MoboReader> Fantasy > FALL - Universe of Four Gods Series - Book 3

   Chapter 9 NO.9

FALL - Universe of Four Gods Series - Book 3 By charmaineglorymae Characters: 8937

Updated: 2018-01-31 20:07


Snow's POV

"Come with me." Biglang tawag sa akin ni Yuan.

Nagtataka man ako pero hindi na lang din ako nagsalita. Sumunod na lang ako rito at mukhang patungo ito sa kuwarto niya. I don't want to think dirty dahil niyaya niya ako sa kawarto niya hahaha. It is not his style naman din, kung manyakis ito baka natakot na ako ngayon at kumaripas na ako ng takbo.

Nakapasok na ako sa kuwarto ni Yuan and it is still so extravagant. I sniff the fresh citrusy scent in the air. In fairness ang bango ng kuwarto ah.

He settled on his study table with a large solo seat. May binuksan ito at kinuha na mga papel na inilapag din naman sa mesa.

"Uhm, what's the matter?" Tanong ko rito dahil syempre wala akong kaideya-ideya kung bakit ako tinawag nito.

"I need to discuss with you on something." Sagot naman nito. "Come here."

Lumapit naman ako at napalunok, his presence alone is very overwhelming lalo na ngayon at kami lang dalawa sa kuwarto nito. Napatingin ako saglit sa sobrang laking higaan nito, pero agad din akong nagbawi ng tingin.

"What is it?" I asked while standing next to him. All I can see are papers with drafts and some writings that are unfamiliar to me, para siyang mga code.

"It's about a secret mission." Saad nito sa akin.

"Secret mission? There is such thing?" Tanong ko. Hindi ako sure kung pinatitripan lang ba ako nito. Wala naman kasing nabanggit si Headmaster tungkol sa isang secret mission.

"Yeah, and this mission is only for the two of us." Sagot naman nito.

"Us? Why? Paano yung iba? May iba na silang mission din?" Tanong ko ulit.

Umiling ito. "No. This mission is very complicated and it was trusted to me. I chose you to help me with this. But you have to keep it and no one must know about this." Saad nito sa akin.

Napalunok naman ako. Parang ang bigat naman ng responsibilidad na ito. Ano bang klaseng mission ito? And he said, he chose me right? Then why me? Why not Avis or Jin na mas mukhang napapagkatiwalaan pa yun kesa sa akin.

"I won't tell anyone but it doesn't mean that I agree on doing this secret mission." Sagot ko dito.

He stare into the depths in my eyes like seeing my soul. "We have to do this. I can't trust anyone aside from you."

Hindi ko alam kung mamumula ako o kikiligin ako hahaha. Bakit ako meyged.

"Okay, then what is this mission." Tanong ko uli rito.

"2 days ago, there was an attempt to infiltrate the academy. We still don't know the real reason, but Headmaster was suspecting, it is because of the Core." Paliwanag nito sa akin.

Nagulat naman ako. Hindi namin nabalitaan na may nagtangkang pasukin ang Academy. And to think na unknown ang reason kaya syempre h

an, you better explain yourself-"

"Why? Are you scared for this mission? Where is the brave Snow went? Are you just her clone?" Pang-aasar na tanong ko naman rito. As much as I love to tell her the reason but I cannot yet.

"Are you trying to make a psychological war here? But you really better remember this day." Galit na saad nito.

"Is that a yes?" Tanong ko naman nito and I already hinted that she agreed with my proposal.

"May magagawa pa ba ako, kung sasabihin ko na naduduwag ako?" Nakaigos na saad nito.

I held my laugh, she's way too cute when she acts like a child. I have this urge to reach her face and pinch her cheek.

"Then it is settled." Saad ko naman at inayos ang nga papel sa aking study table.

"Then, I have to go." Paalam naman nito at humakbang na ito patungo sa pintuan.

I flinch and turn to look at her. I have this feeling that I have to say this. It is a must.

"Snow." Tawag ko sa kanya.

Marahas naman itong lumingon sa akin. "What?" Tanong nito.

"Do not get close with Clad. I don't trust him." I told her, but it is a warning.

Nagtataka naman ito. "And why you do not trust the guy? All his life when he arrive here, he've done all nice things to me." Sagot naman nito.

I smirked but behind this smirk, I really wanted to ripped the head off of that bastard.

"That makes me feel more suspicious of him." Pinal na saad ko.

She wasn't able to rebut my statement but she exited my room like something hit her and wanted to hide.

?????????????????

Comment naman po kayo please, nakakatamad mag-update hahaha.

Reminder lang din. Book 1 and 2 ay hindi pa edited. Lahat ng yun ay ang actual draft kaya pagpasenyahan niyo na kung may mga typos since hindi naman autocorrect ang phone ko.

Vote and comment.

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares