MoboReader> Fantasy > MYTH - Universe of Four Gods Series - Book 2

   Chapter 25 NO.25

MYTH - Universe of Four Gods Series - Book 2 By charmaineglorymae Characters: 7182

Updated: 2018-01-31 19:57


Snow's POV

Dahan dahan ko na binubuhat ang mga itlog isa-isa patungo sa labasan. Medyo mahirap dahil paakyat ang labasan. Di ko agad napansin na may hagdanan pala dito na gawa lang din sa lupa. Nasan na ba kasi yung mga kasama ko? Talaga bang iniwan na nila ako?

Hinihingal na ako dito sa mga itlog na ito ah.

"Snow!?" Dinig ko na tawag na boses ni Luna. Mukhang pinaghahanap na ako ng mga ito.

Teka nasaan ba sila banda? Their voice is echoing pero hindi ko naman matunton mung saan sila.

"Snooooowwwww!!!" Sigaw na talaga ni Luna.

"I'm heeeerrreee!" Sagot ko naman.

Ilang segundo pa bago nila ako nakita pero nasa kabilang labasan sila doon sa aking pinaghulugan.

"Snow! Oh my God, why are you there!? Wait for us we are coming!" Saad naman ni Luna at agad nawala ang mga ito sa aking paningin.

Nakahinga naman ako ng maluwag at least nandito na sila at hindi na ako mahihirapan pang buhatin ang mga ito. Ilang minuto ang dumaan ay narating na nila ang aking kinaroroonan. Mukhang muntikan din ang mga itong maligaw.

"You just disappeared! Do you know how worried we are? We are already thinking that you were eaten alive by those freakin- holyshit is that the golden egg?" Saad ni Luna na hindi makapaniwala sa nakikita.

I smirked and nodded. I feel so proud of myself kasi for the first time, may nagawa akong maganda.

"How did you get one Snow?" Nagtatakang tanong naman ni Avis. He is eyeing the eggs with wonder.

"Well, I asked the dragon to have me bits of his eggs." Sagot ko naman.

Kumunot naman ang noo ni Violet. "You can't be serious right?"

"I am. You can ask Galladeer." Sagot ko naman.

"Who's Galladeer?" Tanong naman ni Jin.

"The dragon. His name is Galladeer." Sagot ko naman rito. "Actually, he was the one who helped me when I fell down from the cliff. He is really a good dragon."

"You made friends with a dragon?" Di makapaniwalang tanong ni Luna.

"Yeah. Because I am his friend, he gave me this eggs." Sagot ko naman.

They eyed the dragon but to their eyes, the dragon's monstrous face is scary to hell.

"You are so weird, making friends with not so normal creature." K

muscle in my stomach went in haywire. Ang lakas ng pagkakasipa sa akin ang sakit! Now they will feel my wrath!

I dashed in full speed and send one of them with my roundhouse kick and send them flying. I moved with the other one and gave him a knock out elbow and uppercut. I made a hand chop that made the other loose consciousness and the other was put down by Violet. They messed with the wrong girl.

"Whew." Naisaad ni Avis. "That was extremmely good girls." Saad naman ni Avis.

"We better hurry before someone spot us again." Saad ni Jin at yun sabay silang nagkaroon ulit ng pakpak gamit ang kanilang elemento.

"Come!" Tawag sa akin ni Yuan.

Napalunok naman ako. Ulit? Pero choosy pa ba ako? Ayaw ko pa ba nito na may dahilan ako para yakapib ang lalaking ito? Hahahaha oportunista!

Kaya hindi na ako nagdalawang isip at lunapit kaagad ako kay Yuan ang he snaked his left arm and I hooked my hands around his nape. We float and they made a burst and we are flying like rocket towards the sky.

As we reached the open area. The people from the ship rejoiced with glee as it is our second time to win. Our consecutive win and we don't plan on loosing with anyone. Not in this tournament.

?????????????????

This chapter is the last for this week. Next update will be next tuesday and wednesday. Please do bear with me as I am also a busy person working for a living. ??

Vote and comment your thoughts.

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares