan.

Pero pakiramdam ko ay talagang ganito talaga ang nature ng pamilya nito since nabanggit na rin nito kahapon ang hospitality thing ng pamilya nila.

"Then we have to go inside to start digging!" He squealed. Then in just one swift, a parade of men in uniform like knights form into a parallel line that made as a way and welcomed.

"Welcome to Tierra!" The guards claimed as they raised their sword as a sign of respect.

?????????????????

Waaahhhh! I accidently published the story even it was not even finished! I'm so sorry if anyone red it unfinished.

Vote and comment

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares