MoboReader> Fantasy > GODS - Universe of Four Gods Series - Book 1

   Chapter 38 NO.38

GODS - Universe of Four Gods Series - Book 1 By charmaineglorymae Characters: 6824

Updated: 2018-01-26 23:49


Snow's POV

Lumabas na ako sa kubol at nakita ko nga doon si Yuan na nakatayong naghihitay at nakatalikod. Hindi ko alam kung paano siya i-aapproach but for the christ sake he saw may face again! Kaya hindi ko sinuot ang glasses ko. To play safe. But shit, I am already fucked up!

Habang nagmumuni ako ay hindi ko na namalayang nakaharap na pala si Yuan sa akin at tinititigan ako. Anong problema niya mga bess? Nakakahiya. Hiyang hiya na nga ako sa nagyari kanina, tapos tititigan pa niya ako di ba?

"What are you doing here?" Tanong ni Yuan sa akin.

Ako ang tinatanong nito di ba? Bakit parang natatakot akong sumagot? Huhuhuhu. Lord, kunin niyo na ako right now.

"I-I was just s-sight seeing and saw this." Sagot ko dito na pautal-utal pa talaga. Halatang kinakabahan di ba?

"You are being careless. What if it was another who saw you back there?" Galit na saad nito.

Nagtataka naman ako. Bakit ba siya galit? Ako na nga yung nakitaan siya pa yung galit?! Di ba dapat ako yung maninigaw at hindi siya? Pero bakit parang unuurong ang dila ko? Epekto na ba ito ng hiya ko?

"I-I can take care of myself." Sagot ko dito, kung may magmamayak man sa akin, tapos talaga kaligayan nila.

"You can still say that when you even turned into stone there. Looking like a complete idiot." Galit pa rin na saad nito.

Wow ah! Opo kayo ba po ang magaling. Kayo na po ang hindi na bato. Kung makapagsalita eh no? Kala mo naman hindi nanigas kanina ng makita ako o baka naman may iba pang tumigas diyan?

(A/N: bibig mo Snow! Hahaha)

"Why are you so mad? Nothing happened to me and besides. You don't know me, so just leave me life alone." Sagot ko rito. Di na ako makapagtimpi. Sumusobra naman kasi ang lalaking ito eh.

Tumitig ito sa akin. "Do you think I don't know who you are? Do you think I am stupid?" Tanong nito sa akin na may nagbabatang tingin. He is some kind of scary, well alam ko naman dati na may scary side talaga ang lalaking ito.

"I don't know. I don't even know you." Sagot ko dito. Hindi ko na alam kung

ang dito.

"Wow, that must be scary since you will know what happen in the future but you can do nothing about it." Saad ko dito na tumingin sa mga bulaklak.

"It is scary, but we need to follow our destiny." Sagot nito.

"I rather want to not know my future. Kasi nakakpraning yun." Saad ko rito na medyo kinilabutan pa talaga ako.

"It is better to know your destiny at the right time. It will not burden you in some ways." Sagot din nito. "Pero kung ano man ang pinoproblema mo ngayon, wag mo masyadong alalahanin, isipin mo na hindi yan isang problema, isa yang regalo na dapat tanggapin."

Napamaang naman ako rito. Now it convince me na meron talagang alam si Bells, pero sa sinabi niya ay gumaan ang pakiramdam ko ng dahil doon.

"Salamat Bells, ikaw lang kasi ang makakausap ko sa mga ganitong bagay." Saad ko rito.

"Walang ano man yun." Ganito nito na may kasamang ngiti.

"Sige, aalis na ako at hapon na." Saad ko.

"Sige po. Balik ka ulit, Snow." Saad nito.

Umalis na ako sa flower bed garden na magaan ang pakiramdam at bukod sa aking alam, may ibinulong sa hangin si Bells na hindi na umabot sa aking pandinig.

"Simula lang yan ng patungo sa iyong kapalaran."

?????????????????

Ang hina ng signal dito mga bess. Hirap na hirap akong mag-upload at mag draft! Charot! So vote and comment dahil sayang ang effort hahaha.

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares