MoboReader> Fantasy > GODS - Universe of Four Gods Series - Book 1

   Chapter 27 NO.27

GODS - Universe of Four Gods Series - Book 1 By charmaineglorymae Characters: 6532

Updated: 2018-01-26 23:42


Edited

Snow's POV

Nakalabas na ako ng clinic at nandito kami ngayon ni Yuki sa flower bed garden ng academy. Walang nagpupupunta dito ewan ko lang din kung bakit walang pumupunta eh sobrang ganda dito. Sobrang bango ng paligid, may mga pixies pa!

"Snow, you were amazing back in the duel." Saad ni Yuki.

Gusto ko sana maalala ang lahat kaso may nawawala sa aking memorya. Ewan ko ba kung bakit din kahit anong pilit ko ay hindi ko talaga siya maalala.

"That must be a fluke." Sagot ko lang dito.

"Yeah. It must be, but it could be not." Sagot nito. "Just being a gifted while you came from a normal family is already a miracle." Saad nito.

Alam niyo si Yuki kung anu-ano ang mga pinagsasabi. She is making me question my entire existence. But naiintindihan ko naman rin siya dahil isang Elite yung kaduel ko at 'natalo' ko ito. Weird pero kahit ako ay di rin makapaniwala.

"It could be just, I trained myself for physical combat since I was young." Sagot ko rito. "Maybe, Violet is just going easy at that time."

"Yeah. You got a point, but- never mind." Putol nito.

The pixies are almost not visible dahil sa liit nila. I can hear chimes and bells. Seems like that is their sound when flying and leaving glittering dust. May lumapit naman na isang pixie sa akin at para itong sumasayaw sa harap ko. Tiningnan ko itong mabuti kung ano ang itsura nito. Its head is bald with pointy ears. It has a glass eyes and a thin body like a human but not totally, it is also naked but there is no organ below. It has a fast flurrying wings as it hovers.

Ngumiti ako dito. This little fella stared at me and confused. It went down to my hand and stared. Mukhang nacurious sa akin ang pixie. The pixie is trying to touch my hand with its little hands but it shows fear as well and keep glancing at me while trying to touch my hand. It reminds me of a child who is grounded and trying to do things which is not allowed to. How cute.

"Go o

mala. It is a waste of energy and time!

"Ngayon laman naman eh. Di naman araw-araw yang carnival." Saad nito.

Wala naman akong pakialam kasi kung kahit once in every one thousand years pa yan. Ang sa akin lang eh, ayoko yung naglalalabas. Nakakapagod, di ko maeenjoy ang rest day, Rest day na nga na stress ka pa. Pero may karapatan pa ba akong di sumama? Eh itong traydor ko na friend siya na ang nagdesisyon.

"You are so gonna pay for this Yuki." Naisaad ko na lang.

"Don't worry, ililibre kita." Nakangiting saad nito.

"Ano yan compensation?" Nakasimangot na saad ko.

"Hoy, wag ng magtampo. Don't you want to spend time together to the people who obviously want to be friends with you?" Tanong nito sa akin. Some kind of arrow hit the spot. She has the point.

It was abvious that the Elites are trying to make friends with me. Ako lang itong parang ewan dahil naiilang talaga ako sa posisyon nila. I am just a commoner and they are royalties.

"I know." Tanging naging sagot ko na lang kay Yuki.

Maybe it is time for me to break my pattern on living my life. Maybe it is time for me to experience what is fun they are talking about.

___________________________________

Trivia:

The character of Snow is based on the writer's real character.

Hahaha don't hate me.

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares