MoboReader> Fantasy > GODS - Universe of Four Gods Series - Book 1

   Chapter 8 NO.8

GODS - Universe of Four Gods Series - Book 1 By charmaineglorymae Characters: 6013

Updated: 2018-01-26 23:29


Edited

Snow's POV

Nandito na kami sa dorm room namin. It was big with our own sala, kitchen and bathroom. Buti naman at di common bathroom. Isa-isa din kami ng room ni Yuki kaya pumasok na ako sa room ko.

It was all white. The bed is about king size with raffles and lace. The pillows are thick and soft. The floor is white marble and the curtains are huge thick and white. Sa palagay ko ay malalaki ang bintana. I have my own study table, cabinet, mirror and a lampshade. Everything is white. Mapagkakamalang neat freak ang nakatira rito dahil sa sobrang linis. Parang ni isang alikabok ay wala doon.

"How's your room? Oh, same as mine." Saad ni Yuki. So pareho pala lahat ng room. Para naman siguro uniform kasi baka lagyan nila ng pink tapos ayaw ng tao sa pink. So neutral na lang inilagay nila. But I like white kaya happy ako. Pero ewan ko lang kay Yuki dahil adik ito sa pink. "Can we redecorate it?"

Sabi ko na nga ba. "I don't know Yuki. It would be better to ask Mr. President." Sagot ko naman rito kasi baka bawal.

"Yeah. I will do that." Saad naman nito at bumalik na sa kanyang kuwarto.

Lumapit naman ako sa bintana at hinawi ang mahabang kurtina and to my surprise, it has mini balcony with lake view. So bintana/door pala ito. The view is at the back of school since our dorm resides at the back. Katabing building naman ay ang boy's dorm since separate ang dorm ng mga babae at lalaki.

Napansin ko na lang na nagtransport bigla ang mga bagahe ko sa kuwarto. Wala naman tao, but it was wow. So the person who send this things may have a teleportation technique. Cool! Sarap ng ganun! Lalo na ako na tamad na tamad maglakad ng malalayo.

Inilibot kami kanina ni President sa buong campus at yung building na nasa kanan ko kanina na hindi ko alam kung ano ay cafete

lita ay di na mapinta-pinta ang simangot sa mukha. Seems like she doesn't like the idea who has the same element as her from a merely human being.

"We can't tell just by name." Sagot ko naman dito. You can't tell by just reading the name because name doesn't represents element.

"Yeah. But according from my research, five of these people came from non-magic family." Sagot ni Avis sa akin.

Doon naman ako naintriga. Five students from non-magic family? I thought it was only one. "Is that true?"

Tumango naman si Avis. "I was really surprised when I found out about it. It was crazy, it seems like new generation of powers are springing." Komento naman nito.

It is really a mystery. But it is a good thing as well, since there is still a chance to increase the number of us, element users. Though no one knows how did it happened but I am still thankful.

"This would be a bit hard. But we can definitely find who is the new Water user." Pinal na saad ko dito.

___________________________________

It was just a short update since next chappie is the start of something crazy hahaha. Bahala na kau mag.isip kung ano ang crazy na tinutukoy ko. But for now thank you for voting!

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares