MoboReader> Fantasy > GODS - Universe of Four Gods Series - Book 1

   Chapter 44 NO.44

GODS - Universe of Four Gods Series - Book 1 By charmaineglorymae Characters: 5976

Updated: 2018-01-26 23:53


Snow's POV

Ikalawang araw na ng ranking Test, so mga 3rd year na naman ang maglalaban. Hindi ko alam pero excited ako mashado at kinakabahan dahil, makikita ko si Yuan kung paano lumaban! Nandito pa rin kami nakaupo sa block ng mga first year, hindi kasi pwede dito ang halo halo. Disiplinado mga estudyante dito.

Agad na nagsimula ang ranking test. Marami ang nauna at iba iba ang scores na nakuha nila. Pero may nakakagulat na ang nakuha ay 11 lang. Pero yung taker ay galing naman aa preparatory division kaya pasok na siya sa python pero kahit ganoon, nakakagulat parin. Konti lang ang nasa preparatory level at nakakagulat na may 3rd year na doon pa nanggaling.

"Grabe no. Ganun ba kahina ang shadow manipulator?" Naitanong na lang ni Yuki.

"Ewan ko." Sagot ko din. Hindi ko talaga alam kasi baka naman talagang mahina lang din ang loob ng taker kaya nasa preparatory level. We don't judge people because we don't know what they are going through.

Nagsimula na ulit ang iba pang laban at so far wala pang bumabagsak o kaya naman naoospital. Pinakiramdaman ko yung demon. Hindi ito malakas, pero nag-eemit nga lang ito na matinding miasma na ang ending ay nanalo nga ang taker pero nanghihina naman pagkatapos. Mabuti naman at immune ako sa miasma. Mabaho siya pero hindi naman ako naghihina.

Everynight na rin akong nag-eensayo. Kagabi nga lang hindi ako masyadong nakapagtrain dahil sa okasyon sa Elite Dorm. Iniisip ko lang ay di ko na gugustihin pang bumalik doon.

I can harness well the fire element but the thing is, it is not the usual orange flare but it is cool blue fire, the hottest of them all. Nalaman ko na lang yun ng pinalabas ko ang buong potential ng apoy. First it was orange flare but when it reached its peak, it turned into cool blue at hindi na

it. His clothes are like ancient style, long and clothe. He has a red mark on his forehead.

"Give us an order Lord, and we will move even attacking the academy." Saad ng lalaking nakatalukbong.

"It is still not time for us to attack the Universe. Let them be for now." Saad ng lalaking nakaupo.

"As you order, Lord Clandestine ." Saad nito at tsaka umalis na ito sa harap ni Cland.

Tumayo si Cland at humarap kung saan nakikita niya ang kadiliman ng labas. There is no one there but just the black guards.

Thousand of years, I've been waiting to dominate the entire universe.

Now, the God's creation was already budding. All I need is to eliminate that very existence. It is the only thing who can stop the darkness from spreading.

This is my revenge for forsaking me. A destruction of the entire universe and a new world of darkness must be the price to pay.

Bumalik na ito sa trono ito at may ikunumpas ito sa hangin at may itim na usok na kumawala.

"Kill the child of the Gods." Bulong nito at lumipad na ang usok sa kawalan.

?????????????????

End of my vacay na guys, balik trabaho na ako bukas and travel na ako mamaya. Nakakapagod.

Vote and comment!

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares