MoboReader> Fantasy > MYTH - Universe of Four Gods Series - Book 2

   Chapter 32 NO.32

MYTH - Universe of Four Gods Series - Book 2 By charmaineglorymae Characters: 7214

Updated: 2018-02-01 00:49


Snow's POV

Simula ng mag-umpisa ang Knighthood, ito ang pinakamaraming manonood ang nakita ko. Punong puno ang arena at ang daming banderitas na nakasabit. Alam ko na nandito din ang mga taga Academy dahil nabanggit na yun ng Headmaster na pansamantalang wala munang klase dahil nga sa finals ng Knighthood.

Pero nakakapagtaka lang dahil mukhang wala naman nakaprepare sa arena at isang malaking HD screen lang ang nandoon. May palive show na naman ba?

"Seems like we are going out of town again." Saad naman ni Jin.

Hindi dito ang finale? So saan naman kami? Wala kasing sinabi, di tulad ng dati na ipapaalam sa amin para hindi naman kami na shakira diba. Di tulad ngayon, wala kaming ideya kung anong mangyayari.

"Today is the final day of the Knighthood! Are you ready to know the final task?!" Sigaw ng emcee.

Puro hiyawan naman ang narinig namin na sagot ng mga tao. Ibig sabihin lang excited na din silang lahat. Nandito na rin ang lahat ng kalahok and they look like passive siguro dahil sa consecutive na panali namin kaya naging ganun na sila. Kahit yung Hell Fire group ni ayaw tumingin sa amin. Hahaha bitter! Ampalaya pa more!

"The final battle! Is getting the Golden Champion's Cup in the heart of Abyss!" Sigaw naman ng emcee.

The expression of Yuan went into more stoic and colder. The rest as well though they were surprised but they did not show it completely but I felt their restlessness.

"They can't be serious right?" Naiusal ni Luna.

"This is ridiculous." Naisaad naman ni Violet.

Nagtataka na ako kung bakit ganito ang kanilang mga reaksyon. Bakit mga negatibo? Masyado bang madali ang task? Gusto ba nila na maybumaatikabong bakbakan?

The ship hovered and landed in the middle of the arena. Agad na kaming sumakay sa ship at ako naman ay nagtataka pa rin kung ano ang problema ng mga ito. It seems like they did not like the final task. Naupo kami sa isang table doon with six seats and they are too silent. Nakakabahala na yung katahimikan nila habang ang ibang grupo naman ay parang wala lang. Natural, pareho din itong mga walang alam na tulad ko.

I am eyeing my group with confused gaze. Alam mo y

coldness crawling under my skin and I hate it so much feeling like this na parang dead end na sa akin. Syempre, sino ba ang gustong mamatay? Gusto ko pang mabuhay at gusto ko pang magka-anak at apo. Sana naman hindi yun ipagkait sa akin ng mga Diyos.

"So what will be the plan? Entering the abyss, we can't go in group, it will make us an easy target." Saad naman ni Luna.

"We will split into three groups." Saad naman ni Yuan. "Snow, you'll go with me."

And why him? Hindi ba ako pwedeng sumama na lang kay Luna?

"Can I go with Luna instead?" Tanong ko. Mas gugustuhin ko pang sumama kay Luna dahil baka awayin lang ako nito kung magkasama kaming dalawa lang.

"Excuse me?" Napakunot noong tanong naman ni Yuan.

"Aaahhh, Snow you have to go with Yuan. Si Avis yung partner ko in terms with pairing mission." Agad na agap ni Luna na naging malikot ang mata at parang pagpapawisan pa ata.

Mukhang wala akong magagawa. "Okay." Naisaad ko na lang. But, knowing na siya ang kasama ko, I felt more safe dahil alam ko na hindi ako nito papabayaan kahit masungit pa ito sa matandang nagmemenopause.

"In five minutes, we will land." Saad ng attendant ng ship sa amin.

I gripped my hands over the hem of my skirt. Five minutes before facing death. Five more minutes and we are going to hell.

?????????????????

Sensya na guys kung ngayon lang ang update. May nilakad lang pong importante kanina.

Vote and comment.

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares