MoboReader> Fantasy > GODS - Universe of Four Gods Series - Book 1

   Chapter 22 NO.22

GODS - Universe of Four Gods Series - Book 1 By charmaineglorymae Characters: 9009

Updated: 2018-01-26 23:39


Edited

Snow's POV

Ipinagpatuloy ang klase kinabukasan kaya balik normal ang lahat. Mula kahapon ay hindi ko na nakita si Yuan. Mabuti na lang din dahil hindi pa ako reading harapin siya. Kahit hindi niya ako nakilala sa paghaharap namin ay kinakabahan pa rin ako. Di ko alam pero kinakabahan talaga ako.

Yung mga teacher namin ay dumoble ang pagiging seryoso ng mga ito sa pagtuturo, maliban lang sa history class namin na sa simula pa lang ay talagang seryosohan na ang labanan. Nasa Power Control class kami ngayon at kasalukuyang tinatalakay nito ang Core.

Sa totoo lang, hindi gaanong malawak ang kaalaman ko tungkol sa core. Ang alam ko dito ay ito ang source of energy ng lahat ng mga elementalist. Kung mawawala ito ay katapusan na rin ng lahi ng mga elemental.

"Class, what do you know about the Core?" Tanong samin ni Teacher Fiona. She doesn't look like Fiona sa shrek ah and don't ask me paano ko nalaman ang shrek, I'll explain it later hahaha.

Naghands up naman ang karamihan pero di na ako nakisali. Di naman ako ganun ka participative kahit alam ko ang sagot.

"The Core is the source of all power roaming around the universe." Sagot ng isang kaklase ko at tsaka umupo na ito pagkatapos na sumagot.

"Good! Any addition?" Tanong ulit ng ms. Fiona. Pero wala ng nagsalita. Bukod dun ay wala na kaming alam, syempre dahil baguhan pa lamang kami. First time naituro sa amin ang core at wala din impormasyon ang core dahil isa itong sensitibong bagay. "No one? Okay I guess it is time for me to educate you the real meaning of core."

Ipinaliwanag nito na ang core ay siyang source lahat ng enerhiya sa universe. It was created by the gods and it was called the sacred sphere that was burried somewhere deep na walang nakakaalam kundi ang mga purebloods lang. The core is also the responsible for a newborn power selection. The moment of the fittest develop inside the womb, the core will stimulate energy that will be stored for 9 months and when the baby is born, the energy will be poured inside the baby and the power will only be awaken when the right age comes. If the core will be destroyed, calamity will befall the entire universe. It will be the end of the elemental race dahil hindi na maipagpatuloy sa susunod na henerasyon. The power does not only depends with the birth parents, it will still depends with the core if it will grant a power.

On the other hand, if the core will be handed or it will be taken by the demons, it will create reverse effect. The entire humankind will turn into demon. The core is flexible, it depends on which side where it slumbers. Since the God of Darkness is one of the creators of the core, so the core must be protect

y idea how erratic is my heart rate right now. Feeling ko ay magkakaheart attack ako ngayon. Muntikan na. No one should know na nandoon kami sa sixth floor ng oras na yun dahil malalaman at malalaman ni Yuan ang katotohan!

"Hmmmm." Naisaad ni Yuan.

Narinig ko yun kay Yuan pero hindi ko na binalak pang tumingin rito, dahil baka magsisi lang ako. Tiningnan naman ako ni Yuki at mabuti naman at nakuha nito ang aking mensahe.

"I'm sorry I might be confused. I-i really don't remember what happened." Sagot nito na medyo nabulol pa.

"Don't you mean a while ago you were at the sixth floor?" Biglang tanong naman ni Yuan.

Agad na napatingin ako rito. His eyes bore at Yuki with serious face! Yuki panicked and looked at me. She is asking for help, obviously.

"She means, in our dorm. We are in the sixth floor." Sagot ko dito and I manage not to stutter.

His face turned towards me wearing a pokerface then suddenly a smile with mischief form into those oh so beautiful lips.

"Sounds familiar." Sagot nito habang nakatingin sa akin na pakiramdam ko ay tumatagos ang mga tingin nito hanggang buto ko.

I felt goosebumps. I feel not right. Feeling ko may alam si Yuan at pinagdududahan ako. But hindi lang ba paranoid ako? Paanong malalaman ni Yuan eh sobrang magkaiba ng itsura ng babaeng nakita niya kahapon. At tsaka maliban sa kanya ay wala ng iba pang nakakita sa akin kahapon.

"By the way, the practical exam will resume today. I wish you goodluck, Snow." Biglang saad ni Yuan sa akin na mas lalo ko pang ikinakaba.

___________________________________

Medyo boring haha. But I need to put this details para hindi kayo magtaka or hindi malalaman ang mga nangyari. Hindi ako masyadong fan ng summary. Detailed gusto ko.

Please vote and comment for motivation ??

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares