MoboReader> Fantasy > GODS - Universe of Four Gods Series - Book 1

   Chapter 9 NO.9

GODS - Universe of Four Gods Series - Book 1 By charmaineglorymae Characters: 7252

Updated: 2018-01-26 23:30


Edited

A/N: The signs got change since I switch my phone to new one and a different brand. Please be advise for the changes.

Snow's POV

I am actually cramming dahil na late kami ng gising ni Yuki. Dahil sa bago lahat at bigla kaming nanibago sa room namin na naging dahilan pa na nahirapan kami sa pagtulog.

Okay lang kay Yuki pero siyempre my disguise pa kasi ako. Hahaha taray para naman nagmemake up ako sa disguise na isang makapal na salamin lang naman ang suot ko. Pero mabuti na rin na mas maaga ako magising dahil baka makalimutan ko na suotin at magbisto pa ako.

Lumabas na kaagad ako sa kuwarto na suot-suot ang isang napakacute na uniform.

A/N: This picture is not mine. It only serve as a visual example of the uniform in Universe Academy.

The uniform is quite short at kung walang coat I am particularly sure na sexy ito mashado tingnan. Nerd na sexy, ang wierd pakinggan. Pero wala akong magagawa nalalantad yung makinis at maputing long legs ko hahaha.

"Holyshit! You look awesome!" Puri sa akin ni Yuki na suot suot na din ang uniporme.

"You too as well." Puri ko rin dito dahil pag naging passive ako hindi na naman ako nito kikibuin.

Isinuot ko na ang salamin ko at naging komportable na ako dahil feeling ko safe na ako. Hahaha kala mo naman diba isang barrier ang salamin ko.

"Nerd na sexy. Not bad! Pero tara na, were gonna be late." Saad naman ni Yuki at lumabas na kami ng dorm.

???

Maraming tao sa Auditorium pero di naman ganoon karami na parang di na mahulugang karayum sa dami. We all wear the same uniforms at ang iba ay talagang confident na confident!

I checked my black shoes, I just wore normal socks hindi yung hanggang tuhod na. Anime lang ang peg.

"Di pala talaga ganun karami ang mga elemental." Saad naman ni Yuki.

Well I will not disagree since marami ngang tao pero di naman puno. Sa laki ng bansa ay ito lang ang estudyante from lower to higher years.

Yung mga lalaki naman ay ito ang kanilang uniform.

A/N: Photo is not mine. Downloaded courtesy of google.

So far all are color coordinated pero may napansin akong grupo na iba ang suot. Pero konti lang sila and here are their u

aming sumama sa grupo.

Nang dumating kami sa center stage ay halos nagkatulakan pa kung sino ang front row eh 15 lang naman kami. Nagkahiyaan pa kaming lahat dahil kami lang ang pinagtitinginan ng mga tao doon, nakakahiya.

"Just fall in line. No need to get shy first years." Saad ni Headmaster.

Para naman kaming nahipnotismo dahil agad na luminya kami paharap. We are just in one line and all infront at syempre katabi ko si Yuki. Di pwedeng hindi hahaha. Sa totoo lang parang nagkakaroon pa ata akong ng twitch dahil first time ko na maharap sa ganito karaming tao. Di ako sanay sa atensyon maliban sa step family ko na ako lang ata ang nakikita sa bahay kaya kahit may katulong ako yung inuutusan.

"They are our new gifts and addition to our school history. Please remember their faces." Saad nito.

Napatingin naman ako kay Headmaster. Anong remember their faces ang sinasabi nito? Like they got any interest. Ibinaling ko na lang ang tingin ko sa harap at pak! ?? I just saw a beautiful group of people. Sila itong elite basi sa uniform nila at klarong klaro sila sa paningin ko.

But something is wierd. Their eyes, seems like they are looking for something that we are unaware of. Like every each of them is boring a stoic glare on each of us.

___________________________________

Here is the update! Sorry, I was changing phone and I forgot the password and I went to trouble my friends to reset the password hahaha.

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares