MoboReader> Fantasy > MYTH - Universe of Four Gods Series - Book 2

   Chapter 29 NO.29

MYTH - Universe of Four Gods Series - Book 2 By charmaineglorymae Characters: 8852

Updated: 2018-01-31 20:00


Snow's POV

Naging regular ang kasiyahan tuwing nananalo kami. Pati nga rin si Headmaster ay nakisali sa hapag. Naging mas maingay tuloy ang kainan dahil hindi ko inakala na makwela pala itong si Headmaster at mukhang close ito sa hari at reyna.

"After this, Elites, I need to talk to you." Saad naman ni Headmaster na pasimple lang ngumuya.

Ano na naman kaya ang sasabihin nito? Mukhang hindi naman gaanong inportante basi sa mukha nito.

"Sure." Sagot naman ni Luna at tumango lang naman kami. Si Yuan naman ay parang wala lang pakialam.

Si Osiris naman ay sobrang tahimik lang sa tabi at hindi na ibinibida ang sarili. Mukhang nawalan na ito ng matinding kapit, lalo na ang reyna dahil mahahalata mo naman rito ang kayabangan kung may matindi itong kapit.

"But you guys there are way too awesome. I didn't knew you grew up that fast Snow. Unbelievable." Komento naman ni Headmaster Kier.

I just wanted to bury myself, ayoko talagang pag-usapan nila ang tungkol sa kapangyarihan ko. Ingat na ingat nga ako para di nila malaman. But hindi naman talaga nila maiwasan na maintriga, since I can somehow weave my element better than anyone.

"Of course, she'd done ridiculously hard trainings. It is impossible for her not to grow up fast." Sagot naman ni Jin.

Napatingin naman dito si Yuan na napahinto sa pagnguya. He eyed Jin but Jin did not noticed it.

"She is just way too strong with her element. Period." Saad naman ni Luna na parang gusto din tapusin ang usapan. Hindi naman lingid sa kanila na itinatago ko ang iba ko pang kapangyarihan.

"You bet." Sagot naman ni Headmaster.

The celebration finished with a toast and after we exited from the dinning hall we proceed to the private library where it is far from privy people. Hindi ko alam kung bakit dito pa kailangan mag-usap. If its school stuff, I don't see any reason para magtago pa ng ganito.

Umupo naman kami sa may mahabang sofa at magkatabi kami nina Luna at Violet while the 3 boys they remain standing. May upuan naman hindi ko lang alam kung ano ang drama nila kung bakit kailangan nakatayo pa talaga, di ba sila nangangawit?

"Do you have any idea why I called you?" Tanong naman ni Headmaster.

"If this is a guessing game, please inform us before hand." Sagot naman ni Yuan.

Gusto ko naman matawa rito. Hayop talaga ang lalaking ito sa sarcasm.

"Seems like nothing is change, my prince." Nakangiting puna naman ni Headmaster.

Jerk as ever. Gusto ko naman idugtong yun pero nanahimik na lang ako, baka kasi saan na naman mapunta ang usapang ito.

"So what's the catch? Another mission?" Tanong naman ni Violet.

Umiling naman si Head

i sa common room. Wala naman ibang tao roon kaya doon muna kami umupo.

"I just can't believe the news." Saad ni Avis. "It is too sudden, but I don't take it as a bad thing. It was just too sudden."

"I know, but we should be happy instead." Saad naman ni Luna.

"But how about Snow, she can weave more than one element as well. This thought was bothering me since headmaster dropped that bomb." Saad naman ni Violet na hindi ko inaasahan na sasabihin niya yun.

"I might be a different case. It might just happen that I can weave more than one element but not all element." Sagot ko naman rito.

"But that is still not a big thing. Do you think its weird?" Tanong naman ni Luna.

"Let's put it aside. The child of Gods is indeed a big news. We must protect it, since demons will be after her." Saad naman ni Yuan.

I felt heavy. Hearing Yuan that he will be protecting her make makes an invisible lump on my throat that it is really hard to swallow.

"Y-yeah. We should not think about things that are not important right now." Saad ko naman kahit sa totoo lang hirap akong sabihin yun. Mabigat, I don't even know the reason why.

"Yeah. But before that, we will have a big game that we need to win tomorrow." Nakangiting saad naman ni Avis.

We cheered but deep inside, uneasiness is slowly crawling from the depths of my heart.

?????????????????

Light update lang po. The book 2 is soon to meet its end and the new beginning of the book 3 is about to spring. Wahahaha tama ba grammar mga bes? Pasensya na mga bess, sabog ako ngayon.

But totoo, only few chapters left for Book 2. This series will be a 3 books series and the third book is the finally. Sa totoo lang excited na ako hahaha. I have a huge plan ahead.

Vote and Comment!

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares