MoboReader> Fantasy > MYTH - Universe of Four Gods Series - Book 2

   Chapter 21 NO.21

MYTH - Universe of Four Gods Series - Book 2 By charmaineglorymae Characters: 7434

Updated: 2018-01-31 19:55


Snow's POV

The celebration for winning the first stage did not end at the arena. As usual may pakain na naman ang hari sa amin at back with the usual sitting. The queen was too silent while the king was cackling with happiness. Hindi ko alam kung bakit tahimik ang reyna na sa katunayan gusto din naman nitong manalo ang Elite dahil nandito ang anak niya and we represents the Kingdom. She is really mysterious.

"That was a great fight!" Saad naman ng hari sa amin. Syempre natutuwa naman kami ang plastic naman namin kung sasabihin na parang wala lang sa amin yun di ba?

"Yes your highness. Especially Yuan. He was so incredible holding his sword." Puri naman ni Osiris.

I just wanted to roll my eyes. Napakasipsip talaga ng babaeng ito. Pinaglihi ata ito sa linta eh. Buwiset na linta ito, kelan ba ito uuwi aa planeta nila ng matapos tapos na itong kalbaryo ko?

"Well he is really exceptional when it comes with this things. He is born to be a leader after all." Nakangiting saad naman ni King Reginald na halatang proud na proud anak.

"Wow. Just the way I like it." Komento naman ni Osiris.

Muntikan na talagang mapataas ang isnag kilay ko. At ano na naman ang ibig sabihin ng babaeng ito? Na si Yuan ang dream man niya? Babae pa ba ang taong ito? Wala ba siyang pride? Kulang na lang ito na ang manligae kay Yuan. Pero ang batong si Yuan mukhang wala naman pakialam at naririnig.

"But, you Snow. I did not know you were that good." Baling naman sa akin ng hari.

Nawala naman ang atensyon ko kay Osiris na kanina ko pa iniimagine na pagsasakalin. Nahiya naman ako sa komento ng hari. Hindi ako magaling. Nagkataon lang talaga na magagaling yung kasama ko. Lasi kahit gaano mo pa kalakas at kagaling kung ang kasama mo ay hindi, hindi pa rin kayo mananalo.

"It was just sheer luck your highness." Sagot ko naman dito at matipid na ngumiti.

"You are so humble my dear. I was so intrigued with your ability. I know you are a water user but seems like it acts like fire and ice." Saad nito na sa akin pa rin nakatingin.

Nabulunan naman si Luna at si Yuan naman ay lalong lumalim ang kunot sa noo. Right, walang ibang nakakaalam bukod sa kanila ang kakayahan ko at napagdesisyunan namin na wag m

an sa sahig para magpatuloy na ito sa paglalaro ng kung ano man ang nilalaro nito.

"It's an honor to take care with great white wolf." Saad naman nito na talagang may galak pa sa mga mata nito. "I've heard you won Miss." Nakangiting saad nito sa akin.

"Yes." Sagot ko rito. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala na nanalo kami sa first stage. 50/50 chance kasi yun but I did my best of course.

May kumatok naman sa pinto. Lalakad na sana si Glendel pero pinigilan ko ba ito. Ako na lang ang magbubukas. Binuksan ko ang pinto at nagulat na lang ako kung sino ang napagbuksan ko.

"I''m sorry to disturb you but may I talk to you?" Saad nito with all cold eyes and stoic face.

I was standing like an idiot dahil hindi pa ako makahuma. She hates me and why she is standing before me?

"Your highness, come in." Tanging saad ko na lang ng makabawi. "Glendel, please wait outside." Utos ko rito.

Agad naman na tumalima si Glendel at lumabas kaagad sa kuwarto ng walang lingon likod.

The queen walked regally as I stand like a small piece of paper. Hindi ko alam ang kailangan nito kungg bakit kakausapin ako nito. Is it because dahil sa nangyari sa hapag kanina? Or something else? Baka naman iinsultuhin na naman ako nito ng kung anu-ano.

"I want to ask you something." Saad nito and my heart jump out in my throat.

?????????????????

Lame masyado hahaha. Sorry nakatulog ako kanina kaya ngayon pa nasundan ang update.

Vote and comment please!

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares