MoboReader> Fantasy > GODS - Universe of Four Gods Series - Book 1

   Chapter 15 NO.15

GODS - Universe of Four Gods Series - Book 1 By charmaineglorymae Characters: 6633

Updated: 2018-01-26 23:34


Edited

A/N: picture above is Snow Brielle Sylveria. Picture is not mine.

Snow's POV

Right now we are here inside a large training room. Physical Combat subject at nagsisimula na ang not so basic training. We were scattered by group and doing the training.

Si Will at Raven ang magkapartner na pagkakarate sa sarili. Ako? Sino kapartner ko? I don't know wala naman sinabi si Yuan kaya naka-upo lang ako bilang audience dito. Kulang na lang magdala ako ng pom poms para magcheer. Ito ang mahirap eh, ako lang nag-iisang babae sa grupo kaya di ako pinapartner sa mga barako kong kamember.

Busy ang dalawa sa pag-aala Bruce Lee at Jackie Chan. Parehong magaling ang dalawa pero biglang bumagsak si Will dahil tinamaan ito sa panga ng dalawang beses.

"You have slain an enemy!" Biglang sigaw ko. And too late dahil naisiwalat ko na yun.

Napatingin sa akin si Will at Raven pati na rin si Yuan na binigyan ako ng nagtatakang tingin. Umayos naman ako ng upo at gustong gusto ko na talagang lumubog sa kina-uupuan ko. Sobrang nakakahiya sobra! Tanga lang di ba? Habang nagkakalmutan kasi ang dalawang lalaki ay naalala ko si Chou, di ko na iexplain sino siya, kung sino man ang nakakakilala sa kanya CONGRATS!

"What are you doing?" Tanong ni Yuan sa akin.

Napalunok naman ako. "Cheering?" Naisagot ko. F*ck! I am doomed!

"Save yourself from cheering, you will be next after this." Saad nito na hindi man lang ngumingiti.

Will snorted. Si Raven naman ay parang wala lang narinig. Nagpatuloy lang ang dalawa at di na ako magtangkang magsalita. Baka madala na naman ako at makasigaw na ako ng killing spree. Mahirap na mukhang masama pa naman ang gising nitong si Yuan. Ang gwapo pa naman.

"Snow, your next." Saad ni Yuan. Di ko man lang namalayan na natapos na pala ang dalawa.

Tumayo na ako at pumunta sa gitna. Wala akong ideya kung sino ang magiging ka-spar ko. Pero nagulat naman ako ng tumuntong si Yuan sa gitna at humarap sa akin.

?? I was like that s

got ko rito.

Napatango naman ito pero mukhang may gusto pa itong itanong pero sinarili na lang. "You said, you never handled weapons but you are good with this."

Tumango naman ako. Malamang kung sumali lang ako sa isang martial arts team ay baka black belter na ako ngayon.

"Gather team." Tawag ni Yuan sa dalawa kaya lumapit na rin ang dalawa na nakatanga.

Si Will na titig na titig sa akin, mukhang di ito makapaniwala na kaya kong gumalaw ng ganun. Akala siguro nito ay damsel in distress ang peg ko kaya di nito inexpect ang mga nangyari.

Si Raven naman na panaka naka lang ang tingin at mukhang di ganoon ka apektado di tulad ni Will na nashakira ang lolo.

"Team, on the next 2 days there will be an exam for physical combat. You will be facing your classmates as your opponent and this will not be a typical practice. It is an actual battle." Saad nito.

Napakurap-kurap naman ako. Parang ang bilis naman diba? Exam kaagad at tsaka totohanan pa? Pero kunsabagay, nandito nga kami para matutong makipaglaban di ba? Hay naku, I will need more practice.

The others felt the same way too. The entire training room went ingloom.

___________________________________

Oh yeah and how was that? Maikli lang ito dahil inaantok at palowbat na ako. Next time na lang guys.

Please Vote and Comment.

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares