MoboReader> Fantasy > GODS - Universe of Four Gods Series - Book 1

   Chapter 20 NO.20

GODS - Universe of Four Gods Series - Book 1 By charmaineglorymae Characters: 6208

Updated: 2018-01-26 23:37


Edited

Snow's POV

Marami ang dinala sa clinic kaya sure ako na nagkandaugaga ang medical assistant doon. Ayon sa chismis na narinig ko ay aabutin pa ng isang araw bago magising ang mga nawalang malay na estudyante dahil sa maraming nalanghap ang mga ito ng miasma.

Nagtataka lang din ako kung bakit hindi ako hinimatay since baguhan lang din naman ako. But as science describes, may mga tao talagang immune at baka isa nga ako sa mga case na yun. Suspended din ang lahat ng klase sa araw na yun. At ang mga school maintenance ay di magkanda-ugaga sa pag-aayos ng mga nasira sa circle. Lalo na yung kagagawan ni Avis, namomroblema yung maintenance paano nila aalisin ang mga naglalakihang bato doon.

Lahat ng usapan doon ay yung insidente kanina. Bakas sa mga mukha ng mga estudyante ang takot but at the same time mga kinikilig dahil nakita nilang nakipaglaban ang kanilang mga idolo na mga Elites. Kahit ako din naman kinilig eh, syempre di ako gawa sa bato na walang pakiramdam hahaha.

"Where have you been?" Biglang sulpot ni Yuan na hindi ko man lang napansin o baka gumamit lang ito ng teleportation.

Napamaang naman ako. Bigla akong kinabahan, sumisigaw utak ko na baka makilala ako nito but so stupid naman diba dahil nakadisguise naman ako.

"Sa clinic?" Maang-maangan na sagot ko. Sa lahat ng taong pwedeng makausap ko today siya ang pinakahuli. Di pa ako nakamove-on dahil nakita nito ang totoo kong itsura which is hindi naman niya alam na ako yun. Praning lang mga te diba? But who knows? Baka tamaan ako ng lintik at malaman nito na ako pala yun, baka pagbintangan pa ako nitong manloloko. Scammer hahaha.

"Hindi kita nakita sa circle kanina." Saad nito na mataman akong tiningnan.

I don't know why the hell is he asking me. Pero sa dami ng estudyante doon, nalaman niyang wala ako? O baka naman binibingwit lang ako nito?

nito at di na nagsalita ulit.

Napatungo na lang ako sa damuhan dahil sa totoo lang, gusto ko ng magevaporate. Baka kung ano na naman ang sasabihin ng mga ito at kung sino naman ang dumating at madagdagan lang ang mga tanong. Pero may nahagip na lang ako sa damuhan. Isang maliit at lukot ba papel. My instinct is screaming to pick up the crumpled paper so I did. Pinulot ko ito pero bigla na lang nanindig ang mga balahibo ko. It felt a very dark aura that created chills on my spine. I opened the crumpled piece and there was a note inside.

Core.

That is the only thing that was written by a bold ink with hints of miasma. It was obviously from demons. But why it says Core? Do they mean like the core, the thing inside the academy?

"Huh?" Hinablot ni Yuan ang papel na binabasa ko at ng binasa niya ay nilamukos nito ang papel.

"Hey, it smells miasma when you crumpled the paper." Saad ni Luna.

"We better go to the palace, now!" Saad nito at bigla na lang ako nitong hinila kasama sa grupo.

___________________________________

Yay! Short update dahil mesakit ang lola niyo pero pinilit ko pa rin. Naghahabol kasi ako dahil isasali ko ang book na ito sa watty's 2017. But better to have short update than none??

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares