MoboReader> Fantasy > GODS - Universe of Four Gods Series - Book 1

   Chapter 21 NO.21

GODS - Universe of Four Gods Series - Book 1 By charmaineglorymae Characters: 8146

Updated: 2018-01-26 23:38


Yuan's POV

The attack was unprecedented. It surprised all of the students. No one even got a hint. Mukhang gumagalaw na ang mga demons at determinado ang mga ito na puksain kami.

Ang daming gumugulo sa utak ko, namin pala. Lumabas na ang new water element user pero ang tanong ay sino ang babaeng yun? That was the first time I saw her. No one has a face like that at kung nakita ko man yun dati ay imposibleng makakalimutan ko rin ang mukhang yun. But her figure is freakingly familiar. Somewhere in my mind is poking that I know who she is but I just can't think rightfully. There are only fifteen newbies and that face was not in the fifteen or it could be, someone is in disguise. Pero sino?

"Hey, why are you dragging me along?" Tanong ni Snow sa akin na di ko napansin na kanina ko pala hawak hawak to.

Napatingin naman ako sa kanya. Bakit nga ba ulit kinaladkad ko? Ay tama, dahil sa note na galing sa mga demons. It is about the core.

"You have to come along." Maikling sagot ko lang dito. Isa pa ito sa nagpapagulo ng utak ko eh. Something in this girl is drawing my attention to her. And to think, hindi ko pa nakikita ang itsura nito ng walang salamin. She always wear those thick eye glasses that made her look like a wide eye frog. Hindi ako namimintas, I am just stating a fact.

"Wait! Care to explain why?" Tanong nito ulit na ikinatigil ko sa paglalakad. Pati si Luna at Jin ay napatigil din.

"You are the one who picked the note. It is reasonable that you should come." Sagot ko rito. I don't know if this girl is stupid or not, obvious naman kasi kung bakit siya isasama.

"No. There is no need for me to come with you. I need to go back to the clinic to check Yuki." Sagot nito. Mukhang ayaw nitong sumama sa palasyo. Well, di naman namin siya mapipilit kung ayaw niya.

"Are you somehow afraid in coming to the palace?" Tanong ko rito ng direcho. Her face went pale and she was like turned into stone and stiffly shake her head. Her action speaks louder than words. It was obvious na mukhang takot itong pumasok sa palasyo. Wierd, everyone will be dying with happiness kung isasama ko sa palasyo pero ang isang ito ay parang hinatulan ng kamatayan.

"I am worried with Yuki. You should understand." Matigas ba saad nito.

She is firm. So hindi ko na siya pipilitin. "Fine. Just be careful." Saad ko nito.

Pagkasaad ko ay yumukod ito at mabilis pa sa alas cuatro itong nawala sa harapan namin.

an lang kahirap-hirap niyang ginawa iyon.

Even Violet cannot do that thing. She did not yet reach that level. It could be Jin is correct, the new water element user might be stronger than Violet. And if Violet will know about that, I am pretty sure she will go on rampage.

I felt another presence inside my room but that presence is very familiar to me. Kaya lumingon ako sa pinangalingan nito and I saw Kier standing.

"Kier." Saad ko dito.

"You highness." Yumukod pa ito. "Your request has been delivered." Saad nito at inabot nito sa akin ang isang nakatuping puting papel.

Agad ko itong tinanggap at binuksan. Inisa-isa ko ang mga pangalan sa listahan. There are 14 people on the list and one of them is missing and it is Snow!

"Are you sure about thing Kier?" Tanong ko nito.

"I am sure your highness. That is the accurate list of the newbies who were unconscious from this morning, due to overage of miasma." Sagot naman ni Kier.

Lumakas ang tibok ng puso ko. Lahat ay halos nagcoconnect na. First, the water user is unrecognizable dahil iba itsura nito, second, Snow is wearing a super thick glasses that makes her appearance distorted because of it and third, she is the only newbie who was not affected!

My suspicion went high as a sky scraper, thinking about it. I never thought that cracking a mystery will excite me. All I need now is a concrete proof, because I already found the new water element user!

___________________________________

Alam na ni Papa Yuan! But this page is intended for him! Hehehe. Ofcourse we need to know his thoughts as well para di tayo muntanga hahaha.

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares