MoboReader> Fantasy > GODS - Universe of Four Gods Series - Book 1

   Chapter 2 NO.2

GODS - Universe of Four Gods Series - Book 1 By charmaineglorymae Characters: 8076

Updated: 2018-01-26 23:25


Edited

500 Years Ago...

The Gods which is Fire, Water, Earth, Wind, Light and Dark stablished a great harmony all over the Universe. There was peace all over the years, thousands of years before. But one day, the silent God of Darkness slowly developed greed over years and started making distance with other Gods.

The other Gods did not notice the increasing Gap of the God of Darkness and the other Gods since Dark is Silent since the birth of Everything. But one day with unexpected event Dark revolted and created an army with his own power and declared a war between other Gods.

It was chaos all over the Universe. Demons scattered all over universe slaying human beings and infecting. The other Gods could not bear the doings of the God of Darkness so they selected humans every God to share their Power to protect human kind and slay the demons.

It was first effective but years passed, demons developed wisdom and was already hard to handle. So the Gods decide to create a being to carry all five elements who has endless power who can wipe out Darkness that even the God of Darkness is no exception.

"I, Fire, The God of Sun gives the power to Eliminate all Evils." God of Fire chanted as he places his hand to a crystal clear seed transporting his power.

"I, Water, The God of Seas gives the Power of Water to wash away all Evils." God of Seas chanted as he places his hand to the crystal seed doing the same thing with Fire.

"I, Earth, God of Mountains gives the power of Earth to have a strong will and will block away all Evils." Chanted and done the same thing.

"I, Wind, God of Air gives the Power of the Wind to cleans away all evils."

"I, Light, the God of light gives the power of Light to light away all darkness." Chanted and done the same thing.

The crystal seed emits multi colored light as it floats in the air, radiating power, vast and endless power. The Gods already selected a woman who will carry the seed and will bore the savior of the Universe. A woman, named Aria who was clueless that she will be the carrier of the savior of the Universe.

Universe:

Walang katao-tao sa kagubatan habang naglalakad si Aria. Araw-araw niyang ginagawa ang pagkuha ng mga ubas sa kagubatan. Ang naririnig lang niya ay mga huni ng ibon at kaluskos ng mga kuneho.

"Marami rami ngayon, mukhang malaki kikitain ko dito." Masayang saad niya habang naglalakad. Pero nagulat ba lang siya ng biglang tumahimik ang paligid at parang huminto ang lahat. Pati mga dahon at huminto mula sa pagkakahulog. Parang huminto ang oras at biglang naging makulimlim ang kalangitan.

Napalunok na lang si Aria, dahil sa takot. Isa lang ang nasa isip niya. Kagagawan ito ng isang demon. Pero wala siyang makita kahit ano pero sa halip na demon ay isang kumikinang na bagay ang lumulutang sa harap niya. Pa-iba-iba ang kulay nito. Tiningnan niya ang paligid nito pero wala namang kung ano na dahilan para lumutang ito at bigla na lang nadampi ang kamay niya rito at lumiwanag ito ng sobra at pumasok sa kanyang katawan ang maliwanag na bagay.

"Ano to?" Takot na saad niya pero walang sino man ang makakasagot dahil wala ni isang tao sa paligid. Nagulat na lang siya ng bigla siyang lumutang at parang napunta siya sa isang dimensyon na puro puti ang paligid at may parang higaan na parang gawa sa puting balahibo ng hayop. Naramdaman na lang niyang lumapat ang kanyang likod sa higaan at unti-unting naipikit niya ang kanyang mata at nawalan na ng malay.

500 Years Later

Isang malaking delubyo ang pumukaw kay Aria. Isang digmaan ang nagaganap sa Universe, Demons versus Elementals.

"Nakatulog ako." Naging saad ni Aria kaya bumaba siya sa pagkakahiga pero laking pagkagulat na lang niya ng malaki na ang kanyang tiyan! Napakurap kurap ulit siya, pakiramdam niya ay nananaginip lang siya dahil ni wala siyang kaboyfriend boyfriend o asawa kaya imposible.

Pero nagawa na ata niya ang lahat ng klase ng kurap pero walang nagbago. Ang nagbago ay ang paligid, nasa gitna siya ng kalsada, sementa

dong daan at may mga kabahayan na magaganda pero kakaiba sa paningin niya.

Napahawak na lang siya ng kanyang sentido dahil parang nahihilo siya sa mga nangyayari. Wala siyang maintindihan dahil sa mga wierdong istraktura ng mga kabahayan. Sa pagkakaalala niya, mga gawa sa kahoy ang kabahayan at hindi sementado ang daan.

Napalingon na lang si Aria ng may paparating na malakas na ugong. At nagulat na lang siya isang di niya alam na bagay na itim at may apat na gulong na paparating sa kanya. Napapikit na lang siya ng malapit na siyang masagasaan pero ilang segundo ay walang nangyari. Imbes mukhang huminto ito.

"Miss, are you okay?"saad ng isang boses babae kaya tiningnan agad ito ni Aria.

Isang magandang babae na mukhang ilang taon ang tanda sa kanya na may nag-aalalang mukha at napapatingin ito sa kanyang bilog na tiyan. Pero di siya makapagsalita dahil ni isa sa mga sinabi ng babae ay wala siyang maintindihan. Banyaga sa kanya ang wikang ginagamit nito pati itsura ng babae ay kakaiba din para sa kanya.

Habang sa kabila naman si Pearl ay nawewierdohan sa babaeng muntik na niyang masagasaan. Kakaiba ang suot nito. Mukhang pang sinaunang tao ang style nito. Pero di maipagkakailang maganda ito at buntis. Tinitigan lang siya ng babae at halatang wala itong maintindihan.

"Are you a mute?" Tanong niya ulit dito. Tiningnan siya ulit nito na puno ng katanungan ang mukha. Napalunok siya. Mukhang wala itong kaalam-alam or considered na illiterate kaya hinaplos ng awa ang kanyang puso. "Do you wanna come with me?" Nakangiting tanong niya rito. But the response is still the same.

Walang kaideya-ideya si Aria kung anu-ano ang pinagsasabi ng babae sa kanyang harapan pero bigla na lang siyang pinagpawisan ng may maramdaman siyang mainit ba likido na dumaloy sa kanyang mga binti at sa isang iglap lang ay parang kumalat isang libo libong boltahe ng sakit sa kanyang tiyan at bewang na ikinaiyak niya.

"Oh my god, your water broke. We need to go to the hospital!" Natarantang saad ng babae pero wala parin siyang naintindihan dito.

Ngumangawa na siya. Di na niya maintindihan ang kanyang nararamdaman dahil sa sobrang sakit na parang ikakamatay na niya. Pero na gulat na lang niya ng biglang inalalayan siya ng babae papasok sa wierdong itim na may apat na gulong na parang maliiy na kuwarto na puro upuan lang. Di na siya makapalag dahil sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman at ng maipasok na siya sa loob ay umandar na lang ito at tumakbo sa kung saan ay di niya alam.

Mga ilang sandali lang ay ipinasok siya sa isang malaking malaking puting gusali na gawa sa semento (Hospital building, sorry walang alam si Aria since natulog siya sa buong 500 years). Inihiga siya sa isang higaan at maraming mga nakaputi at wala na siyang maintindihan sa mga sinasabi ng mga ito.

Nanlamig ang kamay ni Pearl dahil sa mga nangyari. Sa buong buhay niya ay ngayon lang ito nangyari sa kanya. Nakaramdam siya ng bahid ng inggit. Pinangarap niyang magkaanak pero kahit kailan ay di sila pinalad ng asawa niya. Siya ang may problema dahil baog siya.

Ipinasok na ang babae sa delivery room at naghintay na lang siya sa labas. Siya na ang tinanong ng nurse sa impormasyon ng babae pero ang problema ay di niya ito kilala. Wala rin itong dalang I.D at di pa ito nakakapagsalita kaya sinabi na lang niya na kapatid niya ang babae at binigyan ng pangalan.

Ilang oras ang lumipas ay lumabas na sa delivery room ang doctor na akala mo ay galing operasyon. Pero isang balita ang gumimbal sa aking katauhan. The girl died while giving birth to her child. And now the baby is orphan.

Something like clawed her heart. A very twisted fate. But the doctor declared she is the relative of the child turned she will be the adoptive parent of the baby. Which made Pearl so happy and can't wait to deliver the news to her husband.

____________________________________

For the next chappies, it will be under POV version! Thank you for reading and your votes! It is well appreciated!

Vote and Comment.

Free to Download MoboReader
(← Keyboard shortcut) Previous Contents (Keyboard shortcut →)
 Novels To Read Online Free

Scan the QR code to download MoboReader app.

Back to Top

shares