MoboReader> Fantasy > GODS - Universe of Four Gods Series - Book 1

   Chapter 26 NO.26

GODS - Universe of Four Gods Series - Book 1 By charmaineglorymae Characters: 6374

Updated: 2018-01-26 23:41


Edited

Author's POV

Nagkagulo na sa loob dahil sa naganap na labanan nina Snow at Violet. Everyone could not believe that Violet did not stand a chance with Snow. The girl who is meek at walang pakialam sa mundo ay natalo si Violet in a most brutal way.

Lahat ng nandoon ay nag-iisip na kung ibubully ba nila si Snow kung nakakatakot naman pala ang lakas nito. All of them felt the spin and bone chilling aura that emits from Snow's body. Nawala lang ito ng hinimatay ito.

Agad na dumating ang tinawag nilang tulong mula sa clinic at dala-dala ang dalawang stretcher.

"Make way!" Sigaw ng nurse.

Agad na binuhat ang dalawa at kanya-kanyang isinakay sa stretcher. Snow is disheveled but Violet was like murdered because of blood.

Everyone developed fear with Snow, they never thought that the silent nerd was this strong and has a bone chilling aura na hindi nila alam kung ano yun.

Meanwhile, Yuan was contemplating. He recognised the bone chilling aura at alam din ng iba pang mga Elite. They are already thinking that Snow is the new Water Element User but the remaining Elite was still in doubt while Yuan already confirmed it.

"Go back to your seats." Saad ni Prof Claw sa kanila.

Nagsibalikan naman kaagad ang lahat habang si Yuki ay worried kay Snow ang iba naman ay kay Violet.

"As you see from the previous battle, that was nothing from the real one. No one can escape death, if its already your time." Saad ni Prof Claw sa kanila.

Lahat doon ay tahimik na akala mo ay walang katao tao. Ni hininga ay walang marinig. Lahat pa rin ay gulat dahil sa muntikang pagkamatay ni Violet. If Yuan did not distract Snow, baka paglalamayan na si Violet at makukulong din si Snow sa kasong murder.

"Lets proceed with next." Saad nito at tinawag na ang sumunod na maglalaban.

???

Snow's POV

Naramdaman ko na lang ang malamig na silid at amoy ethanol. Dahan dahan kung i

I was so worried." Saad nito at tumingin sa doctor. Bigla naman nagblush ito. Alam na this. Basta guwapo!

"Doc, pwedeng iwanan mo muna kami?" Tanong ko dito. Ngumiti naman ito at tumango at lumayo. Narinig ko na bumukas at sumara ang isang pinto sa kung saan. "What happened?" Naitanong ko na lang. There are things that I can't remember and having a hard time remembering it.

Her face went into a serious gleam and was turned into a happy smile. "You defeated Violet!" Masayang saad nito.

I already know that but why it feels like I am forgetting something? It feels like I forgot an important thing but I could not even remember what is it. Napakamot na lang ako sa aking ulo.

"Are you sure, there is nothing happened aside from that?" Naitanong ko rito.

"Y-yeah. You both fainted, you might be just confused." Sagot na lang nito.

Well, kung sasabihin nitong walang nangyari, eh di wala. Hahaha. But I caught an image from the corner of my eyes kaya napatingin ako sa pintuan. I saw there standing the most handsome man I ever saw from the day I was born.

"Yuan..." I uttered out of the blue.

___________________________________

Ok, just a simple update! Let's lessen up the intense.

Don't forget to push that little star below! Thank You!

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares