MoboReader> Fantasy > MYTH - Universe of Four Gods Series - Book 2

   Chapter 20 NO.20

MYTH - Universe of Four Gods Series - Book 2 By charmaineglorymae Characters: 10756

Updated: 2018-01-31 19:54


Snow's POV

Today is the first day of the official start of the tournament. Sa dalawang araw ko na pamamalagi sa palasyo ay sobra sobrang dami na nangyari. I just found out that queen doesn't like me, may isang alien na parang baliw na away ng away sa akin. Alam niyo, iniisip ko na talaga ba baka ako ang bida dito kaya ganito ang buhay ko.

Ngayon sisimulan ang Knighthood at lahat kami ay nakasuot ng mga battle gear. We have different types of battle gears and sa totoo lang I feel like my gear is lane and out of place. Let me show you our team gear.

A/N: picture above

The boys looks so cool with their gears. Violet is quite exaggerated with her gear. She looks like a complete assassin in an RPG while Luna looks like some hunter and me, was the only thing who is out of place. Really? Frills and skirts? May korona pa talaga ako ang even blings. Sabi pa ni Luna, hindi daw dapat kami magpahalata na malakas kami, we should look weaker with costume para may advantage. Pero napakaOP talaga ng damit ko.

Yuan was just frowning looking at me and contemplating kung magsasalita ba ito o hindi. I'll be using bows and arrows since hindi naman pwede ang damit ko sa dasdasan. Baliw talaga ang nagpasimuno nito eh.

Nandito na kami sa arena at ang daming taong nanonood. Even nobles from other cities ay talagang pumanhik sa sentro para makapanood sa Knighthood.

"This is exciting." Sambit naman ni Avis na nakangising ako na. He seems ready to kick off.

Kahit ako din naman excited. I am not a bit scared since kasama ko ang lima.

"Don't be careless." Saad naman ni Yuan. I don't know if he is pertaining to a certain person o para sa aming lahat ang mensaheng yun.

"Of course. I dreamed on fighting aliens." Nakangising saad din ni Luna.

They all have murderous aura mukhang ako lang ata ang wala. But I am sure I can definitely play. Ilang buwan na ba akong nag-aaral at nakasali na rin ako sa mission, there is no way for me to have a knee jerk.

Tumunog na ang parang trumpeta (gladiator) at nagsihulugan ang mga konfeti. Nandito kami sa den kung saan sa harap namin ay exit patungo sa gitna ng arena. We cans see the bright open skies and less cloud.

"Ladies and Gentlemen, welcome to our 250th Knighthood competition!" Sigaw ng announcer at naghiyawan naman ang lahat ng tao doon. The confetti did not recedes from falling. "This competition started 1250 years ago and for the first time in the history leagues from other five planets will be joining our 250th Knighthood competition! Here they come! From the Planet of Avaran, The sorcerers!" Agad na lumabas ang limang katao mula sa kung saan and they are wearing some kind of black cloaks and wands. They look like harry potter models. Pumanhik ang mga ito sa gitna. "Another welcoming, from the planet of Dongard, Mystical elves!" Pumasok naman sa arena ang mga taong kalahating elves. They have pointy ears and green eyes. They look human aside from their pointy ears and golden hair. "From the planet Lupia, Hell Fire!" Pumasok naman ang limang tao na puro pula ang mga buhok ang even their eyes. They look like vampires rather than fire benders. "From the planet Vanker, Aquaruis!" Pumasok naman ang lima kataong may pagkabugh

mon na sila ng tidal wave na ginawa ko. The water turned into a giant water ball with high pressure inside at suddenly I increased the temperature of the water into negative 40. In just a matter of seconds, the water wall turn into ice and it landed with a huge thud. The 10 people were frozen but they are not dead. They are just frozen and unable to move.

I flew down as the game ended. But as soon as I came down one of the pinned down from Hell fire was able to escape and came running towards me holding a sword. He swished and It did not cut me but I felt like something went off. The guys was pinned again and I look down where my front dress was cut open. My eyes went wide when My dress was about to fall off but suddenly Yuan teleported and he dragged me towards him and I was caught inside his embrace. He covered me and use his red cape to hide me.

"That was sneaky!" Naisaad naman ni Luna na ngayon ay lahat na ng mga kalaban nila ay hindi na makagalaw.

"And we have our stage 1 winner! The Elites!" Hiyaw ng emcee and even the huge crowd went wild.

"Are you okay?" Tanong naman ng palihim sa akin ni Yuan.

"It is so embarrassing." Sagot ko naman rito. Nakakahiya talaga! Muntikan pa akong makitaan. Alam ko naman na hindi yun sinasadya ng lalaki, talagang abnormal lang ang damit na ito.

"I'll whoever made your dress." Saad ni Yuan at mas lalo pa nitong hinigpitan ang pagkakayapos sa akin. The trumpet sang kaya hinablot ni Yuan ang kanyang red cape ant binalot ito sa akin. Very gentleman indeed.

Namula naman ako sa ginawa nito. Hindi ko inexpect na kahit papano ay caring din naman pala ito. Ang alam ko lang kasi masungit ito at jerk. Before I forgot, I thawed the ice and the frozen people there came out coughing and even vomitting with water. But no one is dead so it is fine.

We exited the arena to receive our prize.

?????????????????

Sorry guys kung walang update nitong nakaraan. I was having a hectic schedule ang my mind was occupied with something else so it is not good to write dahil magiging lame lang ang chapter heheh. Though I feel like lame pa rin ito.

Please Vote and Comment.

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares