MoboReader> Fantasy > MYTH - Universe of Four Gods Series - Book 2

   Chapter 7 NO.7

MYTH - Universe of Four Gods Series - Book 2 By charmaineglorymae Characters: 8897

Updated: 2018-01-31 19:45


Avis POV

Nakakabagot pa lang ganito na si Jin yung katabi ko. Hindi ko man lang kasi makausap dahil tahimik itong tao. Nagsasalita lang ito kung gusto niya. Kanina pa nga ako daldal ng daldal pero hindi naman ito sumasali sa usapan.

Pero napansin ko na medyo maliwanag na ang paligid at tumila din ang buhos ng niyebe. Puting puti ang paligid na napapaligiran ng snow. Wala nga akong makitang ibang kulay maliban sa puti. Speaking of Snow, nasa kasunod namin sila na upuan pero di naman namin makikita dahil may harang. Mas mabuti pa kung kay Snow na lang ako tumabi, kahit papano mas madaldal pa yun kesa dito sa katabi ko.

"We're near." Saad ni Jin.

Napalingon naman ako rito. Sa wakas, nasalita din. Feeling ko napanis na laway nito. Kanina pa ito di nagsasalita eh. Pero ayoko naman kulitin ito, base sa nangyare kagabi, wala ito sa mood dahil nakasagutan nito ang papa nito kagabi. Kaya pala tahimik ito dun sa academy at weird dahil dito sa problemang ito.

"Really? We are now near the town?" Tanong ko dito. Sasamantalahin ko na dahil nagsalita ito.

"Yes for about 5 minutes." Sagot nito.

Wala pang limang minuto ay narating na nga namin ang bayan dahil medyo mabilis naman ang karwahe. Maraming bahay doon na natatabunan din ng niyebe. Wala pang masyadong tao na naglalakad dahil sa maaga pa naman din. Pero wala kang makikitang hayop o ibon man lang dahil hindi rin makakasurvive dahil sa mantinding lamig.

Di nagtagal ay huminto na ang sinasakyan namin. Agad na tumayo si Jin para bumaba at sumunod naman si Luna at Violet. Hinintay ko na bumaba si Ford at Snow pero wala ni anino nila. Nagtaka ako kung bakit hindi pa lumalabas ang mga ito, kaya napagpasyahan ko na lang na puntahab ang mga ito.

Tumayo na ako at pumanhik sa kanilang cubicle at muntik na lang akong mapaatras sa aking nakita. Napalunok ako, my eyes may just making games right? Hindi ito totoo ang nakikita ko. Snow is making a pillow with Yuan's shoulder and Yuan is leaning on Snow's head! Get the picture? I never thought this idea, never! But what is this? Napaatras na lang ako at lumabas. I have no guts on waking them up and pretend there is nothing happened.

Bumaba ako sa karwahe na di mapakali. Napapuzzle out ako sa dalawa. Naghihintay naman sila Jin sa labas at ang dalawang babae naman ay palinga linga sa paligid.

"Where are the two?" Tanong ni Violet sa akin.

Hindi ko kayang sabihin. Well, talagang nakakagulat lang kasi dahil hindi ganyan si Yuan. Yuan is very elusive with girls. Kahit nga kay Violet para itong bato na walang pakiramdam. Hindi umubra ang pang-aakit ni Violet dito kaya naman sumuko na ito kay Yuan.

"They are coming.

a aming likuran. Paiba-iba ang dereksyon ng hangin na tila pinapahirapan kami.

"Hey Jin, can't you do something with this wind?" Tanong ko. Muntik na akong mangudngod dahil sa lakas ng hangin.

"I can do a little but this is nature and natural phenomenon, I can't stop it." Mahabang sagot ni Jin pero agad naman na ikunumpas nito ang kamay sa ere at nag-iba ang dereksyon ng hangin at parang biglang nawala at hindi na kami tinatamaan.

"What did you do?" Tanong ko dahil parang hindi na kami tinatamaan ng hangin.

"I built a force field with air to deflect the winds. But this won't take long. This barrier can only hold for an hour." Mahabang sagot nito.

Ang astig ah. Force field, pero hindi ko nararamdaman ah. Pero kunsabagay, ang daming hangin din kasi sa labas kaya malamang hindi ko na maramdaman dahil halo-halo na. Patulog lang kami sa paglalakad na wala ng masyadong hangin pero sobrang malamig na yung paligid. Yung tipong kahit nakasuot ka na ng polar cloth ay nanlalamig ka na.

Bigla naman akong hinawakan sa siko ni Yuan kaya nagulat naman ako rito. He is not cold at all. I can feel warm on his hands, parang ang sarap tuloy yumakap rito and almost forget, fire user nga pala ito.

"We should hurry, we need to reach the location before the time runs out." Saad nito at halos kaladkarin na ako nito palakad.

"Hey!" Tanging naisaad ko na lang ng tila wala na itong naririnig sa mga sigaw ko.

Everyone walked faster as well as they heard the command of our prince who is still freaking hot in the middle of winter storm.

?????????????????

Picture above is Yuan! So, nakapag-update din sa wakas. I am having trouble with asthma kaya heto hindi makapag-update.

But here medyo ok na kaya, update ulit. So don't forget to vote guys!

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares