MoboReader> Fantasy > GODS - Universe of Four Gods Series - Book 1

   Chapter 36 NO.36

GODS - Universe of Four Gods Series - Book 1 By charmaineglorymae Characters: 7844

Updated: 2018-01-26 23:48


Snow's POV

It freaks the hell out of me when I saw the cockroach crawling and suddenly flown! It seems like I have goosebumps all over. But something I am wondering, who am I clinging?

Did I just? To him? Holy freaking shit! I just felt warm arms encircled around my waist! Suddenly my panic rose and I pushed Yuan away from me. My heart is about to explode and I can swear to God without looking in the mirror, I am as red as a tomato!

"I-I'm sorry." Tanging naisaad ko.

He did not say anything. It is my fault since I was the first who cling to him because of a stupid cockroach. Humanda talaga yun, pagnakita ko yun palalaklakin ko talaga yun ng baygon with dessert na racomin.

"The cockroach freaked me out." Saad ko ulit dahil tila parang wala itong balak na magsalita.

"I know. I understand." He answered but there was a hint of longing pero baka naman guni-guni ko lang yun.

The buzz rang and I realized, I am standing in front of him and just hugged him not even a minute ago! So it means? He won?

"You won." Saad ko dito.

"Yeah, I know." Sagot nito ulit. Parang sobrang tipid ng salita nito ngayon.

Kinalma ko naman ang sarili ko. Since lalabas ako kasama siya to claim the prize. When I felt I am okay, my heart rate gone down I smiled to him genuinely now.

"Congratulations for winning!" Bati ko rito but he doesn't look even happy at all.

"It wasn't my power made you jump out of your chair. I think we need to revalidate it." Saad nito.

Ah, baka ito ang dahilan kaya parang hindi ito lubusang masaya.

"There is no such thing as coincidence. The Gods maybe favored you from the very beginning to make you win and knowing my very weakest point." Nakangiting saad ko rito.

Yuan smiled. "Ok I will accept it, but I know from the bottom of my heart, I did not defeat you." Saad nito.

Lumabas na kami sa maze para samahan siyang kunin ang kanyang grand prize.

???

Natapos ang araw na masaya at maingay. Hahaha may negative pa talagang dinugtong di ba? Pero wala akong magagawa, naiingayan talaga ako. Yung claim pala ni Yuan eh nagkandaleche-leche pa, biglang nag-appear na lang si Avis at nagmakaawa na yung buffet coupon ang kunin. Si Yuan naman ay walang magawa dahil hindi ito tinantanan ni Avis. Galing talaga ni Avis eh, parang siya pa yung nanalo sa laro.

Kaya heto ako ngayon nasa

!" Tuwang saad ko sa abnormal na bestfriend ko. "By the way kumain ka na ba?" Tanongnko dito dahil baka hindi pa ito kumakain at bigla na lang may mangyari dito dahil sa gutom.

"Yup, pinakain naman nila kami bago umalis. Which is a good thing dahil baka nasa clinic na ako ngayon dahil sa over fatigue." Sagot nito.

Napangiti naman ako rito. Si Yuki na beauty conscious ay nagmumukhang bruha na ngayon dahil sa festival. Nakakatuwa lang at mukhang wala itong pakialam sa sarili ngayon.

"Then take your rest, klase pa tayo bukas." Saad ko dito. She badly needed a great rest."

"Yeah. I miss my bed soooo much. Kaya maiwan na kita, matulog ka na rin." Saad nito sa akin.

"Sure. Goodnight." Sagot ko.

"Nytie-night!" Paalam nito.

Tiningnan ko lang ito hangang sa nawala na ito sa paningin ko dahil nakapasok na ito kuwarto. My eyes landed on a crumpled paper on the table. Ito yung papel na nilamukos ko kaninang umaga kaya kinuha ko ito at napabuntong hininga. Tinatamad akong itapon ito so I was staring at it like an idiot. I wish for the paper to vanish by itself. Suddenly, I felt warm on my palm and the paper started emitting smoke and just seconds it burned the paper and turned into ashes!

Nagulat na lang ako at hindi nakapagsalita. What is happening? Why did the paper burned on my hands? Where that power came? What is happening to me?

?????????????????

Sorry guys kung ngayon lang ako nakapag-upload. Yung totoo, marami akong drafts pero kaso walang internet kaya wala akong ma-upload. But thank you so much for understanding.

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares