MoboReader> Fantasy > GODS - Universe of Four Gods Series - Book 1

   Chapter 43 NO.43

GODS - Universe of Four Gods Series - Book 1 By charmaineglorymae Characters: 7533

Updated: 2018-01-26 23:53


Snow's POV

Natapos ang inang araw ng ranking test. Hindi naman pala ganoon kalala ang ranking test tulad ng aking inaasahan. Demons nga ang ipapaharap sa amin pero mukhang hindi naman ganoon ka lakas. Well, I am not saying na hindi sila malakas but it is enough for students to handle naman. Kasi basi sa pinag-aralan namin sa demonology eh by rank kasi din ang demon, may SS class, S class, A-F class. Pero tao lang ang naglabel nun base na rin sa lakas. But who really knows what are their ranks.

Lumapit ang Elite sa amin ni Yuki. Si Violet na patay malisya, si Jin na parang walang pakialam, si Avis at Luna na ngiting ngiti at si Yuan na blanko ang ekspresyon. Kung sa pagkain pa sila, sila yung halo-halo.

"So how was the first show?" Tanong ni Luna. Pansin ko, si Luna yung laging nauuna sa pagtatanong hahaha. Kasi naman mga kasama nito kung hindi bato eh yelo.

"It was amazing." Sabay namin sagot ni Yuki.

"We thought so too. Nagulat na lang kami na demons pala yung kalaban natin which is very first in the history sa U Academy." Saad naman ni Avis.

"Maybe, they thought a different method because of the recent attack." Sagot ko naman na syempre halatang yun naman talaga ang dahilan.

"I agree with that." Sagot naman ni Luna. "But by the way since Violet is back, we are going to have a welcome back celebration in our dorm. And we would like to invite you two, come with us." Yaya sa amin ni Luna.

Spell A-W-K-W-A-R-D yan ang nafefeel ko ngayon. Hindi ba weird na makikisali ako since I am not an Elite member then ako pa talaga ang dahilan din na nawala ito sa school ng halos dalawang lingo. Like, kung ako ang nasa lagay niya, matutuwa kaya ako?

"Am, no I can't go. I have something to do tonight. Very important." Saad ko. Ang awkward kasi talaga di ba? Kahit ikaw naman siguro, gagawa ng evasive tactics.

"It wouldn't be that long. Please, come with us." Saad ni Luna.

"I would love to, but-"

"Are you feeling awkward because it is your fault that I was sent to the hospital?" Derechang tanong ni Violet. Wala man lang bang tinatagong hiya ang babaeng to?

Hindi ko alam paano yun sasagutin. "No." Sabay iling. Ouch, I look so defensive that way.

"If no, then come." Saad nito na maldita pa rin ang ek

Kaya napatikom naman ang bibig ni Violet.

Ito talaga ang sinasabi ko eh. Ang awkward talaga kasi syempre wala kami sa dorm or pantry. This is typically their territory and it feels so awkward. Wala na akong ibang nasabi kundi puro awkward di ba? Ganun kasi talaga feeling ko, hindi ako at home rito hahaha.

"Is it mean that she's gonna be with us?" Tanong ni Luna kay Yuan.

"She's going to be." Pinal na nito.

I was left staring and processing the whole statement given by this handsome jerk before me.

?????????????????

Important!

The Universe of Four Gods will come to and end. But there will be a second book, a continuation or simply means, these will turn into a series.

I already finished the layout of the 2nd book and it will be soon released since in with this book there are only few chapters remaining before it will meet its end.

I announced before that this will not be a series, but as I calculated the whole story, it will take hundreds of chapters and it will really be long which it will be better to make it a series rather than making it just one book.

Please support and spread the news as this is an absolute good news for all the followers. New book means, new adventure for Snow. New book means I still need your vote and support.

Soon, this book will be marked as completed and I can't wait for others to see and read my series. By the way this is Rank 280 in fantasy as I check yesterday.

Please, don not be a silent reader. Vote and comment.

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares