MoboReader> Fantasy > MYTH - Universe of Four Gods Series - Book 2

   Chapter 8 NO.8

MYTH - Universe of Four Gods Series - Book 2 By charmaineglorymae Characters: 10071

Updated: 2018-01-31 19:46


Snow's POV

Lalong lumakas ang hangin sa labas pero kami ay patuloy sa mabilisan na paglakad. Ang problema lang ay tumataas yung level ng snow kaya isa ito sa nagiging dahilan at nahihirapan kami.

"We are almost there." Saad ni Jin.

All I can see are rocky mountain, wala akong ibang taong nakikita bukod sa amin. Sigurado ba si Jin na malapit na kami? Hindi ako hila-hila ni Yuan, malamang naiwanan na ako kanina pa. Hindi ko alam kung saan nila kinukuha ang lakas na ganito ang panahon. Kahit sila Luna at Violet din naman ay nahihirapan pero inaalalayan din sila ng dalawang lalaki.

I just don't know why did I end up with Yuan. Lagi na lang eh. Pero may reklamo pa ba ako? Ang kapal ko naman di ba? Prinsipe na nga ito, choosy pa? Hahahaha.

"There!" Saad ni Jin at may itinuro.

Lahat kami ay tiningnan ang direksyon ng tinuturo nito. We saw a cave between the two mountains. Everyone felt relief aside from me, dahil hindi relief ang nararamdaman ko but familiarity. I can swear, I already seen this cave or even this area as well, but I can't remember when, I can't even think the reason why it is familiar.

Naging double time yung pagkakad namin but suddenly naramdaman na na lang namin ang malakas na hangin na halos magtayuan lahat ng balahibo ko. The barrier was broken. Wala na kaming magawa kaya tiniis namin ang malakas na hangin. Yuan who was holding my hand, is now almost embracing me. This right arm is encircling my waist and his left hard is holding my shoulder. Imbes na matakot ako eh kinilig ako, grabe eh, bumabagyo na pero yung utak ko, haaayyysss.

Di nagtagal ay narating din namin ang kuweba. Walang snow sa loob pero sobrang lamig. Madilim and I can smell the earthy scent of the cave.

"Lets look for twigs to make a bon fire." Saad ni Yuan na nagsimulang gumala sa kuweba para maghanap ng mga kahoy.

Hindi naman nabigo ang mga ito at may mga nahanap naman din na mga kahoy ang nga ito at inipon nila. Agad na nagpalabas ng apoy si Yuan at derechong pinatama yun sa mga kahoy. Agad na lumiyab ang mga kahoy at lumikha ng init aa paligid at liwanag. Lahat kami ay nakaramdam ng ginhawa. Para sa tulad ko na hindi sanay sa lamig ay talagang napakalaking bagay na ito, pero si Jin parang wala lang rito, malamang dahil sanay ito.

"They said, this is the place where they found the survivor." Saad ni Jin at palinga-linga ito sa paligid.

Yes, nabanggit nga yun ng papa niya kagabi, but how come a survivor reach this place? Sa estado sa labas at nag-iisa, imposibleng aabot yun dito ng buhay.

"By the way, why didn't we visit the survivor? We should have ask it with information." Naisaad ko na lang. Sa totoo lang ngayon ko lang din ito naisip. Wala kasi ako sa tamang katinuan kanina eh.

"The survivor is under quarantine and no one is allowed to approach it, so it won't help visiting the survivor." Sagot naman nito.

Napakunot naman ang noo ko. The survivor is the witness, why they are doing something so unnatural?

"Then, the survivor is no help

I swear to God, I already seen this place but without the jade stones. I just can't figure it out when and where and to the nth time, this is my first time in Windolia, so how would I get this feeling that I already seen this place?

I stepped further to confirm my familiarity of the cave. I've been here. I can recognize the structure even there are jade stones.

"Snow! Where are you going?" Tawag naman sa akin ni Luna. Napalingon naman ako sa kanila.

"I know this is stupid, but I think, there is an exit over there." Sagot ko rito.

Nagtataka na ang mga ito aa mga ikinikilos ko. Kahit ako nagtataka rin pero ayoko lang talagang aminin dahil baka tawagin pa akong freak ng mga ito. It is not normal at all to be familiarize in a place where you never even went before!

"What are you saying? This is the dead end. I saw the blueprint of this cave." Saad naman ni Jin na parang sinabi na rin na don't be ridiculous.

"Well, I will check still since this cave is freaking weird according from your story. So there might be changes as well." Saad ko dito at ibinalik ko na ang tingin ko sa direksyon.

"I'll come with you. Wait for me." Saad ni Luna sa akin kaya hinintay ko na rin ito. Pero ng sumama si Luna ay sumunod na rin silang lahat. Akala ko ba ayaw hahaha.

"I swear to you can't see any exits here." Saad ni Jin.

Hindi na ako sumagot rito at patuloy na kami sa paglalakad. Everything still looks familiar. We walk to a steepy path and even a narrow path and I even heard Avis to curse dahil muntikan na itong hindi magkasya dahil sa malaking katawan nito. For short, bawal ang mga macho rito hahaha.

Later on as we walk and followed the stream, in a not so far distance we saw the light where it leads the end of the path and where the sun is shinning above.

"You got to be kidding me." Tanging naisaad ni Jin and we rushed to run to see the end of this tunnel.

?????????????????

Oh my gosh, the adventure begin!

Vote and comment guys! Don't be a silent reader!

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares