MoboReader> Fantasy > MYTH - Universe of Four Gods Series - Book 2

   Chapter 38 NO.38

MYTH - Universe of Four Gods Series - Book 2 By charmaineglorymae Characters: 8852

Updated: 2018-02-01 00:53


Snow's POV

Gusto ko ng magreklamo. Paano ba naman kasi, kakarating lang namin galing sa final task eh itong si Luna nanghihila na dahil magshoshopping daw kami para mamili ng damit at mga kung anu-ano para sa party. Yung totoo ay wala akong pakialam sa party. I wanted to rest! I wanted to sleep comfortably at itong si Luna ang panira sa lahat ng plano ko.

"Can't we buy tomorrow? Do you have any idea, how stress we are?" Saad ko dito.

"I know but the party is the most important." Sagot naman nito.

"Real girls should pay attention with parties." Saad naman ni Violet.

So ganun? Hindi na ako tunay na babae? I really don't know why they see this as an important thing. Para sa akin, it matters the most yung rest ko at relax, hindi itong magpapakahaggard ako dahil sa isang party. Mas gugustuhin ko pa ang matulog at magpahinga kesa nagsasaya pagkatapos naman haggarardo versosa!

"Ano pa ba magagawa ko? Pinagkakaisahan niyo ako." Reklamo ko naman.

We went to the biggest boutique in town. Sa pagkakaalam ko ay mahal lahat ng mga gowns dito at tsaka customised lahat kaya walang kapareha. Dito bumibili yung stepmom ko ng mga damit. Kapal din eh, kala niya pera niya ginagastos hindi naman.

"Good day lady Luna and Lady Violet, how can I assist you?" Bungad ng isang babaeng may edad na. Basi sa itsura nitong mukhang ito ang fashion designer dito. Hindi naman ako napansin nito dahil tahimik lang ako sa isang tabi.

"We want ballgowns for the party tomorrow. Can you help me with that?" Tanong naman ni Luna.

"Of course! Let me measure you miladies." Sagot naman nito.

Nagsimula na itong sukatan sina Luna at Violet, di naman magkanda-ugaga ang dalawang assistant sa paghahawak ng tape measure. I found it lame sa totoo lang. Why can't we just be who we are? Hindi naman magbabago ang itsura kahit nakasuot pa ng mamahaling damit. If their goal is to attract a man's attention, count me out, I am not interested anyway.

"My lady?" Biglang turan sa akin ng isang assistant.

I was snapped out from my reverie at mukhang kanina pa nito kinukuha ang aking atensyon na hindi ko man lang napansin.

"Huh?" Naitanong ko. Nagtataka ako kung bakit ako kinakausap nito.

Ngumiti naman ito. "It's your turn for the measurement." Sagot nito.

Gusto ko naman mapataas ng kilay pero hindi na ako sumagot pa. kahit nagreklamo ako hindi pa rin naman ako mananalo pagdating sa mga ganitong bagay. Luna is very dominant when it comes to fashion.

Abala naman sina Luna sa kakatingin ng mga catalogue at tumitingin sa mga designs. Wala akong oaki sa design bigyan lang ako ng damit kahit hindi unique kahit yung common na go

are black but seems like there are specks of light and it looks like galaxy was capture into his eyes.

"Wow, see those eyes?" Saad naman ni Violet.

"I know right. Root word of hotness." Saad naman ni Luna.

"You're starting to create dirty talk." Saad ko naman.

The man gave us a look and when our eyes met, seems like something is pulling me. I held myself, pero nagulat na lang ako ng ang dalawa ay talagang nagkusang lumapit dito!

"Hi! Are you new here?" Tanong kaagad ni Luna.

"I did''t saw you before." Saad naman ni Violet.

I wanted to ran away. Nakakahiya itong dalawa diyos ko! Di ko akalain na medyo malalakas pala talaga ang mga loob nito! Linapitan ba naman ang lalaking hindi namin kilala.

"Yeah I am." Sagot nito pero hindi ngumiti. It is more like coldness answer. His gaze shifted and look at me again. I tear away my gaze, this is not right, so freaking not right. "If you'll excuse me." Saad naman nito at tsaka naglakad na ulit ito at nilagpasan na kami.

Para naman akong nakahinga ng lumapagpas na ito. The two girls where like in a daze and then realized what have they done.

"Shocks! Did I just..... Did that?" Nahihindik na tanong ni Luna.

"Oh my gosh! What happened to me?" Parang di naman makapaniwala si Violet.

Sarap patirin ng dalawa eh noh. After akong iwan dahil kinausap yung mama, eh may pa amnesia effect at pashock shock pang nalalaman eh noh.

"Pupunta pa ba tayo ng spa?" Tanong ko sa mga ito.

Nanlaki naman ang mga mata ni Luna. "Of course, lets go now!"

We walked away from the are as we try to shake off the feeling that lingered for a moment.

?????????????????

Light update guys. End of book 2 is almost done, but there are still few chapters before ending.

Vote and comment.

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares