MoboReader> Fantasy > GODS - Universe of Four Gods Series - Book 1

   Chapter 37 NO.37

GODS - Universe of Four Gods Series - Book 1 By charmaineglorymae Characters: 5865

Updated: 2018-01-26 23:49


Snow's POV

Weird. I felt so weird, dahil sa nangyari ay hindi ako gaanong nakatulog kagabi. Kahit anong pilit ko ay gising na gising yung utak ko dahil sa bagong kapangyarihan ko. I can wield fire and this is totally creepy! No one has a power of 2 elements! Not even the Elites! I am already thinking who I really am. Una, isa ng malaking misteryo na may kapangyarihan ako na ang mga magulang ko ay kapwang normal na tao. Pero ipinaliwanag naman na may pagkakataon talaga at hindi naman ako nag-iisa na galing sa normal na pamilya kaya dismissed na ang isiping yun. Ngayon, bakit kaya kung gumamit ng apoy? Wala talaga akong ibang maisip kahit inumaga ako sa kakaisip ay wala talaga akong maisip na sagot.

Buti na lang at may klase ngayon pero hindi naman nagklase yung mga teachers, kinuha lang yung attendance namin tsaka umalis. Pinagpahinga lang kami dahil daw sa festival kahapon at alam nila na pagod kami. Si Yuki ay hindi kinaya, hindi nakapasok dahil sa pagod at tulog na tulog. Nahihiya naman akong gisingin dahil alam ko na talagang pagud na pagod talaga siya kahapon to the point na parang bird's nest na ang buhok nito.

Pinili ko na lang maglakad-lakad dahil sa namomroblema talaga ako. Yung totoo ay natutuwa ako kasi nakakagamit ako ng apoy pero kung iisipin mo na walang taong may dalawang kapangyarihan at ako eh dalawa nakakatakot na. Hindi ko alam kung mabuti ba ito o masama. What if masama pala diba? Magsasaya ako tapos di ko alam masama pala, tapos hindi ko naman masabi sabi sa iba dahil baka mas lalong tawagin lang akong freak o kaya naman mapagkamalan pa akong demonyo ng mga ito. Alam niyo naman ang mga isipan ng mga tao, if it something unknown, they will label it as bad.

Hindi ko na napansin kung saan ako kaya nata

Para naman talagang may naiambag ako sa bayan hahaha. Kaya ipinikit ko na lang ang mga ito. Naramdaman ko yung antok. Isang oras lang ata yung tulog ko kagabi dahil doon. Hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ako.

???

Naalimpungatan na lang ako ng masubsob yung mukha ko sa tubig. Eeeehhh? Talagang nakatulog ako! Plano ko lang naman sanang pipikit kang at hindi matulog! Anong oras na ba? Baka gabi na. Kaya naman umahon na ako at piniga ko yung buhok ko dahil sa tubig at napalingon na lang ako ng lumangit-ngit yung pintuan.

??<< me staring at the man who just entered. ??<< the face of the man who just entered. Oh my freaking shit! What the hell is he doing here?! Anong ginagawa niya sa hunted forest na ito (si snow lang ang nag label nun guys wala akong alam diyan) at bakit nandito siya?

Pareho kaming nabato sa kinatatayuan namin pero narealized ko nakatayo ako, naked and showing!

"Get out!" Tanging naisaad ko.

Mabalis pa sa alas kuwatro na lumabas siya. Ang lakas ng kabog ng puso ko. Oh my gosh, nakakahiya. Yuan saw me naked! Uwaaaaahhhhhh!

?????????????????

And that's it for today! How was it? Maikli lang muna guys hahaha.

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares